• OZNAM
     • OZNAM

     • Vedúca školskej jedálne prosí o trpezlivosť rodičov detí a žiakov. Platby stravného sa v systéme edupage budú postupne aktualizovať. Deti a žiaci, ktorí sa stravujú v mesiaci september majú stravu UHRADENÚ.

      Ďakujeme

      Marcela Furdová, vedúca ŠJ

    • Výška stravného za mesiac október 2021
     • Výška stravného za mesiac október 2021

     • MŠ:

      desiata + obed + réžia        26,20 €

      celodenná strava + réžia    31,00 €

       

      ZŠ:

      1.-4.ročník  obed + réžia   23,85 €

      5.-9. ročník obed + réžia   25,37 €

       

      Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najnekôr do 25.9.2021.

      IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

      BIC kód banky: KOMASK2X

       

      V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole nezabudnite na včasné odhlásenie.

      V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možné prísť si v prvý deň pre obed. Stravu je možné odobrať (do jednorazového obalu, ktorý dostanete v škole za poplatok 0,20 €) v čase od 12:00 – 13:15 hod. 

      Viac aktuálnych informácií. Pozri TU.

    • English Star - súťaž v anglickom jazyku
     • English Star - súťaž v anglickom jazyku

     • Dňa 17.6. sa v našej škole uskutočnila súťaž v anglickom jazyku English Star. Do súťaže sa zapojili Bystrík Ižold, Tobias Šusták, Patrik Wolf z 1.A, Johanka Oravcová, Šimon Kúkel, Tamarka Havranová, Kvetka Nehézová z 2.A, Kristínka Švolíková, Ela Báťová, Ester Švolíková z 3.A, Zuzka Krajčiová zo 4.A, Filip Šimeg, Tobias Trnkus, Veronika Šustáková z 5.A, Liana Mezeiová, Alexandra Oravcová, Dávid Šimkovič zo 6.A a Lesia Mezeiová z 8.A. Deti si zmerali sily s rovesníkmi z celého Slovenska prostredníctvom testov. Výsledky súťaže boli zverejnené práve v týchto dňoch. Naša ZŠ sa medzi školami s počtom účastníkov 10-20 umiestnila na krásnom 7.mieste. Ako škola sme dosiahli priemer 94,94%. Všetci žiaci si počínali výborne, dosiahli výsledky prekračujúce 80% a teda získali diplomy so zlatými medailami. Deti 1.-4. ročníka získali aj pexesá, aby si angličtinu mohli precvičovať aj hravou formou doma. Všetkým deťom zo srdca blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže. 

    • Knižnica s anglickou literatúrou
     • Knižnica s anglickou literatúrou

     • Jednou z noviniek nového školského roka je aj knižnica s anglickou literatúrou. Ponúka tituly známe, aj menej známe, pre najmenších aj tínedžerov. Deti si môžu momentálne vybrať zo 76 titulov. Knižnica je k dispozícii v jazykovej učebni v pondelok, stredu a piatok od 12.45 do 13.30. Tešíme sa na každého čitateľa. 

      Ak by niekto z Vás mal k dispozícii už nepotrebné anglické, príp. anglicko-slovenské knihy pre žiakov, môže ich darovať škole :).

