• ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE RODIČOV ...

      

     ČASŤ ZO ŠKOLSKÉHO PORIADKU

     1. Materská škola zabezpečuje celodenný, aj poldenný pobyt pre deti od 2 do 6 rokov.

     2. Prevádzka MŠ je od 6,30 hod. do 16,30 hod. Rodič je povinný priviesť ráno dieťa do triedy a odovzdať ho osobne pedagogickému zamestnancovi. Každý rodič by mal dieťa priviesť do materskej školy do 8.00 hod., budova sa uzamyká. Vchod do MŠ je iba cez hlavný vchod, prechod cez budovu je zakazáný.

     3. Pedagogický zamestnanec prijíma ráno len zdravé deti, ak zistí, že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie do materskej školy môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, a následne dieťa môže prijať len na základe lekárskeho potvrdenia, od ošetrujúceho lekára, že dieťa je zdravé–toto opatrenie je potrebné na ochranu zdravia ďalších detí v triede.

     4. Rodičia sú zodpovední za to, že odovzdajú dieťa do materskej školy zdravé. Do MŠ neprijímame dieťa so zvýšenou teplotou, s antibiotikami, vírusovým ochorením, dieťa prechladnuté, s hnačkami, so zvracaním, so zápalom očí.

     5. Neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, ak táto neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca v prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ po chorobe potvrdenie od lekára.

     6. Ak dieťa chýbalo v zariadení dlhšie ako päť dní, musí zákonný zástupca dieťaťa predložiť písomné prehlásenie o tom, že dieťa nemá prenosné ochorenie a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie /tlačivo MŠ/.

     7. V prípade, že dieťa nie je prítomné v materskej škole tri dni z dôvodu iného ako je ochorenie dieťaťa, zákonný zástupca po vzájomnej dohode s triednym pedagogickým zamestnancom nemusí preukazovať potvrdenie od lekára.

     8. Rodičia sú povinní oznámiť zástupkyni pre MŠ výskyt infekčnej choroby dieťaťa v mieste bydliska dieťaťa, aby sa mohli v priestoroch MŠ urobiť včas potrebné opatrenia.

     9. Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne /nie telefonicky/ splnomocniť aj svoje maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá /tlačivo v MŠ/.

     10. Dieťa sa po prevzatí rodičom, nesmie samostatne pohybovať v priestoroch MŠ, bez sprievodu rodiča.

     11. Ak Vás zaujíma, ako sa darí Vášmu dieťaťu, informujte sa u triednych pedagógov popoludní, pred odchodom z materskej školy. V prípade akýchkoľvek otázok, informácií o MŠ sa informujte u triednych pedagógov, u zástupkyne pre MŠ, sme tu pre Vás a Vaše deti.

     12. Do MŠ si môže dieťa doniesť aj vlastnú hračku, ktorou neublíži sebe alebo ostatným deťom, MŠ za tieto hračky nezodpovedá /strata, poškodenie hračky/.

     13. Nedávajte dieťaťu do MŠ/do skrinky žuvačky, sladkosti, nápoje deti majú zabezpečenú celodennú stravu a pitný režim – čistá voda v triede; čaj, mlieko v ŠJ.

     14. Zmeny u dieťaťa, v rodine (zmena správania sa dieťaťa, alergie, zmeny adresy, zamestnania, telefónne čísla, zdravotnú poisťovňu), nahláste triednym pedagógom.

     15. Pre deti pripravujeme záujmové krúžky – oboznamovanie s anglickým jazykom, športový krúžok, tanečný krúžok, folklórny krúžok – Vretienko, logopédia pre deti v MŠ, hipoterapia – Koníky deťom. Bližšie informácie v priebehu septembra 2016, na nástenke oznamov.

     16. Venujte pozornosť oznamom na nástenkách v šatni, na nástenke oznamov pre rodičov pri vchode do MŠ, spolupracujte so zamestnancami MŠ v záujme spoločného pôsobenia na dieťa, zúčastňujte sa rodičovských stretnutí a aktivít v MŠ.

     17. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole - IBAN: SK68 5600 0000 0071 3759 7006, variabilný symbol: mesiac /9,10,11,12/,v prípade úhrady viac mesiacov spolu, je možné uhradiť iba mesiace do konca kalendárneho roka 2016 (9,10,11,12). Poznámka: meno dieťaťa (pre kontrolu úhrady):

     • Za jedno dieťa 6 €
     • Pri návšteve viac detí z jednej rodiny, za jedno dieťa 5,50 €
     • Dieťa v hmotnej núdzi – príspevok sa neuhrádza
     • Dieťa, ktoré k 31.08. 2016 dosiahlo vek 5 rokov – príspevok sa neuhrádza
     • Príspevok sa uhrádza vopred do 10. Dňa v kalendárnom mesiaci.

     18. Rodičia odhlasujú a prihlasujú dieťa zo stravy/na stravu deň vopred do 15:00 hodiny v pracovných dňoch. Dieťa môžete prihlásiť/odhlásiť telefonicky:

     školská jedáleň0902 986 777

     materská škola      036 / 634 20 41, písomne do zošita

     Ak bolo dieťa choré, alebo neprítomnosť dieťaťa v MŠ prechádzala z mesiaca do mesiaca, je potrebné opäť prihlásiť dieťa na stravovanie, aby nenastala situácia, že dieťa príde do MŠ a nedostane stravu. V prípade, ak dieťa nestihnete dieťa z obeda odhlásiť, môžete si prísť pre obed /do vlastnej nádoby/, do ŠJ v čase od 11:30 do 13:30 hodiny /iba v prvý deň neprítomnosti dieťaťa v MŠ/. Deti, ktoré sú v hmotnej núdzi, majú nárok na obed iba vtedy, ak sú v MŠ.

     Úhrada platby za stravu: Uhrádza sa vždy do 25-teho v mesiaci na nasledujúci mesiac. Stravu môžete uhradiť:

     IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003, variabilný symbol /ČÍSLO MESIACA A ROK – 092016/.

     Cena stravného pre deti z MŠ: celodenná strava – desiata, obed, olovrant – 1,12 €, poldenná strava – desiata, obed – 0,90 €, celodenná strava – dieťa v hmotnej núdzi - 0,22 €.

     19. Počas školského roka sú informácie o MŠ zverejňované aj na webovom sídle školy: www.zskozarovce.sk /MATERSKÁ ŠKOLA/ a komunikácia so zástupkyňou pre MŠ je možná aj cez e-mailovú adresu: batova@zskozarovce.sk, telefonický kontakt 0911 916 777.