• Informácie k zápisu do MŠ

    • Základná škola s materskou školou Kozárovce oznamuje, že:

     Zápis detí do materskej školy

     na školský rok 2021/2022 sa uskutoční

     Od 3. mája do 18. mája 2021

     J na webovej stránke školy www.zskozarovce.edupage.org, v časti materská škola nájdete elektronickú prihlášku, ktorú po vyplnení odošlete od 03.05. 2021 – 18.05. 2021

     J prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať oboma zákonnými zástupcami dieťaťa, priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast – v zmysle platnej legislatívy je potrebné uviesť aj informáciu, či je dieťa riadne očkované (lekárske potvrdenie môže byť aj na osobitnom potvrdení), podpísanú prihlášku s lekárskym potvrdením (rodný list k nahliadnutiu), je potrebné odovzdať dňa 17.05. 2021 alebo 18.05. 2021 v čase od 16:00 – 17:00 hod., v budove MŠ, bez prítomnosti dieťaťa
     J ak nemáte možnosť zapísať dieťa elektronicky, môžete ho zapísať dňa 17.05. 2021 alebo 18.05. 2021 v čase od 16:00 – 17:00 hod., bez prítomnosti dieťaťa (k zápisu je potrebné priniesť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast – v zmysle legislatívy je potrebné uviesť aj informáciu, či je dieťa riadne očkované) a rodný list k nahliadnutiu

      v prípade ďalších informácií sa môžete informovať – telefonický kontakt 0911 916 777.

      

     Zápis detí do MŠ  - školský rok 2021/2022

     Do materskej školy sa spravidla prijímajú deti  veku od troch do šiestich rokov. Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné podmienky a dieťa ovláda základné hygienické a sebaobslužné činnosti. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľ  ZŠ s MŠ Kozárovce, spravidla do 15. júna 2021.  

     Prednostne sa prijímajú:

      

      J  deti, ktoré dovŕšili priaty rok veku a od septembra 2021 začnú plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

     V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší, ako umožňuje kapacita školy, prednostne bude prijaté:

     J  dieťa, ktoré nedovŕšilo 5 rokov, ale zákonný zástupca chce, aby prednostne plnilo povinné predprimárne vzdelávanie,

     J  dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje našu materskú školu,

     J  ostatné deti, podľa kapacity materskej školy, podľa veku – 5 – ročné, 4 – ročné, 3 – ročné deti, mladšie deti budú  prijaté iba ak bude voľná kapacita materskej školy.

      

     Rodičia k žiadosti prikladajú potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.  V zmysle legislatívy je potrebné v žiadosti uviesť aj či je dieťa riadne očkované (nemá to vplyv na prijatie dieťaťa). V  prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie alebo postihnutie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie.  

      

     Informácie k zápisu

      

     Vážení rodičia, zápis dieťaťa do materskej školy sa uskutoční v dňoch 17. a 18. mája 2021 od 16:00 – 17:00 hod. vo vestibule školy, vzhľadom na súčasnú hygienicko-epidemiologickú situáciu bez prítomnosti dieťaťa.

     Elektronické podávanie žiadostí je možné od 03. – 18. mája 2021.

      

     K zápisu potrebujete:

      

     1.Prihlášku – vypísanú, vytlačenú elektronickú z webu školy, podpísanú oboma rodičmi (ak nemáte možnosť vytlačiť si ju doma, prihlášku Vám vytlačíme podpíšete ju na mieste)
     2.Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (na vytlačenej prihláške, alebo na osobitnom potvrdení)
     3.Rodný list k nahliadnutiu