    • Ako prázdninovala škola
     • Ako prázdninovala škola

     • Prázdniny sú zvyčajne považované za čas oddychu. No pre školu je to čas určený na nevyhnutné opravy či čas, ktorý ponúka možnosť na úpravu priestorov tak, aby sa v nej žiaci a zamestnanci cítili dobre. Počas tohtoročných letných prázdnin sme sa snažili podniknúť hneď niekoľko úprav. Ešte koncom šk. roka sa začalo s inovovaním priestoru a zariadenia v školskej knižnici ako aj v priestoroch školského klubu detí. Počas prvých dní prázdnin prišlo na rad sťahovanie kabinetu matematiky, skladu učebníc a kabinetu školského psychológa. Tieto priestory bolo nutné najprv vysťahovať, urobiť vysprávku stien, vymaľovať a položiť nové podlahy. V polovici prázdnin prišla na rad školská jedáleň - vybudovanie novej deliacej steny medzi kuchynskou a jedálenskou časťou - nakoľko pôvodná drevená už dosluhovala. Novým šatom dýchajú aj školské chodby, ktoré ožili farebnými prvkami. Na hornej chodbe pribudla veľká nástenná maľba - ako prvý krok k vznikajúcej oddychovej zóne. Na dolnej chodbe prešli úpravou žiacke i učiteľké WC. No a pán riaditeľ sa tiež dočkal vynovenia priestorov riaditeľne :). Za týmito vymenovanými úpravami sa skrýva veľké množstvo práce. Preto sa patrí poďakovať - dnes už bývalým deviatakom - žiakom školy - za veľkú pomoc pri sťahovaní množstva nábytku z kabinetov, ako aj pomoc pri maľovaní, ďakujeme aj všetkým zamestnancom školy - pedagogickým i nepedagogickým, ktorí veľkou mierou priložili ruku k dielu. Ďakujeme aj zamestnancom obce a p.starostovi, ktorí sa podieľali na prácach v školskej jedálni a taktiež aj externým dodávateľom služieb pri odborných stavebných či vodárenských prácach. Veríme, že realizované úpravy prispejú k príjemnejšiemu prostrediu pre všetkých, ktorí školu navštevujú. 

    • Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022
     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022

     • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kozárovciach oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa bude konať 2.septembra 2021 o 8:00 hod.

      • Žiaci sa budú zhromažďovať po triedach pred hlavným vchodom na označených miestach. Po slávnostnom otvorení sa v doprovode triednych učiteľov postupne presunú do tried. Do budovy vstupuje žiak s nasadeným rúškom, pri vstupe si dezinfikuje ruky, pokračuje ku svojej skrinke, kde sa prezuje.
      • Žiaci si so sebou prinesú: prezuvky, školskú aktovku na učebnice, pero, 2 rúška, hygienické vreckovky.
      • Žiaci musia mať odovzdané „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ – buď cez edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia (odporúčame odoslať už 1.9. - nie však skôr) alebo v papierovej podobe vyplnené a podpísané rodičom. V papierovej  podobe budú k dispozícii aj 2.9.
      • Odchod zo školy – cca o 10:00 hod.
      • Prevádzka školského klubu detí  a stravovanie pre prihlásených žiakov začína až 3. septembra 2021.
      • Žiaci prvého ročníka – po slávnostnom otvorení dostanú rodičia základné informácie od pani učiteliek.  Potom sa deti s p. učiteľkami presunú do tried, kde sa zdržia cca 30 minút. Rodičia do budovy školy nevstupujú.  
      • Vyučovanie 2. a 6. septembra 2021 bude prebiehať v skrátenom režime:

      I. stupeň - 4 vyučovacie hodiny – vstup hlavným vchodom

      II. stupeň - 5 vyučovacích hodín – vstup vchodom od materskej školy

      Testovanie kloktacími testami pre prihlásených žiakov bude prebiehať 2.9.2021 – pred odchodom zo školy.

      O distribúcii domácich samotestov pre prihlásených žiakov Vás budeme informovať po ich dodaní na školu – prevzatie bude musieť podpísať rodič.

      V prípade nepriaznivého počasia bude žiakom umožnený vstup do budovy školy od 7:45 do 8:00 hod. a žiaci budú postupovať plynulo do tried. Žiaci prvého ročníka so svojimi rodičmi budú mať zraz pred hlavným vchodom o 8:00 hod.

      Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_ziak.docx​​​​​​​

    • Aktuálne informácie zo školskej jedálne
     • Aktuálne informácie zo školskej jedálne

     • Vážení rodičia stravníkov,

      s blížiacim sa začiatkom školského roka sme aktualzovali informácie v časti Školská jedáleň. 

