• Informácie k zápisu

    • Vážení rodičia,

     zápis do 1. ročníka sa na našej škole uskutoční vo štvrtok a piatok - 

     8. a 9. apríla 2021 v čase 14:00 - 16:30 hod. vo vstupnom vestibule školy.

     Zápisu sa zúčastnia všetky deti narodené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej šk. dochádzky. Ak dieťa dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 a je pravdepodobné, že nedosiahne školskú spôsobilosť, rodič požiada o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (v minulosti odklad šk. dochádzky).

     Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii nie je na zápise nutná osobná prítomnosť dieťaťa, ale ak na zápis využijete čas vyzdvihnutia dieťaťa z materskej školy, budeme sa tešiť, ak príde s Vami :).

     Zároveň Vás žiadame o dodržanie všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení pri pandémii COVID-19.

     1. K zápisu je potrebné priniesť:

     • vypísanú prihlášku  - vytlačenú elektronickú z webu školy (podpísanú oboma rodičmi - podľa možností)
     • rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu)
     • občiansky preukaz zákonného zástupcu (k nahliadnutiu)

     Ak nemáte možnosť vytlačiť a podpísať prihlášku doma, vytlačíme a podpíšete ju priamo na mieste.

     Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

      

     2. Ak žiadate o predčasné zaškolenie, je potrebné priniesť: 

     • vypísanú prihlášku  - vytlačenú elektronickú z webu školy (podpísanú oboma rodičmi - podľa možností)
     • vyplnenú žiadosť o predčasné zaškolenie
     • rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu)
     • občiansky preukaz zákonného zástupcu (k nahliadnutiu)

     Ak nemáte možnosť vytlačiť a podpísať uvedené dokumenty doma, vytlačíme a podpíšete ich priamo na mieste.

     Prílohami k žiadosti o predčasné zaškolenie sú:

     • posúdenie školskej zrelosti zariadením výchovného poradenstva a prevencie
     • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

      

     Prílohy k žiadosti a predčasné zaškolenie je potrebné doručiť do školy najneskôr do 1. júna 2021.

     Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku. Odporúčame tento krok dôkladne zvážiť. V elektornickej prihláške uvediete do poznámky: "Predčasné zaškolenie".

      

     3. Ak žiadate o osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky (OSŠD) - Vaše dieťa bude navštevovať školu v zahraničí - je potrebé do školy doručiť:

     • vypísať elektronickú prihlášku na webe školy 
     • vypísať žiadosť o OSŠD
     • prefotený rodný list dieťaťa

     Uvedené dokumenty vytlačte, podpíšte a pošlite oskenované mailom na adresu:  riaditel@zskozarovce.sk

      

     UPOZORNENIE:

     Ako postupovať, ak chcete požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania - PPV (kedysi odklad):

     Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi, aby požiadal o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. aby dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. 

     Takéto prípady sa podľa najnovšej legislatívy vybavujú na úrovni materskej školy. Bližšie informácie a tlačivá budú k dispozícii spolu s informáciami o prihlasovaní do materskej školy začiatkom mája 2021. Dokumenty bude potrebné doručiť do školy najneskôr do 1. júna 2021, preto je potrebné v dostatočnom časovom predstihu požiadať o termín vyšetrenia v zariadení výchovného poradenstva a prevencie.

      

     TLAČIVÁ:

     dokumenty formátu word:

     Žiadost rodiča o predčasné zaškolenie

     Žiadosť rodiča OSSD štúdium v zahraničí

     Odporučenie všeobecný lekár pre deti a dorast

     Informovaný súhlas - pokračovanie v plneni PPV

     dokumenty formátu pdf:

     Žiadosť rodiča o predčasné zaškolenie.pdf

     Žiadosť rodiča OSSD štúdium v zahraničí.pdf

     Odporučenie všeobecný lekár pre deti a dorast

     Informovaný súhlas - pokračovanie v plneni PPV