• Informácie pre rodičov

    • PRÍSPEVKY NA STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI od 1. 9. 2020

     Jednorazový príspevok na stravovanie – finančná zábezpeka (kaucia pri dotácii) vo výške 20,00 €  sa uhrádza vopred pred nástupom žiaka/dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci august), a bude zúčtovaná po ukončení školského roka. Finančnú zábezpeku je možné žiadať opätovne. V prípade neuhradenie finančnej zábezpeky a nedoručenia záväznej prihlášky nebude dieťa/žiak prihlásený na stravovanie.

     Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie vrátený zákonnému zástupcovi po skončení školského roku najneskôr do 15.8. kalendárneho roka.

      

     Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole alebo základnej škole.

     Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovaniektorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov nižšie - stravník bez dotácie.

     Réžia - mesačný paušál 2,00 € sa platí už pri jednom odbere obeda a je nevratná.

      

      

     * Stravník - dieťa v MŠ -  desiata+obed:

     Stravník bez dotácie:  1,21 €

     Mesačný paušál - réžia: 2,00 €

      

     * Stravník - dieťa v MŠ -  celodenná strava:

     Stravník bez dotácie:  1,45 €

     Mesačný paušál - réžia: 2,00 €

      

     * Stravník - dieťa v MŠ – predškolák – celodenná strava:

     Stravník s dotáciou: 1,20 €  čiastočná úhrada od rodičov: 0,25 € 

     Stravník bez dotácie: 1,45 €

     Mesačný paušál - réžia: 2,00 €

      

     * Stravník - žiak v ZŠ I. stupeň - obed:

     Stravník s dotáciou: 1,20 € 

     Stravní bez dotácie: 1,15 €

     Mesačný paušál - réžia: 2,00 €

      

     * Stravník - žiak v ZŠ II. stupeň - obed:

     Stravník s dotáciou: 1,20 € čiastočná úhrada od rodičov: 0,03 €

     Stravník bez dotácie: 1,23 €

     Mesačný paušál - réžia: 2,00 €

      

     Prihlásiť alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

     Ďalšie informácie o forme úhrady a odhlasovaní z obedov nájdete v časti Školská jedáleň - Info o ŠJ.