• Turistický krúžok: Výprava na Melichovú skalu
     • Turistický krúžok: Výprava na Melichovú skalu

     • Prvá turistická výprav bola zdolaná. Stretávka bola na železničnej stanici. Stretlo sa nás 10 zdatných turistov. Vlakom sme sa presunuli do Detvy, potom začala túra na Melichovú skalu. Od začiatku cesty sme zdolávali rôzne prírodné prekážky a  sebazaprenie. Počasie bolo pekné, teplé. Túra pokračovala strmým kopcom, tak sa teplé veci odkladali do batohov. Vlastné zásoby, niekto aj zapekané cestoviny, sme si na vrchole zjedli. Samozrejme sme si urobili spoločné foto a išli spokojní domov. Prvá spoločná túra sa vydarila a tešíme sa na budúcu podobne dobrodružnú výpravu.

    • Jesenná turistika 4.A - Náučný chodník Zvonička
     • Jesenná turistika 4.A - Náučný chodník Zvonička

     • Krásne jesenné počasie umožnilo žiakom 4.A triedy zažiť dňa 15. 10. 2019 príjemnú jesennú turistiku v okolí Novej Bane. Už z vlakovej stanice nás sprevádzali turistické značky k prvej zastávke - Zvoničke pod Hájom, kde začína aj náučný chodník Zvonička. Práve jeho trasa bola naplávanová na tento deň. Po doplnení energie chutnou desiatou sme pokračovali na Červenú a Havraniu skalu, odkiaľ sa nám naskytli nádherné výhľady. Cestou sme mali možnosť pozorovať viaceré krmelce pre lesnú zver a množstvo hríbov. Najnáročnejším úsekom cesty bol výstup na Háj, no odmenou a cieľom bola krásna rozhľadňa. Užili sme si úžasné výhľady na jesenne sfarbenú prírodu a nezabudli sme zanechať ani odkaz vo vrcholovej knihe. Miernym zostupom sme sa dostali k ďalšej zastávke náučného chodníka - pútnickemu miestu Kohútovo. Odtiaľ sme cez Zvoničku pokračovali na stanicu, aby sme príjemne unavení dorazili domov. 

    • Protidrogová prevencia
     • Protidrogová prevencia

     • V rámci Týždňa boja proti drogám sa na škole uskutočnila protidrogová prevencia interaktívnou formou za vedenia školského psychológa a sociálneho pedagóga. Aktivita bola zameraná na žiakov druhého stupňa, kedy mali študenti možnosť aktívne sa zapájať do procesu orientovaného na zážitok. Na chodbách ZŠ poskytovali vystavené expozície nápovedu, ktorá sa stala súčasťou aktívneho poznávania škodlivosti návykových látok. Cieľom týchto sedení so žiakmi a zapojením aktivít do vyučovacieho procesu bolo vytvoriť protidrogovú atmosféru v školskom prostredí, ktorá podnieti každého dospievajúceho prehodnotiť svoje konanie v živote. Nakoľko sú v súčasnosti vystavení účinkom drog mladiství čoraz v skoršom veku, bolo v záujme odborných pracovníkov pripraviť adekvátne vzdelávanie s tvorivým a činným charakterom. Podľa slov samotných žiakov im primárna prevencia zameraná na drogy priniesla množstvo nových zaujímavých informácií s cieľom poukázať na škodlivosť a vysokú návykovosť drog,  ocenili nápaditosť a inovatívnosť témy, prepracovanosť materiálov k téme, pridanú hodnotu aktivít na hodine a množstvo iného.

      „Mne sa páčilo, keď sme vystrihovali z časopisov obrázky, ktoré by sme mali dať tým čo sa dávajú na cestu drogovať, aby uctievali sviatky, chodili do prírody a aby zabudli drogovať a pochopili, že drogovanie nie je zdravé a škodí to na tele, aj na duši.“ (6.A)

      „Naučila som sa, že treba pomáhať druhým aj keď sú buď chorí alebo keď vyzerajú inak. Že veci sa nevyriešia krikom, ale všetko sa dá vysvetliť normálnym hlasom. Drogy ťa zmenia, vyber si stranu – ja si vyberám tú lepšiu.“ (5.A)

      „Spoznal som veľa iných drog; pred tým si vždy vyzeral lepšie!; len jedna dávka môže spôsobiť závislosť; nebude vás chcieť rodina a priatelia. Páčilo sa mi to a do života mi to dalo ponaučenie, že nebudem drogy radšej skúšať.“ (7.A) ...

