• Dopravná výchova - Beseda s policajtom kpt. Ing. P. Polákom
     • Dopravná výchova - Beseda s policajtom kpt. Ing. P. Polákom

     • Dňa 11. 12. 2019 sa žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ s MŠ Kozárovce zúčastnili besedy s kpt. Ing.  Petrom Polákom z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Leviciach. Beseda bola zameraná na dopravnú výchovu. Zoznámili sme sa s prácou polície a porozprávali o dopravnej výchove všeobecne. Hravou formou sme si zopakovali dopravné značky, povinnosti chodcov a cyklistov.                                                                                                         

       

             Mgr. Andrea Mikešová – koordinátor dopravnej výchovy

    • Detská policajná akadémia
     • Detská policajná akadémia

     • Dňa 18.novembra 2019 sa žiaci 5. a 6. ročníka zapojili do certifikovaného projektu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod názvom: ,,Detská policajná akadémia´´. Každý žiak dostal pracovný zošit Detskej policajnej akadémie a pod odborným vedením pracovníkov policajného zboru, Mgr. Čakajdovej a Mgr. Horniaka, vypracovával jednotlivé úlohy k danej téme.

      Zároveň sme sa aj porozprávali o jednotlivých témach. Pani policajtka a pán policajt nám ochotne odpovedali na naše otázky.

       

      1. stretnutie bolo zamerané na:  Zoznámenie sa s našou políciou

                                                        /Spoznajte políciu. Keď potrebujete pomoc/  

       

      Ďalšie 4. stretnutia budú zamerané na:

      Bezpečnosť na internete

      /Bezpečne na ,,sieti´´, Svet internetu a zákon, Počítač a závislosti/                                                              

       

      Každý je iný!

      /Predsudky, Diskriminácia a rasizmus, Tolerancia/

                                                                   

       Na ceste nie si sám!

      /Hlavne bezpečne!, Vnímam, vidím, počujem!, Doprava pre každého/                                                            

       

      Stop násiliu!

      /Čo je to násilie, Som veľký, ale nie dospelý, Potrebujem pomoc, Zákon vo vrecku/

       

      Žiaci po absolvovaní všetkých piatich stretnutí dostanú Certifikát o absolvovaní daného projektu.

       

      Napísala: Mgr. Andrea Mikešová – koordinátor dopravnej výchovy

    • Krajské kolo prednesu kresťanskej poézie a prózy: ....a Slovo bolo u Boha...
     • Krajské kolo prednesu kresťanskej poézie a prózy: ....a Slovo bolo u Boha...

     • Dňa 21.11.2019 sa zúčastnili na krajskom kole v prednese kresťanskej poézie a prózy títo žiaci: Johana Oravcová z 1.roč., Zuzana Krajčiová  3. roč., Alžbeta Beniaková  a Viktória Švoliková z 8. roč.

       A  ako bolo?

      Po dlhej ceste sme sa konečne dostali do Topoľčian do Základnej školy Dona Bosca. Zapísali sme sa, pozreli sme si triedy, v ktorých budeme súťažiť a čakali sme na začiatok svätej omše. Po peknom zážitku zo svätej omše nás všetkých privítali. Mali sme možnosť vypočuť si zaujímavé texty. Po skončení recitácie sme mali chutný obed.  Po obede sme čakali na vyhodnotenie. I keď sa nám tento rok nepodarilo umiestniť na prvých troch miestach, sme radi, že sme získali nové skúsenosti a mali sme pekný kultúrny zážitok. Na záver sa so všetkými rozlúčili a darovali nám na pamiatku medovníkové srdiečka.  Domov  sme odchádzali s príjemným pocitom. Chceme sa všetkým poďakovať za ich čas, ktorí nám venovali pri príprave ako aj pri samotnej realizácii cesty. Všetkým patrí úprimné  slovo :„Ďakujem.“ O rok by sme sa chceli do  tejto súťaže zapojiť opäť.

    • Prednáška - Zdravé telo
     • Prednáška - Zdravé telo

     • Jednou z najkrajších situácií v školskej práci je, keď môže učiteľ praktickou ukážkou potvrdiť, čo žiakov učí, čomu verí a čo sa snaží vložiť do ich sŕdc. Takouto ukážkou spojenia teórie a overenia si pozornosti detí formou pracovných listov o ZDRAVOM TELE bola i beseda s Mgr. Mezeiovou, lektorkou občianskeho združenia ACET SR, ktorú naši žiaci dňa 21.11.2019 s radosťou a veľkým nadšením privítali v našej základnej škole. A keďže najlepšou taktikou je pripraviť sa na to, že sa človek ocitne v situácii, keď mu drogu niekto ponúkne, dôležitá je pomoc od ľudí z najbližšieho okolia. Tým, že p. Mezeiová ukázala deťom, že sa môžu sami rozhodnúť neužívať drogy,  poukázala na správny spôsob života, ktorý je pozitívny, zdravý a môže byť aj zábavný. Jej rozprávanie bolo popretkávané rôznymi  aktivitami do ktorých sa každé dieťa chcelo zapojiť. Svoj názor na užívanie drog a jeho následky na zdravie človeka vložila cez rôzne aktivity do príbehu, ktorý všetkých zaujal, každý sa doň aktívne zapájal a ihneď reagoval na všetky otázky. Tí najšikovnejší boli odmenení drobnou sladkosťou. A čo bolo cieľom tohto podujatia? Naučiť žiakov pýtať sa, diskutovať a učiť sa od dospelých. Čomu ? Vytrvalosti. Trpezlivosti. Odhodlaniu. Snahe. Odvahe. A v neposlednom rade chuti zdravo a bez drogy, akou sú cigarety či alkohol, žiť.

