Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, KOZÁROVCE 927
Adresa školy935 22 Kozárovce č. 927
Telefón036/634 04 80
E-mailskola@zskozarovce.sk
WWW stránkazskozarovce.edupage.org
Zriaďovateľobec Kozárovce, č. 685

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Richard Demian036/63404800911 530 904riaditel@zskozarovce.sk
ZRŠ pre ZŠMgr. Ivana Šustáková036/6340480 i.sustakova@zoznam.sk
ZRŠ pre MŠMgr. Eva Báťová036/63420410911 916 777batova@zskozarovce.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Ivana Švoliková, PhD. 
pedagogickí zamestnanciMg. Ivana Švoliková, PhD. 
 Martin Lenard 
   
ostatní zamestnanciAnton Majer 
   
zástupcovia rodičovMgr. Lenka Šimegová 
 Terézia Kúkelová 
 Ing. Blanka Janovická 
 Ing. Beáta Hlavová 
   
zástupcovia zriaďovateľaIng. Bystrík Ižold 
 Ľuboš Švolík 
 Mgr. Martina Holečková 
 Mgr. Mária Hlavová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
Metodické združenieMgr. Mária Hlavová1. stupeň ZŠ, vychovávateľky 
PK- prírodovedné predmetyMgr. Ivana Švoliková PhD.MAT,FYZ, CHE, BIO, GEO 
PK- spoločensko-vednéMgr. Lucia TulováSJL, ANJ, DEJ, OBN 
PK- výchovné predmetyMgr. Kornélia KmeťováVYV, HUV, TSV, THD, SEE 
Metodické združeniePaedDr. Eva Michálikovášpeciálne triedy 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 206

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie: Máme 3 špeciálne triedy- 3.B - 10 žiakov, spojené 2.B a 4.B - 7 žiakov, spojené 5.B, 7.B a 8.B - 8 žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried21111111110
počet žiakov351818252018141716181
z toho ŠVVP146153332037
zo ŠVVP žiaci zo SZP136021110024
počet špeciálnych tried  11  1  3
počet žiakov v ŠT 21052 51 25
z toho v ŠKD19131314411  65

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019 : 25, z toho počet dievčat -14

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 24 z toho počet dievčat - 13

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1, z toho počet dievčat 1

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019 : 17 žiakov, 16 z 9.A, 1 z 8.B

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8-ročné LeviceGym LeviceGym NitraGym Zlaté MoravceŠportové gymOA Zlaté MoravceSOŠHotelová akadémia Škola umeleckého priemyslu TrenčínSPŠ LeviceSpolu
prihlásení3311112313 
prijatí1311112313 
% úspešnosti33,3100100100100100100100100100 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFYZGEOHUVCHEILIINFMATNBVOBNPVCPDA
1. ASH  abs  abs   SHabs   
1. BSH  abs  abs   SHabs   
2. A2  abs  abs   1,76abs   
2. B   abs  abs   2  abs 
3. A1,25  abs  abs  1,061,25abs abs1,19
3. B   abs  abs   2,1  abs 
4. A1,58  abs  abs  1,081,54abs abs1,5
4. B   abs  abs   1,6  abs 
5. A1,51,41,45abs 1,55abs  1,21,7abs   
5. B   abs  abs  abs1,5  abs 
6. A1,711,061,41abs1,061,41abs  12,12absabs  
7. A1,862,142,14abs22,14abs1,43 12,5absabs  
7. B absabsabsabsabsabs  abs2,2absabsabs 
8. A2,061,471,53abs1,351,65abs1,47 11,59absabs  
8. B absabsabsabsabsabs  abs3 absabs 
9. A1,751,251,25abs1,381,31abs1,38 11,63absabs  

TriedaPVORSFSJLSPRTHDTSVVUCVLAVYV
1. ASHabsSH1 abs  abs
1. BSHabsSH1,12 abs  abs
2. A1,88 1,821,06 abs  abs
2. B  21 absabs  
3. A abs1,441 abs 1,25abs
3. B  2,21,1 absabs abs
4. A abs1,671 abs 1,63abs
4. B  2,81 abs absabs
5. A abs1,851,05absabs  abs
5. B  2,51 abs absabs
6. A abs1,711absabs  abs
7. A abs2,361absabs  abs
7. B  2,61 abs  abs
8. A abs1,761absabs  abs
8. B  22 abs  abs
9. A  1,881absabs  abs

