• Aktuálne informácie a opatrenia
     • Aktuálne informácie a opatrenia

     • Vážení rodičia,

      na základe aktuálnych rozhodnutí a pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vám poskytujeme nasledovné informácie:

      • s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania sa
      • mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou, (v prípade, ak bude niektorý krúžok prebiehať dištančne, budete včas informovaní)
      • v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä výlety a exkurzie, športové výcviky a školské športové súťaže, pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode, kurzy na ochranu života a zdravia, kurzy pohybových aktivít v prírode, saunovanie, dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.
      • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
      • Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.
      • Telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (ako napríklad pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a športového správania).
      • Školský klub detí (ranný aj poobedný) môžu byť prevádzkované, za predpokladu, že nedochádza k premiešavaniu medzi jednotlivými triedami detí.
      • Nástup žiakov I. stupňa do školy je ráno možný od 7:00 hod.
      • Nástup žiakov II. stupňa do školy je ráno možný od 7:30 hod.


      PREVÁDZKA ŠKD OD 13.10.2020 V ZŠ s MŠ KOZÁROVCE

      • Kvôli dodržaniu aktuálne platných pokynov a možností našej školy sa upravuje prevádzka ŠKD nasledovne:
      • Ranná prevádzka ŠKD sa nerealizuje.
      • Poobedná prevádzka ŠKD sa realizuje len pre žiakov 1.A, 2.A a 3.A. (Ruší sa prevádzka ŠKD pre žiakov 2.B, 4.A a 5.A).
      • Prevádzka ŠKD popoludní bude prebiehať v troch samostatných oddeleniach do 16:30 hod.

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti (potrebné pri nástupe, ak dieťa nebolo v škole viac ako 3 dni vrátane víkendov a sviatkov - napr. piatok, sobota, nedeľa, pondelok)

    • Memoriál Márie Švolíkovej
     • Memoriál Márie Švolíkovej

     • Dňa 27.9.2020 sa v DK v Kozárovciach konal už 26. ročník "Memoriálu Márie Švolíkovej", ktorá bola folklórnym nadšencom, speváčkou, herečkou a dušou folklórneho súboru Praslica. Celý svoj život žila tradíciami, pesničkami, zvykmi a obyčajmi a tieto jej poznatky prenášala aj do repertoáru folklórneho súboru. Po jej odchode do večnosti si jej rodáci chceli uctiť pamiatku tejto vzácnej ženy a začali organizovať najskôr spevácku súťaž a neskôr prehliadku ľudových piesní pod názvom Memoriál Márie Švolíkovej. Prehliadky sa zúčastňovali speváci a speváčky nielen z regiónu, ale i z iných okresov, krajov.

      A tak tomu nebolo inak ani v poslednú septembrovú nedeľu. Zazneli piesne ľúbostné, žartovné i detské, ktoré zneli sálou kultúrneho domu až tak, že pri niektorých piesňach naskakovala husia koža. Pevne veríme, že aj naše dve žiačky 3. ročníka, Esterka Švolíková a Kristínka Švolíková, ktoré na memoriáli dôstojne reprezentovali našu školu, zanechali v prítomných divákoch pekný umelecký zážitok a ich vystúpenie na tomto podujatí určite nebolo posledné.

    • Jazyková súťaž Brána jazykov otvorená
     • Jazyková súťaž Brána jazykov otvorená

     • Dňa 26. septembra si pripomíname Európsky deň jazykov. Pri tejto príležitosti už niekoľko rokov organizuje Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach jazykovú súťaž "Brána jazykov otvorená". Tento rok sa do nej zapojili naši žiaci 9. ročníka. Tím tvorili: Viktória Švoliková, Kamila Benčatová a Tomáš Fabian. Vyžrebovaním im bol pridelený projekt o Českej republike, ktorý spracovávali v angličtine. Účasť na tejto súťaži koordinovala p. učiteľka Mgr. Natália Lepiešová. Jej vyhodnotenie sa uskutoční 10.10.2020.