    • Protidrogová prevencia
     • Protidrogová prevencia

     • V rámci Týždňa boja proti drogám sa na škole uskutočnila protidrogová prevencia interaktívnou formou za vedenia školského psychológa a sociálneho pedagóga. Aktivita bola zameraná na žiakov druhého stupňa, kedy mali študenti možnosť aktívne sa zapájať do procesu orientovaného na zážitok. Na chodbách ZŠ poskytovali vystavené expozície nápovedu, ktorá sa stala súčasťou aktívneho poznávania škodlivosti návykových látok. Cieľom týchto sedení so žiakmi a zapojením aktivít do vyučovacieho procesu bolo vytvoriť protidrogovú atmosféru v školskom prostredí, ktorá podnieti každého dospievajúceho prehodnotiť svoje konanie v živote. Nakoľko sú v súčasnosti vystavení účinkom drog mladiství čoraz v skoršom veku, bolo v záujme odborných pracovníkov pripraviť adekvátne vzdelávanie s tvorivým a činným charakterom. Podľa slov samotných žiakov im primárna prevencia zameraná na drogy priniesla množstvo nových zaujímavých informácií s cieľom poukázať na škodlivosť a vysokú návykovosť drog,  ocenili nápaditosť a inovatívnosť témy, prepracovanosť materiálov k téme, pridanú hodnotu aktivít na hodine a množstvo iného.

      „Mne sa páčilo, keď sme vystrihovali z časopisov obrázky, ktoré by sme mali dať tým čo sa dávajú na cestu drogovať, aby uctievali sviatky, chodili do prírody a aby zabudli drogovať a pochopili, že drogovanie nie je zdravé a škodí to na tele, aj na duši.“ (6.A)

      „Naučila som sa, že treba pomáhať druhým aj keď sú buď chorí alebo keď vyzerajú inak. Že veci sa nevyriešia krikom, ale všetko sa dá vysvetliť normálnym hlasom. Drogy ťa zmenia, vyber si stranu – ja si vyberám tú lepšiu.“ (5.A)

      „Spoznal som veľa iných drog; pred tým si vždy vyzeral lepšie!; len jedna dávka môže spôsobiť závislosť; nebude vás chcieť rodina a priatelia. Páčilo sa mi to a do života mi to dalo ponaučenie, že nebudem drogy radšej skúšať.“ (7.A) ...

       

      Mgr. Martina Učníková

      školský psychológ

                 

    • Aktivity-tolerancia a empatia
     • Aktivity-tolerancia a empatia

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie tím odborných pracovníkov v zložení školský psychológ a sociálny pedagóg aplikoval na prvom stupni ZŠ v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sériu aktivít pre žiakov zameraných na scitlivovanie voči odlišnostiam, empatiu a toleranciu medzi ľuďmi. Deti sa aktívne zapájali a kooperovali na hodinách za cieľom spoznať iný uhol pohľadu na medziľudské rozdiely a spôsob myslenia, či konania, ktorý je charakterizovaný znášanlivosťou. Psychologická práca so žiakmi bola primeraná veku detí, boli rozvinuté a upevnené základné princípy spolužitia a demokratického postoja voči každému, bez rozdielov. Spokojnosť sa odzrkadľovala v úsmevoch nejedného školáka. J

      Mgr. Martina Učníková

      školský psychológ

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • Štvrtý októbrový pondelok je od roku 1999 každoročne venovaný školským knižniciam. Vyhlásila ho prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva Blanche Wools, aby podporila vzťah žiakov ku knihám, školským knižniciam a vyzdvihla ich prínos pre vzdelávanie detí a mládeže. Počas tohto dňa prebiehajú v priestoroch knižníc škôl rôzne podujatia, ktorými si pripomíname, aké dôležité pre náš život je čítanie. Cieľom tohto podujatia je u detí vzbudiť záujem o knihu, vybudovať si kvalitný a pozitívny vzťah k nej, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti takisto zohráva v tomto smere významnú úlohu.

           Pri tejto príležitosti sme pripravili niekoľko zaujímavých aktivít, ktoré prebehli počas tohto dňa v našej školskej knižnici. Keďže tento rok uplynulo 145 rokov od narodenia významného slovenského spisovateľa Jozefa Gregora-Tajovského, pripomenuli sme si ho aj týmto spôsobom. Žiaci ôsmeho ročníka sa na hodine literatúry oboznámili s jeho dielom, vybrali si poviedku Maco Mlieč a rozhodli sa, že zážitok z nej sprostredkujú svojim mladším spolužiakom. Rozdelili si úlohy, pozreli modernú verziu poviedky, spracovali ju do anglického jazyka, pripravili pexeso o poviedke, niekoľko otázok v angličtine i slovenčine, aby zistili, čo všetko si mladší spolužiaci zapamätali a ako na nich samotná poviedka  zapôsobila.

