• Zber papiera
     • Zber papiera

     • ZBER PAPIERA

      v ZŠ s MŠ Kozárovce prebieha od 16. 6. 2020 do 30. 6. 2020.

      Kontajner sa nachádza pri kotolni. Zbierajú sa noviny, časopisy a kartón. Samoobsluha pri vážení a zapisovaní do zošita.

    • Obnovenie vyučovania pre 6. až 9. ročník
     • Obnovenie vyučovania pre 6. až 9. ročník

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Kozárovciach  na základe ROZHODNUTIA zriaďovateľa obce Kozárovce a v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 22. júna 2020

      obnovuje školské vyučovanie v ZŠ s MŠ v Kozárovciach pre 6. až 9. ročník od 29. 6. 2020.

      V režime:

      29.6.2020 vyučovanie v čase od 8:00 do 11:00 – odovzdávanie učebníc a triednická hodina

      30.6.2020 vyučovanie v čase od 8:00 do 10:00 – odovzdávanie vysvedčení a triednická hodina

       

      • Pre 6. až 9. ročník sa nebude poskytovať obed.
      • Pre 1. až 5. ročník vyučovanie prebieha v režime platnom od 1. 6. 2020.
      • Pre žiakov školy, ktorí sa nezúčastnili vzdelávania od 1.6.2020 platí, že 30.6.2020 si môžu prísť prevziať vysvedčenie s podpísaným vyhlásením o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      • Vyhlásenie podpísané zákonným zástupcom tiež prinesú aj žiaci 6. až 9. ročníka (Príloha - Vyhlasenie_o_zdravotnom stave)
    • Návšteva z parlamentu
     • Návšteva z parlamentu

     • Dňa 8. 6. 2020 navštívil našu ZŠ s MŠ Kozárovce pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. PhDr. Ján Herák, ktorý sa zaujímal o študijné výsledky, voľnočasové aktivity a dochádzku našich žiakov, tiež o žiakov zo SZP.

    • Prihlasovanie - info pre rodičov
     • Prihlasovanie - info pre rodičov

     • Vážení rodičia, v týchto dňoch škola realizuje prihlasovanie povinne voliteľných predmetov na budúci šk. rok - náboženská výchova / etická výchova pre žiakov 1. - 8. ročníka. Taktiež prebieha prihlasovanie predbežného záujmu o ŠKD pre žiakov 1. - 3. ročníka. Toto prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom portálu Edupage. Prihlasovanie je potrebné uskutočniť do 15.6.2020. Upozorňujeme Vás, že nestačí, ak toto prihlasovanie odklikne žiak zo svojho konta, resp. vy ako rodič, cez žiacke konto. Pre záväznosť zisťovania týchto informácií je potrebné, aby ste prihlasovanie uskutočnili, resp. potvrdili aj vy, cez svoje rodičovské konto. 

      Využívanie Edupage je možné cez internetový prehliadač prihlásením sa na webovej stránke školy alebo cez mobilný telefón či tablet - po stiahnutí a nainštalovaní aplikácie.

      Ak ako rodič stále nemáte aktívne svoje rodičovské konto, kontaktuje triedneho učiteľa, príp. sa ozvite na skola@zskozarovce.sk .

      Návod - ako prihlásiť dieťa

    • Biblia očami detí - cena poroty
     • Biblia očami detí - cena poroty

     • Tento rok prebiehal už 19. ročník výtvarnej časti Biblickej olympiády - Biblia očami detí. Pravidelne sa do tejto súťaže zapájajú aj žiaci našej školy a mnohým sa podarilo získať aj pekné umiestnenia. Nebolo tomu inak ani tento rok. Medzi ocenené práce v 5. kategórii – 7. - 9. ročník ZŠ a príslušné ročníky 8-roč. gymnázií, bola zaradená aj práca našej žiačky s názvom "Záchrana Izraelitov". Lucia Lukácsová, žiačka 9. ročníka, získala cenu poroty. Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Súťaž na škole koordinovala sr. Tarzícia - vyučujúca náboženskej výchovy.