      Deti MŠ a žiaci ZŠ budú prihlásení na stravovanie na základe doručenej prihlášky na stravovanie.

      Prihlášku je možné doručiť osobne denne od 7°° - 13 °° do školskej jedálne resp.na email: jedalen@zskozarovce.sk

      Prihláška na stravovanie

       

      Výška stravného na september 2021:

      MŠ desiata + obed + réžia   26,20 €

      MŠ celodenná strava + réžia   31,00 €

      ZŠ I.stupeň + réžia      23,85 €

      ZŠ II.stupeň + réžia     25,70 € 

      zamestnanci      35,80 €

      dôchodcovia - bez rozvozu      79,60 €   

       

      Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najneskôr do 30.8.2021.

      IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

      BIC kód banky: KOMASK2X

       

      NOVINKA V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

      Od 1.9.2021 sa bude strava pre žiakov ZŠ a zamestnancov vydávať na základe čipového systému. Čip dostane žiak po úhrade stravy na začiatku školského roka od triedneho učiteľa.

      Prvý čip je zdarma a po ukončení školskej dochádzky resp. odhlásení zo stravy je žiak povinný čip vrátiť.

      V prípade straty čipu, bude každý nový čip spoplatnený sumou 3,00 €

      Úhrada za stravu musí byť pripísaná na účet školskej jedálne najneskôr do 25-ho v mesiaci (s výnimkou úhrady za september do 30.8.2021).

      Pokiaľ žiak nebude mať uhradenú stravu, čipový systém automaticky odber stravy zablokuje a stravu bude možné odobrať až po úhrade.

      Preto Vám odporúčam  zriadiť si trvalý príkaz, aby sa predišlo prípadným komplikáciám.

      Počas prvých mesiacov prevádzky čipového systému budú môcť mať deti prvého a druhého ročníka navštevujúce ŠKD čipy odložené u p. vychovávateliek, aby sa predišlo zbytočným stratám a zabúdaniu :) Prosíme rodičov detí, ktoré zatiaľ nepoužívajú uzamykateľné skrinky, aby deťom zabezpečili šnúrku na krk, ku ktorej sa dá čip pripnúť (zároveň to bude aj pomôcka na to, aby sa čipy nemiešali a deti si ich lepšie poznali).

       

      V prípade neprítomnosti dieťaťa v škole nezabudnite na včasné odhlásenie.

      V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možné prísť si v prvý deň pre obed. Stravu je možné odobrať (do jednorazového obalu, ktorý dostanete v škole za poplatok 0,20 €) v čase od 12:00 – 13:15 hod. 

      Viac aktuálnych informácií. Pozri TU.

    • Letné prázdniny
     • Letné prázdniny

     • Prajeme všetkým žiakom, rodičom, učiteľom a zamestnancom školy príjemné prázdninové dni plné milých letných zážitkov, spoločných chvíľ s rodinou a priateľmi, oddychový čas doma i na cestách.

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

     • Na dátum 30.jún mnohí žiaci veľmi netrpezlivo čakali. Po ďalšom školskom roku prišiel čas zhodnotenia celoročnej práce, ocenenie najúspešnejších, či čas lúčenia sa so žiakmi deviateho ročníka. Ďakujeme všetkým žiakom, že zvládli opäť trochu netradičný školský rok a prajeme všetkým krásne prežitie zaslúžených letných prázdnin. 

    • Koncoročný výlet v Topoľčiankach
     • Koncoročný výlet v Topoľčiankach

     • Žiaci prvého až piateho ročníka sa po ďalšom školskom roku, ktorý bol poznačený pandémiou vybrali na zaslúžený výlet. Keďže slniečko veľmi intenzívne hrialo, pani učiteľky zvolili nenáročný program, ktorý si však deti naplno užili. Najskôr sme sa vybrali na návštevu do Zubrej obory a zvyšný čas sme využili na hry v príjemnom chládku krásneho parku.