    • Výška stravného za mesiac október 2020
     • Výška stravného za mesiac október 2020

     • MŠ malá a stredná trieda: (MŠ1 a MŠ2)

      celodenná strava + réžia    33,90 €

      desiata + obed + réžia       28,62 €

      dôchodcovia:                      77,00 €

       

      Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najneskôr do 25.9.2020.

      IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

      BIC kód banky: KOMASK2X

       

      V prípade neprítomnosti dieťaťa v škole nezabudnite na včasné odhlásenie.

      V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možné prísť si v prvý deň pre obed. Stravu je možné odobrať (do jednorazového obalu, ktorý dostanete v škole za poplatok 0,20 €) v čase od 12:00 – 13:15 hod. 

      Viac aktuálnych informácií. Pozri TU.

    • Prvý školský deň v 1.A
     • Prvý školský deň v 1.A

     • Svoj nezabudnuteľný deň prežilo aj našich 20 prvákov, z ktorých sa 2.septembra 2020 stali školáci. Želáme im, aby sa im v škole darilo a veríme, že sa do školy budú stále tešiť. 

    • Príchody do školy od 3. 9. 2020 do 14. 9. 2020
     • Príchody do školy od 3. 9. 2020 do 14. 9. 2020

     • Žiaci I. stupňa vstupujú do školy priebežne od 7:15 hod., žiaci II. stupňa od 7:30 hod. Prechádzajú cez ranný filter, prezujú sa a odchádzajú priamo do triedy. Vyučovanie začína 7:45 hod.

      Ranný ŠKD je v prevádzke pre prihlásených žiakov od 6:30 hod.

      Vyučovanie 3. a 4. septembra 2020 bude prebiehať v skrátenom režime:

      I. stupeň - 4 vyučovacie hodiny

      II. stupeň - 5 vyučovacích hodín

      Rodičia žiakov (okrem rodičov prvákov) do budovy školy nevstupujú.

    • POZOR - Aktualizované tlačivá
     • POZOR - Aktualizované tlačivá

     • Upozorňujeme rodičov, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zmenilo tlačivá, ktoré je potrebné priniesť vyplnené pri nástupe dieťaťa do školy.

      Zákonný zástupca predkladá :

      • pri prvom nástupe žiaka do základnej školy po prázdninách dotazník s vyhlásením (Dotaznik s vyhlasenim pri nastupe)
      • po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlasenie o bezinfekcnosti)
    • Otvorenie šk. roka 2020/2021
     • Otvorenie šk. roka 2020/2021

     • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kozárovciach oznamuje, že nástup do školy je  2.septembra 2020:

      • Príchod do školy – I. stupeň – od 8:00 – do 8:30 hod.

                                             - II. stupeň – od 8:15 –  do 8:30 hod.

      Žiaci budú do budovy školy vstupovať priebežne hlavným vchodom (nebudú sa zoskupovať po triedach). Do budovy vstupuje žiak s nasadeným rúškom, prechádza cez ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk), pokračuje ku svojej skrinke, kde sa prezuje a presúva sa do svojej triedy.

      Žiaci si so sebou prinesú: prezuvky, školskú aktovku na učebnice, pero, 2 rúška, hygienické vreckovky, vyplnené a rodičom podpísané tlačivo: Dotazník s vyhlásením

      • Odchod zo školy – o 10:00 hod.
      • Prevádzka školského klubu detí  a stravovanie pre prihlásených žiakov začína až 3. septembra.

      Žiaci prvého ročníka so svojimi rodičmi majú stretnutie pred hlavným vchodom budovy školy o 8:15 hod. Po úvodnom privítaní sa presunú do triedy. Do triedy môže s prvákom vstúpiť len rodičia s rúškom.  Rodičia v triede podpíšu prihlášku, ktorá bola podaná elektronicky, na kontrolu si prinesú rodný list dieťaťa, svoj občiansky preukaz a bude sa zbierať poplatok za školské pomôcky vo výške 15 €.