       

      Mgr. Martina Učníková

      školský psychológ

                 

    • Aktivity-tolerancia a empatia
     • Aktivity-tolerancia a empatia

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie tím odborných pracovníkov v zložení školský psychológ a sociálny pedagóg aplikoval na prvom stupni ZŠ v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sériu aktivít pre žiakov zameraných na scitlivovanie voči odlišnostiam, empatiu a toleranciu medzi ľuďmi. Deti sa aktívne zapájali a kooperovali na hodinách za cieľom spoznať iný uhol pohľadu na medziľudské rozdiely a spôsob myslenia, či konania, ktorý je charakterizovaný znášanlivosťou. Psychologická práca so žiakmi bola primeraná veku detí, boli rozvinuté a upevnené základné princípy spolužitia a demokratického postoja voči každému, bez rozdielov. Spokojnosť sa odzrkadľovala v úsmevoch nejedného školáka. J

      Mgr. Martina Učníková

      školský psychológ

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • Štvrtý októbrový pondelok je od roku 1999 každoročne venovaný školským knižniciam. Vyhlásila ho prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva Blanche Wools, aby podporila vzťah žiakov ku knihám, školským knižniciam a vyzdvihla ich prínos pre vzdelávanie detí a mládeže. Počas tohto dňa prebiehajú v priestoroch knižníc škôl rôzne podujatia, ktorými si pripomíname, aké dôležité pre náš život je čítanie. Cieľom tohto podujatia je u detí vzbudiť záujem o knihu, vybudovať si kvalitný a pozitívny vzťah k nej, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti takisto zohráva v tomto smere významnú úlohu.

           Pri tejto príležitosti sme pripravili niekoľko zaujímavých aktivít, ktoré prebehli počas tohto dňa v našej školskej knižnici. Keďže tento rok uplynulo 145 rokov od narodenia významného slovenského spisovateľa Jozefa Gregora-Tajovského, pripomenuli sme si ho aj týmto spôsobom. Žiaci ôsmeho ročníka sa na hodine literatúry oboznámili s jeho dielom, vybrali si poviedku Maco Mlieč a rozhodli sa, že zážitok z nej sprostredkujú svojim mladším spolužiakom. Rozdelili si úlohy, pozreli modernú verziu poviedky, spracovali ju do anglického jazyka, pripravili pexeso o poviedke, niekoľko otázok v angličtine i slovenčine, aby zistili, čo všetko si mladší spolužiaci zapamätali a ako na nich samotná poviedka  zapôsobila.

           Ďalšou aktivitou, ktorá prebehla v tento deň v knižni bolo čítanie rozprávky Vianočná koleda v anglickom jazyku. Žiakom šiesteho ročníka ju prečítal deviatak Július Dean. Šiestaci potom navrhovali a vytvárali obal na knihu s týmto motívom.

           Medzi ďalšie činnosti, ktoré sa zrealizovali v školskej knižnici patrili napríklad výroba záložiek do kníh, vedomostný kvíz o knihách či skupinové čítanie. Žiaci si okrem dobrého pocitu a pekného zážitku odniesli  knižky, ktoré sa chystajú prečítať J

          

    • Školské kolo prednesu kresťanskej poézie a prózy: ....a Slovo bolo u Boha...
     • Školské kolo prednesu kresťanskej poézie a prózy: ....a Slovo bolo u Boha...

     • Dňa 28.10.2019 sa v našej škole uskutočnil 4. ročník školského kola prednesu kresťanskej poézie a prózy.

      Ako to dopadlo?

