• Novinky
  • Vianočný stolnotenisový turnaj
  • Medzinárodný deň školských knižníc
   • Medzinárodný deň školských knižníc
   • 4. 12. 2019
   • Štvrtý októbrový pondelok je od roku 1999 každoročne venovaný školským knižniciam. Vyhlásila ho prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva Blanche Wools, aby podporila vzťah žiakov ku knihám, školským knižniciam a vyzdvihla ich prínos pre vzdelávanie detí a mládeže. Počas tohto dňa prebiehajú v priestoroch knižníc škôl rôzne podujatia, ktorými si pripomíname, aké dôležité pre náš život je čítanie. Cieľom tohto podujatia je u detí vzbudiť záujem o knihu, vybudovať si kvalitný a pozitívny vzťah k nej, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti takisto zohráva v tomto smere významnú úlohu.

   • Čítať viac
  • 1. miesto v okrese v stolnom tenise žiakov
   • 1. miesto v okrese v stolnom tenise žiakov
   • 3. 12. 2019
   • Výsledky okresného kola v stolnom tenise žiakov v školskom roku 2019/2020

    Miesto konania: Základná škola , Školská 14, Levice 934 01

    Dátum : 15.11.2019

    Výsledné poradie :

    1. Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927
    2. Základná škola, Mierová 67, Želiezovce
    3. Základná škola Pri Podl
   • Čítať viac
  • OK v bedmintone žiakov
  • Protidrogová prevencia
   • Protidrogová prevencia
   • 3. 12. 2019
   • V rámci Týždňa boja proti drogám sa na škole uskutočnila protidrogová prevencia interaktívnou formou za vedenia školského psychológa a sociálneho pedagóga. Aktivita bola zameraná na žiakov druhého stupňa, kedy mali študenti možnosť aktívne sa zapájať do procesu orientovaného na zážitok. Na chodbách ZŠ poskytovali vystavené expozície nápovedu, ktorá sa stala súčasťou aktívneho poznávania škodlivosti návykových látok. Cieľom týchto sedení so žiakmi a zapojením aktivít do vyučovacieho procesu bolo vytvoriť protidrogovú atmosféru v školskom prostredí, ktorá podnieti každého dospievajúceho prehodnotiť svoje konanie v živote. Nakoľko sú v súčasnosti vystavení účinkom drog mladiství čoraz v skoršom veku, bolo v záujme odborných pracovníkov pripraviť adekvátne vzdelávanie s tvorivým a činným charakterom. Podľa slov samotných žiakov im primárna prevencia zameraná na drogy priniesla množstvo novýc

   • Čítať viac
  • Aktivity-tolerancia a empatia
   • Aktivity-tolerancia a empatia
   • 2. 12. 2019
   • Pri príležitosti Medzinárodného dňa tolerancie tím odborných pracovníkov v zložení školský psychológ a sociálny pedagóg aplikoval na prvom stupni ZŠ v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sériu aktivít pre žiakov zameraných na scitlivovanie voči odlišnostiam, empatiu a toleranciu medzi ľuďmi. Deti sa aktívne zapájali a kooperovali na hodinách za cieľom spoznať iný uhol pohľadu na medziľudské rozdiely a spôsob myslenia, či konania, ktorý je charakterizovaný znášanlivosťou. Psychologická práca so žiakmi bola primeraná veku detí, boli rozvinuté a upevnené základné princípy spolužitia a demokratického postoja voči každému, bez rozdielov. Spokojnosť sa odzrkadľovala v úsmevoch nejedného školáka. J

   • Čítať viac
   • Fotogaléria
  • Medzinárodný deň školských knižníc
   Medzinárodný deň školských knižníc
   13
  • Okresné kolo v bedmintone žiakov
   Okresné kolo v bedmintone žiakov
   3
  • Protidrogová prevencia
   Protidrogová prevencia
   5
    • Partneri