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1. A181800
1. B171700
2. A181800
2. B2200
3. A181800
3. B101000
4. A252500
4. B5500
5. A202000
5. B2200
6. A181800
7. A141400
7. B5500
8. A171700
8. B1100
9. A161600

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1. A1893151,7293151,7200,00
1. B172641155,352389140,5325214,82
2. A18142683,88137380,76533,12
2. B211859,0011859,0000,00
3. A18112070,00111869,8820,13
3. B101804180,401696169,6010810,80
4. A25181872,72181472,5640,16
4. B51185237,001048209,6013727,40
5. A20115457,70113656,80180,90
5. B2288144,00285142,5031,50
6. A18150988,76150988,7600,00
7. A1494967,7994967,7900,00
7. B5507101,40504100,8030,60
8. A17126974,65126974,6500,00
8. B1242242,00231231,001111,00
9. A16125878,63125878,6300,00

Výsledky externých meraní

Výsledky externých meraní

 

Jeseň/2019  E- test SJL 9. ročník, zapojených 304 škôl

Výsledková listina:      počet testovaných žiakov školy – 13

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy ( v % ) 56,5

Priemerná úspešnosť všetkých zapojených žiakov v SR( v % ) 61,4

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru ( v % ) – 4,9

 

Jeseň/2019– E–T5 – SJL, zapojených 328 škôl

Výsledková listina:      počet testovaných žiakov školy – 19

            Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy ( v % ) 81,1

            Priemerná úspešnosť všetkých zapojených žiakov v SR( v % ) 65,5

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru ( v % ) +15,6

 

Jeseň/2019– E–T5 – MAT, zapojených 364 škôl

Výsledková listina:      počet testovaných žiakov školy – 19

            Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy ( v % ) 72,1

            Priemerná úspešnosť všetkých zapojených žiakov v SR( v % ) 54,6

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru ( v % ) +17,5

 

14. 11.2019 – KOMPARO – testovanie žiakov 9. ročníka

Výsledková listina:      počet testovaných žiakov školy – 16

           Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy ( v % ) – MAT – 59,4 %, SJL – 69,5 %

           Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR( v % ) – MAT – 49,7 %, SJL – 61,7 %

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru  MAT+9,7 %    SJL + 7,8 %

 

20. 11. 2019 – celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

Výsledková listina:      počet testovaných žiakov školy – 20

            Priemerná úspešnosť školy ( v % ) – MAT – 69,7 % , SJL –  74,2 %

            Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer ( v % ) – MAT – 63,4 %, SJL – 64,8 %

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti nár. priemeru ( v % ) – MAT +6,3,  SJL +9,4

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. r., neuskutočnilo sa

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný plán – ISCED 1

 (základná škola s vyučovacím jazykom slovenským) na šk. rok 2019/2020


 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Počet týždenných hodín

všeobecné vzdelávanie

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

9 + 0

8 + 0

7 + 1

7 + 0

31 + 1

Anglický jazyk

0 + 1

0 + 2

3 + 0

3 + 0

6 + 3

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4 + 0

4 + 0

4 + 0

4 + 0

16 + 0

Informatika

0 + 0

0 + 0

1 + 0

1 + 0

2 + 0

Človek a príroda

Prírodoveda

0 + 0

0 + 0

1 + 0

2 + 0

3 + 0

Prvouka

1 + 0

2 + 0

0 + 0

0 + 0

3 + 0

Človek a spoločnosť

Vlastiveda

0 + 0

0 + 0

1 + 0

2 + 0

3 + 0

Človek a hodnoty

Náboženská výchova/Etická výchova

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

4 + 0

 

Etická výchova

 

 

 

 

 

 

Náboženská výchova/náboženstvo – Katolícka cirkev

 

 

 

 

 

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

0 + 0

0 + 0

1 + 0

1 + 0

2 + 0

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

4 + 0

Výtvarná výchova

2 + 0

2 + 0

1 + 0

1 + 0

6 + 0

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2 + 1

2 + 1

2 + 1

2 + 1

8 + 4

 