    • Literárny piknik v 4.A
     • Literárny piknik v 4.A

     • Literárny piknik bol naozaj super. Každý z nás niečo povedal o svojej knihe. Naša pani učiteľka nám urobila aj tortu. Hrali sme rôzne hry a rozprávali sme sa. Zistili sme, aké knihy čítajú iní a prečo. Niektorí majú radi encyklopédie, iní príbehy. Na tento deň budeme dlho spomínať.

                                                                                                                Ľubka a Zuzka,

                                                                                                                žiačky 4. ročníka

    • Slávnostná imatrikulácia prvákov
     • Slávnostná imatrikulácia prvákov

     • Už tradične každý rok slávnostne prijímame našich malých prváčikov do cechu školského. Tento rok sa tak stalo 22.06.2021. Nemali to však jednoduché. Najskôr ich  čakali rôzne úlohy a disciplíny, kde žiaci deviateho ročníka preverili ich vedomosti  z toho, čo sa doposiaľ naučili z matematiky, čítania, písania ale aj ich obratnosť. Za splnené úlohy im do žiackych knižiek udelili pečiatky. Tú po ukončení ukázali pánovi riaditeľovi. No a to najdôležitejšie prišlo následne potom, keď  museli zložiť sľub prváka, ktorý je doslova a do písmena zaväzujúci...
      Pri jeho odriekaní sa prváčikom nemohli zamotať jazýčky, inak by bol sľub neplatný a pán riaditeľ by ich nemohol spokojne pasovať a prijať  do cechu školského.

      "SĽUB PRVÁČIKOV"

      JA PRÁK SĽUBUJEM VÁM,

      ŽE NA HODINÁCH POZOR DÁM,

      PRIPRAVÍM SA RIADNE,

      DESIATU ZJEM KAŽDOPÁDNE.

      PÍSMENKÁ A ČÍSLA ÚHĽADNE NAPÍŠEM PEROM,

      A NAKLONÍM ICH VŽDY SPRÁVNYM SMEROM.

      PRAVIDLÁ SLUŠNÉHO SPRÁVANIA DODRŽÍM RÁD,

      AK CHCEM BYŤ S TRIEDOU KAMARÁT.

      USILOVAŤ SA BUDEM ZVLÁDNUŤ TO SÁM,

      TAK NA SVOJU PRVÁCKU ČESŤ PRISAHÁM! 

      Tento sľub potvrdili odtlačkom svojho prsta. Odmenou pre všetkých imatrikulovaných prvákov bola kniha a slovné hodnotenie od pani učiteľky. Chcela by som poďakovať našim deviatakom za ich aktivitu, zodpovednosť, úprimnú radosť a ochotu. Bola to pre mňa veľká  česť a radosť pracovať s takýmto tímom mladých, ambicióznych a šikovných ľudí. Deti si svoj slávnostný deň užili naplno.

                                                                                                         Mgr. Beáta Sedláková

    • Farebný svet Rómov
     • Farebný svet Rómov

     • Do 17. ročníka výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej národnosti „Farebný svet Rómov“ sa v tomto školskom roku zapojili svojimi výtvarnými prácami aj naši žiaci zo špeciálnych tried 4.B a 6.B. Cieľom súťaže je podnietiť deti a mládež rómskej národnosti k výtvarnému prejavu a prezentovať tvorivosť rómskych detí na výstavách. Vyhodnotenie výtvarnej súťaže prebehne v mesiaci október 2021.

    • Deň otcov 2021
     • Deň otcov 2021

     • Ten náš tato najlepší je,

      môžu nám ho závidieť.

      Život vždy s ním zábavný je,

      rozveseliť hneď nás vie.


      Dnes mu chceme za to

      veľkú vďaku vyjadriť.

