• Školská jedáleň

    • PERSONÁLNE OBSADENIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

     Vedúca ŠJ: p. Marcela Furdová

     Hlavná kuchárka: p. Anna Ridzoňová

     Pomocná kuchárka: p. Marcela Švoliková

     Pomocný personál: p. Andrea Svoradová

                                     p. Eva Hosťovecká

      

      PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE       (kliknite na odkaz) 

                            

     ODHLASOVANIE A PRIHLASOVANIE DETÍ NA STRAVU

     Prihlásiť alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

     Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP, prevádzkový poriadok ŠJ) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

     V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať (do jednorazového obalu, ktorý dostanete v škole za poplatok 0,20 €) v čase od 12:00 – 13:15 hod. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole - škôlke je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

     Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     Možnosti odhlasovania zo stravovania:

     - on-line na web - stránke školy: rodičovské konto cez edupage alebo mobilnú aplikáciu Edupage (rodičia, ktorí chcú využívať túto možnosť a ešte nemajú vytvorené rodičovské konto, nech kontaktujú svojho triedneho učiteľa - k vytvoreniu konta je potrebné mailová adresa rodiča)

     - telefonicky na tel. č.: 0902 986 777

      

      SPôSOB ÚHRADY PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE

     Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25.dňa v mesiaci, formou:

     * trvalý príkaz

     * internetbanking

     * vklad na účet

     * poštová poukážka

      

     Číslo účtu: SK86 5600 0000 0071 3759 6003 (správa pre príjemcu meno a priezvisko žiaka

        

     Údaje k platbe:

     - variabilný symbol (VS) je číslo mesiaca a rok (napr. 092019 (MMRRRR),

     - konštantný symbol (KŠ) je 0308,

     - správa pre príjemcu: meno a priezvisko dieťaťa a ročník

                                                                                                           

     Pri úhrade príspevku na stravovanie poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať do kancelárie ŠJ najneskôr do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci, aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci.

     V prípade neskorého odovzdania ústrižku bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bol ústrižok doručený do ŠJ. Takto vzniknutý preplatok pri potravinách za stravovanie bude odpočítaný stravníkovi pri platbe v nasledujúcom mesiaci. Preplatok bude vrátený zákonnému zástupcovi žiaka/dieťaťa po ukončení školského roka najneskôr do 15.8. kalendárneho roka.

     Režijné náklady sú nevratné a budú použité výlučne na učely ŠJ.

      

     PRÍSPEVKY NA STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI od 1. 9. 2020

     Jednorazový príspevok na stravovanie – finančná zábezpeka (kaucia pri dotácii) vo výške 20,00 €  sa uhrádza vopred pred nástupom žiaka/dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci august), a bude zúčtovaná po ukončení školského roka. Finančnú zábezpeku je možné žiadať opätovne. V prípade neuhradenie finančnej zábezpeky a nedoručenia záväznej prihlášky nebude dieťa/žiak prihlásený na stravovanie.

     Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie vrátený zákonnému zástupcovi po skončení školského roku najneskôr do 15.8. kalendárneho roka.

      

     Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole alebo základnej škole..

     Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov nižšie - stravník bez dotácie.

      

      

     Réžia - mesačný paušál 2,00 € sa platí už pri jednom odbere obeda a je nevratná.

      

      

     * Stravník - dieťa v MŠ -  desiata+obed:

     Stravník bez dotácie:  1,21 €

     Mesačný paušál - réžia: 2,00 €

      

     * Stravník - dieťa v MŠ -  celodenná strava:

     Stravník bez dotácie:  1,45 €

     Mesačný paušál - réžia: 2,00 €

      

     * Stravník - dieťa v MŠ – predškolák – celodenná strava:

     Stravník s dotáciou: 1,20 €  čiastočná úhrada od rodičov: 0,25 € 

     Stravník bez dotácie: 1,45 €

     Mesačný paušál - réžia: 2,00 €

      

     * Stravník - žiak v ZŠ I. stupeň - obed:

     Stravník s dotáciou: 1,20 € 

     Stravní bez dotácie: 1,15 €

     Mesačný paušál - réžia: 2,00 €

      

     * Stravník - žiak v ZŠ II. stupeň - obed:

     Stravník s dotáciou: 1,20 € čiastočná úhrada od rodičov: 0,03 €

     Stravník bez dotácie: 1,23 €

     Mesačný paušál - réžia: 2,00 €