Skupiny predmetov

Náboženská výchova/Etická výchova

  • Etická výchova
  • Náboženská výchova/náboženstvo – Katolícka cirkev

Popis realizácie

Zvolené predmety a počty hodín odrážajú naše zameranie. Je v súlade so štátnym vzdelávacím programom (nachádza sa na stránke www.statpedu.sk.). Voliteľné hodiny uvedené v Štátnom vzdelávacom programe po premyslení a v súlade so zameraním našej školy sú pridelené povinným učebným predmetom alebo voliteľným predmetom. Školský učebný plán je vypracovaný na celé obdobie štúdia. Nie je však nemenný. Dá sa obmieňať, dopĺňať, inovovať alebo celkom zmeniť na základe požiadaviek komunity blízkej škole vždy na začiatku školského roka.

Učebné plány začlenených žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú súčasťou kapitoly "Začlenenie žiakov ..."

Poznámky:

1. Voliteľné hodiny použila škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu.

Voliteľné hodiny využila na:

a) Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah premetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.

b) Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy.

2. Keďže má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmety telesná a športová výchova, využila voliteľné hodiny v primárnom aj sekundárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného predmetu.

3. Pri prestupe žiaka naša škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole. V prípade zistených odlišností zabezpečí žiakovi ich kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roka. Zodpovedá zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ.

 

ISCED 1

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 1. a 2. ročníka  nesmie  byť vyšší  ako 23, pre žiakov 3. a 4. ročníka nesmie byť vyšší ako 26.

2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.

3. Prvý cudzí jazyk/anglický jazyk ako povinný vyučovací predmet sa budú žiaci učiť nasledovne:

- prvý  cudzí  jazyk  sa  žiaci  učia od  1. ročníka v rámci  disponibilných hodín  ako novovytvorený predmet, od  3. ročníka sa predmet vyučuje v rámci dotácie ŠVP.

4. Triedy sa delia/spájajú v predmete etická výchova, anglický jazyk, informatika.

5. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.

 

Všeobecné legislatívne pravidlá:

- Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20.

Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov.

Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka.

 

- Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka  a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.

 

- Na vyučovanie predmetu informatika možno triedu rozdeliť na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov.

 

- Telesná a športová výchova sa v prvom až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne. Triedy na druhom stupni školy sa delia alebo spájajú na skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov.

 

- Na vyučovanie predmetu technika možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.

 

Organizácia u nás: (šk. rok 2019/2020)

Etická výchova – 

 1. ročník - 1. skupina, 

2. - 4. ročník - 2. skupina, 

2.B - 4.B - 3. skupina

Anglický jazyk - 2. ročník - 2 skupiny

Anglický jazyk - 3. ročník - 2. skupiny

Informatika - 3. ročník - 2. skupiny

Výtvarná výchova - 3. ročník - dotácia 1 hod týždenne, realizovaná každý druhý týždeň v dvojhodinovom bloku

Pracovné vyučovanie - 3. ročník - dotácia 1 hod týždenne, realizovaná každý druhý týždeň v dvojhodinovom bloku

Anglický jazyk - 4. ročník - 2 skupiny

Informatika - 4. ročník - 2 skupiny

Výtvarná výchova - 4. ročník - dotácia 1 hod týždenne, realizovaná každý druhý týždeň v dvojhodinovom bloku

Pracovné vyučovanie - 4. ročník - dotácia 1 hod týždenne, realizovaná každý druhý týždeň v dvojhodinovom bloku

 

Učebný plán – ISCED 2

 (základná škola s vyučovacím jazykom slovenským) na šk. rok 2019/2020


 

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Počet týždenných hodín

všeobecné vzdělávanie

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5 + 0

5 + 0

4 + 1

5 + 0

5 + 0

24 + 1

Anglický jazyk

3 + 1

3 + 1

3 + 1

3 + 1

3 + 1

15 + 5

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4 + 1

4 + 1

4 + 1

4 + 1

5 + 0

21 + 4

Informatika

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

0 + 1

4 + 1

Človek a príroda

Biológia

2 + 0

1 + 0

2 + 0

1 + 0

1 + 0

7 + 0

Fyzika

0 + 0

2 + 0

1 + 0

2 + 0

1 + 0

6 + 0

Chémia

0 + 0

0 + 0

2 + 0

2 + 0

1 + 1

5 + 1

Človek a spoločnosť

Dejepis

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

2 + 1

6 + 1

Geografia

2 + 0

1 + 1

1 + 0

1 + 0

1 + 0

6 + 1

Občianska náuka

0 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

4 + 0

Človek a hodnoty

Náboženská výchova/Etická výchova

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

5 + 0

 