      Že je taký super tato,

      netromfne ho veru nik! 😊


      Aj ockovia majú svoj deň. Tretia júnová nedeľa patrí našim drahým otcom, oteckom, ocinkom, tatom, tatinkom. Aj oni si zaslúžia, aby sme sa im poďakovali za starostlivosť, lásku a obetavosť. Veď niektoré hry, tajomstvá a zážitky môžeme zažiť len s nimi.

      Za všetky deti v ZŠ s MŠ Kozárovce pripájajú žiaci z 1.A a 2.A  hudobný pozdrav.

      Ďakujeme ocinkovia, že vás máme 😊


    • Štvrtáci čítajú prvákom
     • Štvrtáci čítajú prvákom

     • Dňa 4. 6. 2021 sme my, žiaci 4.A čítali príbehy o Osmijankovi a jeho psovi Osmidunčovi pre žiakov z 1.A. Prváci pozorne počúvali a odpovedali na otázky. Zatočili si kolesom šťastia, robili sme s nimi i pracovné listy a rôzne kvízy. Ku koncu hodiny nám práci smelo prečítali báseň. Išlo im to výborne. Tak ako kedysi nám... J Dúfame, že sa im stretnutie s nami páčilo a mali z toho  príjemný zážitok.

                                                                                                                   štvrtáci

    • Výška stravného za mesiac júl 2021
     • Výška stravného za mesiac júl 2021

     • MŠ - malá a stredná trieda:

      celodenná strava + réžia    32,45 €

      desiata + obed + réžia        27,41 €

       

      Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najnekôr do 25.6.2021.

      IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

      BIC kód banky: KOMASK2X

       

      V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole nezabudnite na včasné odhlásenie.

      V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možné prísť si v prvý deň pre obed. Stravu je možné odobrať (do jednorazového obalu, ktorý dostanete v škole za poplatok 0,20 €) v čase od 12:00 – 13:15 hod. 

      Viac aktuálnych informácií. Pozri TU.

    • Medzinárodná súťaž v písaní esejí
     • Medzinárodná súťaž v písaní esejí

     • Liana Mezeiová 6.A a Viktor Száraz 9.A sa v júni zapojili do medzinárodnej súťaže v písaní esejí. Súťaž organizuje Mierová nadácia GOI v Japonsku. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: deti do 14 rokov a mládež 15-25 rokov. Témou tohtoročnej súťaže je "Čo je život?". Naši žiaci zatiaľ získali certifikát o účasti, súťaž bude vyhodnotená v októbri 2021. Držíme im palce.  

    • Drogová prevencia
     • Drogová prevencia

     • Dňa 11. júna 2021 navštívili našu školu zamestnanci Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Leviciach s cieľom predstaviť žiakom prácu špeciálne vycvičeného psa na vyhľadávanie drog a oboznámenia ich s nebezpečím nazývaným "Droga". Pri preventívnej činnosti bola predvedená práca so psíkom, ktorý pri prehliadke tried nenašiel žiadnu zdraviu škodlivú a návykovú látku. Polícia predviedla tiež žiakom prvého ročníka tréning poslušnosti so psíkom, čo bolo podnetom k diskusií plnej zaujímavých a podnetných otázok.

    • Opera letí svetom
     • Opera letí svetom

     • Aj tento školský rok 7. júna 2021  mohli žiaci 5. A triedy spolu s pani učiteľkou sledovať online výchovný koncert, ktorý bol spojený s príbehom hudby. Tento  rok mal koncert názov: „Opera letí svetom.“  Tretí príbeh hudby bol o "opere". Bratislavský chlapčenský zbor spolu so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, skvelými sólistami a tanečníkmi, deťom ukázali, že opera "nehryzie", že vie byť zábavná, veselá a strhujúca. Strhlo to aj našich žiakov, ktorí nemým úžasom sledovali množstvo hudobných ukážok prepojených pútavým rozprávaním.