      I. kategória :    1. miesto Johana Oravcová 1. roč. – poézia

                                 2. miesto Kvetoslava Nehézová   1. roč. – poézia

                                 2. miesto Alžbeta Svoradová   1. roč. – poézia

                               2. miesto Kvetoslava Nehézová   1. roč. – poézia

                                 3. miesto Melisa Fidesová   1. roč. – poézia

                                 3. miesto Tamara Havranová   1. roč. – poézia

                                 3. miesto Diana Tužinská   1. roč. – poézia

      II. kategória :    1. miesto Zuzana Krajčiová 3. roč. – próza

                                 2. miesto Bianka Wolfová 3.roč. – poézia

      IV. kategória :   1. miesto Alžbeta Beniaková 8.roč. – próza

                                  1. miesto Viktória Švoliková  8.roč. – poézia

      Víťazom gratulujeme a zároveň sa tešíme, že nás budú reprezentovať na krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Topoľčanoch.

    • Vybíjaná najmladších žiakov - okresné kolo
     • Vybíjaná najmladších žiakov - okresné kolo

     • Aj v tomto roku sa naša škola stala organizátorom okresného kola vo vybíjanej najmladších žiakov. 

      Najskôr sa 14. novembra 2019 uskutočnilo u nás aj jedno zo základných kôl, kde si spolu zmerali sily družstvá zo ZŠ s MŠ Kozárovce, ZŠ Tlmače a ZŠ A. Kmeťa, Štefánika 34, Levice.

      Z troch základných kôl do okresného finále, ktoré sa konalo 19.11. 2019 postúpili ZŠ s MŠ Kozárovce, ZŠ Ul. Sv. Michala 42, Levice a ZŠ Mierová 67 Želiezovce.

      Konečné poradie okresného finále: 1. ZŠ Ul. Sv. Michala 42, Levice, 2. ZŠ s MŠ Kozárovce, 3. ZŠ Mierová 67, Želiezovce.

      Za vzornú a úspešnú reprezentáciu ďakujeme žiakom: Matias Tomo (4. roč.), Pavol Švec (4. roč.), Lukáš Pustai (4.roč.), Filip Šimeg (4.roč.), Adam Jozef Polák (4.roč.), Adrián Kabát (4. roč.),

      Na súťaž sa žiaci pripravovali pod vedením p. uč. Mgr. Jozefa Majera, Mgr. Zuzany Šebovej a Mgr. Kornélie Kmeťovej.

    • Úspechy tešia, ale aj zaväzujú
     • Úspechy tešia, ale aj zaväzujú

     • Opäť začal nový školský rok a s ním spojená súťaž mladých hasičov, ktorá sa tentokrát konala na Brôdku a v okolí priehrady. Z našej ZŠ sa do nej zapojili 4 družstvá. Dve do mladšej a dve do staršej kategórie. Napriek tomu, že až v troch našich družstvách u detí pretrvávali zdravotné problémy, nechceli sklamať kamarátov z družstva, vedúce krúžku, prišli reprezentovať školu a s veľkým sebazaprením si odbehli trasu dlhú takmer 1500 m, na ktorej ich čakalo šesť rôznych športových disciplín. Vysilení, spotení, hladní a smädní dobehli do cieľa, kde ich čakalo občerstvenie a o dve hodiny aj vyhodnotenie okresného kola súťaže PLAMEŇ, ktoré sa uskutočnilo za prítomnosti Ing. Bystríka Ižolda, starostu obce, p. Vojtecha Beniačika, predsedu UzV DPO Levice a ďalších členov UzV DPO. A ako sa nám zadarilo? V staršej kategórii si 1. miesto vybojovali Samuel Kotora, Kamila Benčatová, Dávid Červenák, Kristína Egyudová a Sofia Hudecová, na 2. mieste skončili Tomáš Fabian, Lukáš Havran, Barbora Švolíková, Viktória Švoliková a Lívia Vozárová. V mladšej kategórii na 2.mieste skončili Tobiáš Fabian, Daniel Kupča, Dávid Šimkovič, Matej Švolík a Lucia Kabinová a 3. miesto si vybojovali Andrej Kabina, Matej Matejov, Filip Šimeg, Martin Šusták a Tobias Trnkus. Napriek tomu, že na prípravu bol veľmi krátky čas, deti k nácvikom pristupovali zodpovedne, čo sa odzrkadlilo aj na konečnom umiestnení.