Etická výchova

 

 

 

 

 

 

 

Náboženská výchova

 

 

 

 

 

 

Človek a svet práce

Technika

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

5 + 0

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

0 + 0

4 + 0

Výtvarná výchova

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

1 + 0

5 + 0

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2 + 1

2 + 1

2 + 1

2 + 1

2 + 1

10 + 5

Skupiny predmetov

Náboženská výchova/Etická výchova

  • Náboženská výchova
  • Etická výchova

Popis realizácie

Zvolené predmety a počty hodín odrážajú naše zameranie. Je v súlade so štátnym vzdelávacím programom (nachádza sa na stránke www.statpedu.sk.). Voliteľné hodiny uvedené v Štátnom vzdelávacom programe po premyslení a v súlade so zameraním našej školy sú pridelené povinným učebným predmetom alebo voliteľným predmetom. Školský učebný plán je vypracovaný na celé obdobie štúdia. Nie je však nemenný. Dá sa obmieňať, dopĺňať, inovovať alebo celkom zmeniť na základe požiadaviek komunity blízkej škole vždy na začiatku školského roka.

Učebné plány začlenených žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú súčasťou kapitoly "Začlenenie žiakov ..."

Poznámky:

1. Voliteľné hodiny použila škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu.

Voliteľné hodiny využila na:

a) Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah premetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.

b) Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy.

2. Keďže má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmety telesná a športová výchova, využila voliteľné hodiny v primárnom aj sekundárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného predmetu.

3. Pri prestupe žiaka naša škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole. V prípade zistených odlišností zabezpečí žiakovi ich kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roka. Zodpovedá zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ.

 

ISCED 2

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka nesmie byť vyšší ako 30, pre žiakov 8. a 9. ročníka nesmie byť vyšší ako 34.

2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.

3. Triedy sa delia / spájajú v predmetoch etická výchova, náboženská výchova,  telesná a športová výchova, anglický jazyk, informatika, chémia.

4. Vyučovacia hodina má 45 hodín v tomto rozdelení učebného plánu.

Všeobecné legislatívne pravidlá:

- Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20.

Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov.

Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka.

 

- Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka  a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.

 

- Na vyučovanie predmetu informatika možno triedu rozdeliť na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov.

 

- Telesná a športová výchova sa v prvom až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne. Triedy na druhom stupni školy sa delia alebo spájajú na skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov.

 

- Na vyučovanie predmetu technika možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.

 

Organizácia u nás:(šk. rok 2019/2020)

Etická výchova –  5.A – 9.A ročník - 1 skupina,  5.B, 7.B, 8.B– 1 skupina 

Náboženská výchova - 7.A + 7.B ročník

Telesná a športová výchova - 5.A + 6.A ročník, 5.B - 1 skupina dievčat, 1 skupina chlapcov

       7.A, 7.B, 8.A, 8.B - 1 skupina dievčat, 1 skupina chlapcov

Informatika - 5.A ročník - 2 skupiny

Anglický jazyk - 5.A ročník - 2 skupiny

Technika - 5.A ročník - 1 sk. dievčatá, 1 sk. chlapci

 

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie pre 1. až 9. ročník platný pre 1.-9. ročník

 

Vzdelávacia oblasť

Ročník

1

2

3

4

5.

6.

7

8.

9.

Predmet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

8

1

8

1

8

 

7

1

6

1

6

 

5

1

5

1

5

1

 

Človek

a

príroda

Vecné učenie

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

Chémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Biológia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

Človek

a

spoločnosť

Vlastiveda

 

 

 

 

 

 

2

 

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

Dejepis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

Geografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

Občianska náuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

Človek

a

hodnoty

etická vých./

náboženská vých./ náboženstvo

 

1

 

1

 

1

 

1

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Matematika

a práca s

informáciami

 

matematika

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

1

4

1

4

1

4

1

informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

Človek a svet

pracovné vyučovanie

1

 

2

 

3

1

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

hudobná výchova

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Zdravie

a

pohyb

 

telesná a športová výchova

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

ŠVP spolu

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

24

 

25

 

ŠkVP - Voliteľné predmety

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

3

 

4

 

4

 

4

ŠVP + ŠkVP spolu

22

23

24

25

26

26

28

28

29

 

Poznámky:

čierna farbaštátny vzdelávací program

červená farba – školský vzdelávací program

 

1.     Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný.