      Vyučovanie 3. a 4. septembra 2020 bude prebiehať v skrátenom režime:

      I. stupeň - 4 vyučovacie hodiny

      II. stupeň - 5 vyučovacích hodín

    • Školský rok 2020/2021
     • Školský rok 2020/2021

      • Vyučovanie v školskom roku 2020/2021 začína 2.9.2020.
      • Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
      • V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je používanie rúšok v interiéri pre žiakov II.stupňa povinné.
      • Pre žiakov I.stupňa je používanie rúšok v interiéri odporúčané.
      • Telocvičňa sa do 20.9.2020 nevyužíva.
      • Zákonný zástupca predkladá :
       • pri prvom nástupe žiaka do základnej školy po prázdninách dotazník s vyhlásením (Dotaznik s vyhlasenim pri nastupe)
       • po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlasenie o bezinfekcnosti)

      Tlačivo potrebné k prvému nástupu bude k dispozícii pred budovou základnej školy v tlačenej podobe od 24.8.2020 do 28.8.2020.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. Záujemcovia si ich môžu pozrieť TU.

      Podrobnejšie informácie, najmä o organizácii prvého školského dňa, ešte budú zverejnené.

    • Prihlášky na stravovanie a výška stravného za mesiac september 2020
     • Prihlášky na stravovanie a výška stravného za mesiac september 2020

     • Vážení rodičia,

      s blížiacim sa začiatkom školského roka sme aktualzovali informácie v časti Školská jedáleň. 

      Prihlášky si môžete vyzdvihnúť / odovzdať v kancelárii vedúcej ŠJ od 24.8.2020 - denne do 13:30.

      Prihláška na stravovanie

       

      MŠ celodenná strava + réžia:  31,00 €

      Zamestnanci: 23,80 €

      Dôchodcovia: 70.00 €

       

      MŠ predškoláci:  20,00 € (zábezpeka - z ktorej sa odráta réžia za mesiace september až december)

      ZŠ I.stupeň: 20,00 € (zábezpeka - z ktorej sa odráta réžia za mesiace september až december)

      ZŠ II. stupeň: 20,00 € (zábezpeka - z ktorej sa odráta réžia a čiastočná úhrada rodiča za mesiace september až december)

       

      Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najneskôr do 25.8.2020.

      IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

      BIC kód banky: KOMASK2X

       

      V prípade neprítomnosti dieťaťa v škole nezabudnite na včasné odhlásenie.

      V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možné prísť si v prvý deň pre obed. Stravu je možné odobrať (do jednorazového obalu, ktorý dostanete v škole za poplatok 0,40 €) v čase od 12:00 – 13:15 hod. 

      Viac aktuálnych informácií. Pozri TU.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • ZBER PAPIERA

      v ZŠ s MŠ Kozárovce prebieha od 16. 6. 2020 do 30. 6. 2020.

      Kontajner sa nachádza pri kotolni. Zbierajú sa noviny, časopisy a kartón. Samoobsluha pri vážení a zapisovaní do zošita.

    • Obnovenie vyučovania pre 6. až 9. ročník
     • Obnovenie vyučovania pre 6. až 9. ročník

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Kozárovciach  na základe ROZHODNUTIA zriaďovateľa obce Kozárovce a v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 22. júna 2020

      obnovuje školské vyučovanie v ZŠ s MŠ v Kozárovciach pre 6. až 9. ročník od 29. 6. 2020.

      V režime:

      29.6.2020 vyučovanie v čase od 8:00 do 11:00 – odovzdávanie učebníc a triednická hodina

      30.6.2020 vyučovanie v čase od 8:00 do 10:00 – odovzdávanie vysvedčení a triednická hodina

       

      • Pre 6. až 9. ročník sa nebude poskytovať obed.
      • Pre 1. až 5. ročník vyučovanie prebieha v režime platnom od 1. 6. 2020.
      • Pre žiakov školy, ktorí sa nezúčastnili vzdelávania od 1.6.2020 platí, že 30.6.2020 si môžu prísť prevziať vysvedčenie s podpísaným vyhlásením o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      • Vyhlásenie podpísané zákonným zástupcom tiež prinesú aj žiaci 6. až 9. ročníka (Príloha - Vyhlasenie_o_zdravotnom stave)
    • Návšteva z parlamentu
     • Návšteva z parlamentu

     • Dňa 8. 6. 2020 navštívil našu ZŠ s MŠ Kozárovce pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. PhDr. Ján Herák, ktorý sa zaujímal o študijné výsledky, voľnočasové aktivity a dochádzku našich žiakov, tiež o žiakov zo SZP.