    • 1. miesto v okrese v stolnom tenise žiakov
     • 1. miesto v okrese v stolnom tenise žiakov

     • Výsledky okresného kola  v stolnom tenise žiakov v školskom roku 2019/2020

      Miesto konania: Základná škola , Školská 14, Levice 934 01

      Dátum : 15.11.2019

      Výsledné poradie :         

      1. Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927
      2. Základná škola, Mierová 67, Želiezovce
      3. Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
      4. ZŠ Školská 14, Levice
      5. ZŠ s MŠ Veľké Ludince
      6. ZŠ Hronské Kľačany
      7. ZŠ Pongrácza s VJM Šahy    

       

      Výsledky v skupine :

      ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 : ZŠ s MŠ Veľké Ludince                                                4 : 3

      ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 : ZŠ Pongrácza s VJM Šahy                                           4 : 0

      ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 : Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice             4 : 3

      Finále:

      ZŠ s MŠ, Kozárovce 927 : Základná škola, Mierová 67, Želiezovce           4 : 2

       

      Reprezentovali nás: Oliver Lackovič ( 8. roč. ) , Gabriel Demian ( 9. roč. ) , Samuel Kotora ( 8. roč. ), Damián Janovický ( 9. roč. )

      Vedúci: Mgr. Richard Demian

    • Beh Slovenskou bránou
     • Beh Slovenskou bránou

     • Pozývame všetkých žiakov, ako aj ich rodičov, na 1. ročník podujatia "Beh Slovenskou bránou", ktoré sa uskutoční 19.10.2019.

      Miesto: Futbalový štadión Kozárovce

      Registrácia detí: 19.10.2019 do 8:30 zdarma

      Štart: žiaci MŠ 9:00, žiaci ZŠ 9:15

      Trať: 100 m - MŠ

      700 m - kategórie 1.-2. ročník, chlapci, dievčatá

                                    3.-4. ročník, chlapci, dievčatá

      1500 m - kategórie 5.-7. ročník, chlapci, dievčatá

                                     8.-9. ročník, chlapci, dievčatá

      Ostatné kategórie podľa informácií na plagáte.

      Každý účastník pretekov do 15 rokov musí mať podpísaný informovaný sáhlas rodiča (zákonného zástupcu). Súhlasy si budú môcť žiaci vyzdvihnúť cez týždeň v škole, alebo ich môžu rodičia vypísať priamo pri registrácii.

      PLAGÁT

      Ďalšie informácie

       

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Oznamujeme stravníkom, že posledný deň na odhlásenie z obedov v mesiaci december je 17.12.2019 do 14:00 hod. Po tomto termíne nebude možné odhlásenie, resp. prihlásenie. 

      V prípade, že stravník ochorie, je možné si prísť prevziať obed do vlastného obedára.

      Marcela Furdová, vedúca ŠJ Kozárovce

    • OK vo florbale žiakov
     • OK vo florbale žiakov

     • Dňa 8.11.2019 sa naši žiaci zúčastnili obvodného kola na ZŠ Školská 14, Levice, kde všetky prítomné školy porazili a postúpili do Okresného kola.

      Okresné kolo sa konalo 26.11.2019 v športovej hale T18 v Leviciach.

      Do OK postúpilo 6 ZŠ z okresu a hralo sa na dve skupiny, Naša škola si vyžreovala ZŠ Hronské Kľačany a 4. ZŠ Levice. Víťazi skupín hrali finále na druhom mieste o 3. miesto a posledné školy zo skupín o 5 miesto.

      Naša škola hrala v skupine nasledovne :

      Kozárovce - Hr. Kľačany        5 : 2

      Kozárovce - 4.ZŠ                   1 : 0

      Postúpili sme do finále, kde sme sa stretli s 2. ZŠ Levice a porazili sme ju  7 : 1

      Naši žiaci vyhrali Okresné kolo a postúpili na Krajské kolo.