2.     Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami (§ 2 ods. 14 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.).

3. V predmete telesná a športová výchova sú žiaci:

2.B a 4.B celá trieda spolu.

3.B celá trieda spolu.

5.B spojená s 5.A a 6.A triedou. Delia sa na chlapcov a dievčatá.

7.B a 8.B spojená so 7.A a 8.A triedou. Delia sa na chlapcov a dievčatá.

2.B má samostatne celá trieda. 3.B a 4.B má samostatne celá trieda.

4. Predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch.

5. Predmet výtvarná výchova sa vyučuje v dvojhodinových celkoch každý týždeň.

6. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách.

Na hodine etickej výchovy:

2.B a 4.B celá trieda spolu.

3.B celá trieda spolu.

5. B, 7. B a 8. B sú spolu.

Na hodine náboženskej výchovy sú žiaci Nikoleta Kabátová a Sára Ižoldová (7.B) spojení

so 7.A triedou.

 

iRámcový učebný plán pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie pre 1. až 10. ročník platný pre 1.-10. ročník

 

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

 

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

28

rozvíjanie komunikačnej schopnosti

5

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

31

rozvíjanie grafomotorických zručností

2

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

8

Človek a príroda

vecné učenie

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

25

Človek a hodnoty

etická výchova/ náboženská výchova/ náboženstvo

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

6

Matematika a práca  s informáciami

matematika

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

31

informatika

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

48

Umenie  a kultúra

výtvarná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

hudobná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

Zdravie  a pohyb

telesná a športová  výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

Základ

18

18

19

20

20

21

21

22

22

22

22

225

Voliteľné (disponibilné) hodiny

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Spolu: základ + voliteľné hodiny

20

22

23

24

24

25

25

26

26

26

26

267

 

 

Poznámky:  

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný. 

2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.

3.  Vyučovací predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch. 

4.  Žiačka 4. ročníka Nelly Janka Laurincová je oslobodená od povinnosti dochádzať do školy a bude jej poskytnuté vzdelávanie na 4 hodiny týždenne a bude vzdelávaná podľa IVVP (variant B).

 

 

iRámcový učebný plán pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie pre 1. až 10. ročník platný pre 1.-10. ročník

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Spolu

Jazyk a komunikácia

rozvíjanie komunikačnej schopnosti

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

38

rozvíjanie sociálnych zručností

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

18

rozvíjanie grafomotorických zručností

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

15

Matematika a práca  s informáciami

matematika

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

informatika

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Človek a príroda

vecné učenie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

Človek a hodnoty

etická výchova/ náboženská vých./náboženstvo

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

Človek a svet práce

pracovné  vyučovanie

2

2

2

2

3

3

3

2,5

2,5

2,5

2,5

27

Umenie  a kultúra

výtvarná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

hudobná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

Zdravie  a pohyb

zdravotná telesná  výchova

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

33

Základ

 

18

18

18

18

18

17

17

17

17

17

17

192

Voliteľné (disponibilné) hodiny

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

28

Spolu: základ + voliteľné hodiny

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

220   

    Poznámky

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre tento učebný plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný. Organizácia vyučovania je vlastná, t.j. prihliada sa na osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením a teda vyučovacie hodiny sa členia do kratších časových celkov so zaraďovaním častejších prestávok.

2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.

3. Predmety s časovou dotáciou 0,5 hodiny týždenne je možné vyučovať ako jednohodinové každý druhý týždeň alebo ich spojiť blokovou výučbou.

4. Predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch.

Žiak 1. ročníka Ricardo Rafael je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a bude mu poskytnuté vzdelávanie na 2 hodiny týždenne a bude vzdelávaný podľa IVVP (variant C).