    • Prihlasovanie - info pre rodičov
     • Prihlasovanie - info pre rodičov

     • Vážení rodičia, v týchto dňoch škola realizuje prihlasovanie povinne voliteľných predmetov na budúci šk. rok - náboženská výchova / etická výchova pre žiakov 1. - 8. ročníka. Taktiež prebieha prihlasovanie predbežného záujmu o ŠKD pre žiakov 1. - 3. ročníka. Toto prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom portálu Edupage. Prihlasovanie je potrebné uskutočniť do 15.6.2020. Upozorňujeme Vás, že nestačí, ak toto prihlasovanie odklikne žiak zo svojho konta, resp. vy ako rodič, cez žiacke konto. Pre záväznosť zisťovania týchto informácií je potrebné, aby ste prihlasovanie uskutočnili, resp. potvrdili aj vy, cez svoje rodičovské konto. 

      Využívanie Edupage je možné cez internetový prehliadač prihlásením sa na webovej stránke školy alebo cez mobilný telefón či tablet - po stiahnutí a nainštalovaní aplikácie.

      Ak ako rodič stále nemáte aktívne svoje rodičovské konto, kontaktuje triedneho učiteľa, príp. sa ozvite na skola@zskozarovce.sk .

      Návod - ako prihlásiť dieťa

    • Biblia očami detí - cena poroty
     • Biblia očami detí - cena poroty

     • Tento rok prebiehal už 19. ročník výtvarnej časti Biblickej olympiády - Biblia očami detí. Pravidelne sa do tejto súťaže zapájajú aj žiaci našej školy a mnohým sa podarilo získať aj pekné umiestnenia. Nebolo tomu inak ani tento rok. Medzi ocenené práce v 5. kategórii – 7. - 9. ročník ZŠ a príslušné ročníky 8-roč. gymnázií, bola zaradená aj práca našej žiačky s názvom "Záchrana Izraelitov". Lucia Lukácsová, žiačka 9. ročníka, získala cenu poroty. Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Súťaž na škole koordinovala sr. Tarzícia - vyučujúca náboženskej výchovy.

    • Otvorenie Základnej školy s materskou školou Kozárovce od 1. júna 2020 - informácie pre rodičov
     • Otvorenie Základnej školy s materskou školou Kozárovce od 1. júna 2020 - informácie pre rodičov

     • Materská škola

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo dokument „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 (aktualizácia 22. 5. 2020“) ako pomocný materiál pri otváraní materských škôl, v ktorom odporúča organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. Umožňuje zriaďovateľom rozhodnúť o otvorení materských škôl od 01. 06. 2020 vzhľadom na ich podmienky, personálne, materiálne a priestorové možnosti.

      Obec Kozárovce, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, rozhodla o zabezpečení postupných krokov na obnovenie celodennej prevádzky materskej školy (ďalej MŠ).