      Reprezentovali nás : Demian Gabriel /9,r/, Červenák Dávid /9.r/, Krištof Timotej /9.r/, Janovický Damián /9.r/, Lackovič Oliver /8.r/, Kotora Samuel /8.r/, Fabian Tomáš /8.r/, Gregor Jerguš /7.r/ a Solčánsky Šimon /8.r/

      Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Energoland Mochovce - exkurzia 3. a 4. ročník
     • Energoland Mochovce - exkurzia 3. a 4. ročník

     • Dňa 20. novembra 2019 zavítali žiaci 3. a 4. ročníka na exkurziu do Energolandu v Mochovciach, aby sa viac dozvedeli o výrobre elektrickej energie v tejto elektrárni a dozvedeli sa mnoho zaujímavostí o samotnej energii.

    • Beseda s policajtkou - dopravná výchova
     • Beseda s policajtkou - dopravná výchova

     • Dňa 7. 11. 2019 sa žiaci 3. a 4. ročníka a špeciálnych tried I. stupňa ZŠ zúčastnili besedy s mjr. Mgr. Evou Čakajdovou z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre.

      Beseda bola zameraná na dopravnú výchovu. Porozprávali sme sa o dopravnej výchove všeobecne a o bezpečnom správaní na železnici. Hravou formou sme si zopakovali dopravné značky, povinnosti chodcov a cyklistov. Pozreli sme si aj Oliho príbeh, o ktorom sme sa potom porozprávali.

                                                                                                                Mgr. Andrea Mikešová

    • Biblioteka Bratislava 8. ročník
     • Biblioteka Bratislava 8. ročník

     • Do galérie Biblioteka Bratislava 8. ročník boli pridané fotografie.

      Naši žiaci na Bibliotéke

           V piatok 8. novembra 2019  žiaci ôsmeho ročníka navštívili medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka, ktorý sa každoročne koná v Bratislave. Toto podujatie s niekoľkoročnou tradíciou ponúka svojim návštevníkom okrem možnosti zakúpenia kníh množstvo sprievodných akcií a bohatý program pre deti všetkých typov škôl i pre dospelých.  

           So žiakmi sme prešli stánky vydavateľstiev, zúčastnili sa besedy a diskusie s naším popredným spisovateľom Danielom Hevierom, ktorý deťom prečítal úryvok zo svojej novej knihy. Naším dlhodobým cieľom je vzbudiť u detí záujem o knihy a aktívne čítanie,  podporovať čitateľskú gramotnosť či zvyšovať  ich literárne povedomie. Veríme, že sme k tomu prispeli i touto aktivitou, pretože Bibliotéka je považovaná za sviatok milovníkov kníh a kultúry všeobecne.

           Aktívne sme sa tiež zapojili do interaktívneho vzdelávacieho divadelného predstavenia s názvom Dobré miesto na život. Herci sa prostredníctvom humoru, hyperboly a paródie pokúsili priblížiť deťom obsiahlu a závažnú tému globálneho bývania, viesť ich k aktívnemu občianstvu a motivovať či zaktivizovať ich konanie spoločným hľadaním riešenia a reakcií na simulované situácie a ich uplatnenie v reálnom živote.

           Keďže na tomto veľtrhu mali vlastné pódium i Rozhlas a televízia Slovenska, odkiaľ vysielali niekoľko svojich pravidelných rozhlasových i televíznych programov, mohli sme možnosť nahliadnuť, čo všetko príprava i samotná realizácia relácie obnáša  - multimediálna výchova v praxi.

           Toto podujatie sa nám veľmi páčilo a veríme, že i budúci rok sa nám podarí zúčastniť sa možno ešte vo väčšom počte.

    • Plavecký výcvik - 3. ročník
     • Plavecký výcvik - 3. ročník

     • V dňoch 8. - 10. októbra 2019 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili plaveckého výcviku na Mestskej plavárni v Leviciach.

      Po jeho ukončení všetci žiaci sa dokážu samostatne udržať na hladine a preplávať bez podpory aspoň 5 metrov ľubovolným spôsobom. Žiaci nemájú problém s orientáciou pod vodou a skokom do nej. Ovládajú plavecké zručnosti ako je dýchanie, vznášanie sa, splývanie a napodobňovanie základných plaveckých pohybov. Osvojili si základne pohyby paží a nôh jednotlivých plaveckých štýlov (znak, kraul), správne dýchanie, lovenie predmetov z hĺbky (potápanie sa).