           Ďalšou aktivitou, ktorá prebehla v tento deň v knižni bolo čítanie rozprávky Vianočná koleda v anglickom jazyku. Žiakom šiesteho ročníka ju prečítal deviatak Július Dean. Šiestaci potom navrhovali a vytvárali obal na knihu s týmto motívom.

           Medzi ďalšie činnosti, ktoré sa zrealizovali v školskej knižnici patrili napríklad výroba záložiek do kníh, vedomostný kvíz o knihách či skupinové čítanie. Žiaci si okrem dobrého pocitu a pekného zážitku odniesli  knižky, ktoré sa chystajú prečítať J

          

    • Školské kolo prednesu kresťanskej poézie a prózy: ....a Slovo bolo u Boha...
     • Školské kolo prednesu kresťanskej poézie a prózy: ....a Slovo bolo u Boha...

     • Dňa 28.10.2019 sa v našej škole uskutočnil 4. ročník školského kola prednesu kresťanskej poézie a prózy.

      Ako to dopadlo?

      I. kategória :    1. miesto Johana Oravcová 1. roč. – poézia

                                 2. miesto Kvetoslava Nehézová   1. roč. – poézia

                                 2. miesto Alžbeta Svoradová   1. roč. – poézia

                               2. miesto Kvetoslava Nehézová   1. roč. – poézia

                                 3. miesto Melisa Fidesová   1. roč. – poézia

                                 3. miesto Tamara Havranová   1. roč. – poézia

                                 3. miesto Diana Tužinská   1. roč. – poézia

      II. kategória :    1. miesto Zuzana Krajčiová 3. roč. – próza

                                 2. miesto Bianka Wolfová 3.roč. – poézia

      IV. kategória :   1. miesto Alžbeta Beniaková 8.roč. – próza

                                  1. miesto Viktória Švoliková  8.roč. – poézia

      Víťazom gratulujeme a zároveň sa tešíme, že nás budú reprezentovať na krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Topoľčanoch.

    • Vybíjaná najmladších žiakov - okresné kolo
     • Vybíjaná najmladších žiakov - okresné kolo

     • Aj v tomto roku sa naša škola stala organizátorom okresného kola vo vybíjanej najmladších žiakov. 

      Najskôr sa 14. novembra 2019 uskutočnilo u nás aj jedno zo základných kôl, kde si spolu zmerali sily družstvá zo ZŠ s MŠ Kozárovce, ZŠ Tlmače a ZŠ A. Kmeťa, Štefánika 34, Levice.

      Z troch základných kôl do okresného finále, ktoré sa konalo 19.11. 2019 postúpili ZŠ s MŠ Kozárovce, ZŠ Ul. Sv. Michala 42, Levice a ZŠ Mierová 67 Želiezovce.

      Konečné poradie okresného finále: 1. ZŠ Ul. Sv. Michala 42, Levice, 2. ZŠ s MŠ Kozárovce, 3. ZŠ Mierová 67, Želiezovce.

      Za vzornú a úspešnú reprezentáciu ďakujeme žiakom: Matias Tomo (4. roč.), Pavol Švec (4. roč.), Lukáš Pustai (4.roč.), Filip Šimeg (4.roč.), Adam Jozef Polák (4.roč.), Adrián Kabát (4. roč.),

      Na súťaž sa žiaci pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Jozefa Majera, Mgr. Zuzany Šebovej a Mgr. Kornélie Kmeťovej.

    • 1. miesto v okrese v stolnom tenise žiakov
     • 1. miesto v okrese v stolnom tenise žiakov

     • Výsledky okresného kola  v stolnom tenise žiakov v školskom roku 2019/2020

      Miesto konania: Základná škola , Školská 14, Levice 934 01

      Dátum : 15.11.2019

      Výsledné poradie :         

      1. Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927
      2. Základná škola, Mierová 67, Želiezovce
      3. Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
      4. ZŠ Školská 14, Levice
      5. ZŠ s MŠ Veľké Ludince
      6. ZŠ Hronské Kľačany
      7. ZŠ Pongrácza s VJM Šahy    

       

      Výsledky v skupine :

      ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 : ZŠ s MŠ Veľké Ludince                                                4 : 3

      ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 : ZŠ Pongrácza s VJM Šahy                                           4 : 0

      ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 : Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice             4 : 3

      Finále:

      ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 : Základná škola, Mierová 67, Želiezovce           4 : 2

       

      Reprezentovali nás: Oliver Lackovič ( 8. roč. ) , Gabriel Demian ( 9. roč. ) , Samuel Kotora ( 8. roč. ), Damián Janovický ( 9. roč. )

      Vedúci: Mgr. Richard Demian