• ÚHRADA MESAČNÉHO PRÍSPEVKU

     VÝŠKU MESAČNÉHO PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE URČIL ZRIAĎOVATEĽ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝM NARIADENÍM Č. 11/2013 V SÚLADE S USTANOVENÍM § 28 ODS. 5 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA:

      

     • ZA JEDNO DIEŤA 8 €
     • PRI NÁVŠTEVE VIAC DETÍ Z JEDNEJ RODINY, ZA JEDNO DIEŤA 6 €
     • DIEŤA V HMOTNEJ NÚDZI – PRÍSPEVOK SA NEUHRÁDZA
     • DIEŤA, KTORÉ K 31.08. 2019 DOSIAHLO VEK 5 ROKOV – PRÍSPEVOK SA NEUHRÁDZA
     • PRÍSPEVOK SA UHRÁDZA VOPRED DO 10. DŇA V KALENDÁRNOM MESIACI, NA ÚČET:

      IBAN: SK68 5600 0000 0071 3759 7006

     VARIABILNÝ SYMBOL:   

     MESIAC /9, 10, 11, 12/ V PRÍPADE ÚHRADY VIAC MESIACOV SPOLU, JE MOŽNÉ UHRADIŤ IBA MESIACE DO KONCA KALENDÁRNEHO ROKA

     POZNÁMKA:              

     MENO DIEŤAŤA (PRE KONTROLU ÚHRADY)

      

      

     Úhrada platby za stravu:

     Uhrádza sa vždy do 25-teho v mesiaci na nasledujúci mesiac. Stravu môžete uhradiť:

     • ČÍSLO ÚČTU

            IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

      

     • VARIABILNÝ SYMBOL (VS)

     ČÍSLO MESIACA A ROK (092019)

      

     Cena stravného pre deti z MŠ:

     Stravná jednotka za jeden obed:

     • celodenná strava – desiata, obed, olovrant – 1,55 €
     • poldenná strava – desiata, obed –  1,33 €
     • celodenná strava – dieťa v hmotnej núdzi - 0,22 €