 

 

 

Vzdelávacia oblasť 

Vyučovací predmet

 

Jazyk a komunikácia

Matematika a práca s

informáciami

 

Človek a príroda

 

Človek a príroda

 

Človek a príroda

 

Človek a príroda

 

Človek a spoločnosť

 

Človek a spoločnosť

 

Človek a spoločnosť

Človek a svet práce

Umenie a kultúra

Rámcový učebný plán pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie

 

Vzdelávacia oblasť

 

Vyučovací predmet

Ročník

primárne vzdelávanie

Ročník

nižšie stredné

vzdelávanie

Prípravný

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Σ

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

Σ

 

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a

literatúra

3

9

8

7

7

34

5

5

4

5

5

24

anglický jazyk

0+1

 

 

3

3

6

3

3

3

3

3

15

Matematika a práca s

informáciami

matematika

3

4

4

4

4

19

4

4

4

4

5

21

informatika

 

 

 

1

1

2

1

1

1

1

 

4

 

Človek a príroda

prvouka

 

1

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

prírodoveda

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

fyzika

 

 

 

 

 

 

 

2

1

2

1

6

chémia

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

5

biológia

 

 

 

 

 

 

2

1

2

1

1

7

 

Človek a spoločnosť

vlastiveda

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

dejepis

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

2

6

geografia

 

 

 

 

 

 

2

1

1

1

1

6

občianska náuka

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

 

Človek a hodnoty

etická výchova

/náboženská výchova/

náboženstvo

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

 

 

 

1

1

2

 

 

 

 

 

 

technika

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

Umenie a kultúra

hudobná výchova

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

 

4

výtvarná výchova

1

2

2

1

1

7

1

1

1

1

1

5

Zdravie a pohyb

telesná a športová

výchova

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

2

10

 

Špeciálnopedagogická

podpora

individuálna

logopedická

intervencia

 

7

 

4

 

4

 

3

 

2

 

20

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

15

Rozvíjanie špecifických funkcií

 

 

0+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základ

17

24

24

26

27

118

27

28

29

30

28

142

Voliteľné (disponibilné) hodiny

3

0

1

1

1

6

3

2

2

2

3

12

Spolu

20

24

25

27

28

124

30

30

31

32

31

154

 

 

Poznámky

1. 1 žiačka z 1. A postupuje podľa tohto plánu, nemá predmet individálna logopedická intervencia ( prebieha v SCŠP Levice ), ale má ANJ 0+1 a RŠF 0+1 ( namiesto TSV ako voliteľnej hodiny )

2. Vyučovacia hodina 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si že zvoliť vlastnú organizáciu vyu čovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami v zmysle platnej legislatívy.

3. Vyučovacie hodiny špecifického vyučovacieho predmetu individuálna logopedická intervencia zabezpečujú dvaja pedagogickí zamestnanci, pričom najmenej jeden z nich spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie tohto predmetu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov – v škole sa tento predmet nevyučuje z dôvodu, že nie je na škole kvalifikovaný logopéd, žiačka pravidelne navštevuje logopéda v SCŠP Levice

4. V 5. 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu technika sa vyučujú v skupinách s maximálnym počtom žiakov 6. Skupiny sa vyučujú spravidla oddelene pre chlapcov a diev čatá. Skupiny možno utvárať aj zo žiakov najbližších ročníkov. Ďalšia skupina vznikne až po naplnení predchádzajúcej skupiny na maximálny po čet.

5. Vo vyučovacom predmet e technika zohľadnené možnosti žiakov, personálno-odborné a materiálno-technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti.

6. V 5. až 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova sa vyučujú spravidla oddelene pre chlapcov a dievčatá. Skupiny možno utvárať aj zo žiakov najbližších ročníkov. Najvyšší počet žiakov v skupine je zhodný s počtom žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je skupina utvorená zo žiakov najbližších ročníkov, najvyšší po čet žiakov v skupine je zhodný s počtom žiakov v triede najnižšieho ročníka. Ďalšia skupina vznikne po naplnení predchádzajúcej skupiny na maximálny počet.

7. Vyučovací predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý ždeň.

8. Vyučovací predmet výtvarná výchova je možné vyu čovať v dvojhodinových celkoch každý druhý ždeň.