• Výška stravného od 01.09.2019

    Úhrada nákladov a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené

    Všeobecne záväzným nariadením obce Kozárovce

    Bežné stravovanie

    2. finančné pásmo

    Desiata

    Obed

    Olovrant

     

    Príspevok na

    režijné náklady

    za 1 deň

    Spolu

    Dotácia na podporu výchovy  k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka

    Úhrada zákonného zástupcu alebo dospelej osoby

    MŠ desiata+obed

    0,36

    0,85

    -

    0,10

    1,31

    0,00

    1,31

    MŠ celodenná

    0,36

    0,85

    0,24

    0,10

    1,55

    0,00

    1,55

    MŠ predškoláci

    0,36

    0,85

    0,24

    0,10

    1,55

    1,20

    0,35

    ZŠ 1.stupeň

    -

    1,15

    -

    0,10

    1,25

    1,20

    0,05

    ZŠ 2.stupeň

    -

    1,23

    -

    0,10

    1,33

    1,20

    0,13

    zamestnanci

    -

    1,33

    1,31

    2,64

    0,00

    2,64