      • Po dohode s riaditeľom a zástupkyňou pre materskú školu bude v prevádzke denne 9 hodín v čase od 7,00 h do 16,00 h.
      • zástupkyňa riaditeľa pre MŠ zistí záväzný počet detí, ktorých rodičia sa na báze dobrovoľnosti rozhodli, že deti do materskej školy nastúpia. Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti budú do materských škôl prednostne umiestňované
       • deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických a odborných zamestnancov v školstve
       • deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
       • deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,
       • o ďalšom poradí bude rozhodovať vek dieťaťa (počnúc najstaršími deťmi)
      • priestory materskej školy budú dezinfikované,
      • materská škola zabezpečí každý deň ranný zdravotný filter vrátane merania teploty bezdotykovým teplomerom  a dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy,
      • deti budú rozdelené do skupín podľa priestorových kapacít MŠ. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede,
      • vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ zváži v prípade nízkeho počtu detí zmenu skupiny až v nasledujúcom týždni,
      • zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hravých aktivitách, vzdelávaní i oddychu.
      • pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, predloží rodič písomné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivo v prílohe oznamu), 
      • rodič pri odovzdávaní dieťaťa každodenne podpisom potvrdí Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu (tlačivo v prílohe oznamu), 
      • dieťa do materskej školy prichádza a odchádza len s osobami, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti (súrodenec musí byť starší ako 10 rokov),
      • rodič do priestorov šatne nevstupuje.  Pedagóg MŠ zabezpečí dezinfekciu rúk, ranný filter, meranie teploty a po podpísaní tlačiva rodičom (Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa), preberá dieťa pedagóg MŠ od rodiča pri vchodových dverách.
      • sprevádzajúca osoba zabezpečí odovzdanie rezervného rúška svojho dieťaťa pedagógovi MŠ,
      • deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri nemusia nosiť rúško, rúško budú nosiť v priestoroch mimo svojej skupiny,
      • deti nebudú používať uteráky, ale jednorazové papierové utierky, ktoré zabezpečí materská škola, nebudú si umývať chrup, posteľná bielizeň sa bude vymieňať 1x týždenne bežným spôsobom,
      • deti v triede predškolákov nemusia absolvovať povinný odpočinok na lôžku (podľa podmienok MŠ),
      • rodičia, ktorí nepošlú deti do materskej školy, budú mať naďalej nárok na OČR,
      • škola bude zabezpečovať školské stravovanie, deti sa budú stravovať v miestnosti, v ktorej sa zdržujú počas dňa,
      • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

       

      Základná škola

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo dokument „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 (aktualizácia 22. 5. 2020)“ ako pomocný materiál pri otváraní základných škôl, v ktorom odporúča organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. Umožňuje zriaďovateľom rozhodnúť o otvorení ZŠ od 01. 06. 2020 vzhľadom na ich podmienky, personálne, materiálne a priestorové možnosti.

      Obec Kozárovce, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, rozhodla o zabezpečení postupných krokov na obnovenie prevádzky základnej školy (ďalej ZŠ), vrátane školského klubu detí (ďalej ŠKD) a stravovania.

      • Po dohode s riaditeľom základná škola bude v prevádzke denne 9 hodín v čase od 7,00 h do 16,00 h.
      • riaditeľ zistí záväzný počet žiakov, ktorých rodičia sa na báze dobrovoľnosti rozhodli, že žiaci do školy nastúpia,
      • priestory školy budú dezinfikované,
      • škola zabezpečí každý deň ranný zdravotný filter vrátane merania teploty a dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy,
      • žiaci budú rozdelení do skupín v max. počte 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede,
      • vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ ZŠ v ročníkoch 1 – 5 a žiakov so ŠVVP v ročníkoch 6 - 9 zváži v prípade nízkych počtov žiakov zmenu skupiny (vždy od začiatku nasledujúceho týždňa)
      • pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno – vzdelávacom procese.
      • pri prvom nástupe, alebo prerušení dochádzky na viac ako 3 dni, predloží rodič vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (tlačivo v prílohe oznamu)
      • zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,
      • žiaci pri výučbe v rámci skupiny nebudú musieť nosiť rúško,
      • žiak nosí rúško (zabezpečia rodičia) v priestoroch mimo svojej skupiny, žiaci nebudú používať uteráky, ale jednorazové papierové utierky, ktoré zabezpečí škola,
      • sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú,
      • žiaci, ktorí do školy nepôjdu, budú vzdelávaní dištančnou formou (zasielanie pokynov prostredníctvom portálu edupage)
      • rodičia, ktorí nepošlú deti do školy, budú mať naďalej nárok na OČR,
      • škola bude zabezpečovať školské stravovanie v bežnej podobe pre žiakov, ktorí sa zúčastnia vyučovacieho procesu a sú riadne prihlásení,
      • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

      Ďalšie konkrétnejšie informácie budú rodičom detí prihláseným do školy poskytované v tomto týždni cez portál edupage.

      Prílohy: