• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Školský špeciálny pedagóg v ZŠ

   • Úväzok:
    50 % pracovný úväzok
    Dátum nástupu:
    1. január 2020
   • Požiadavky:

    OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

    V zmysle § 84 zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

    Názov a adresa zamestnávateľa:
    Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927 935 22 Kozárovce

    Príslušná kategória pedagogických zamestnancov:
    Školský špeciálny pedagóg - (0,5 % pracovný úväzok) v ZŠ

    Kvalifikačné predpoklady:
    Kvalifikačné predpoklady (v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 15. 1. 2020), v § 1 ods. 1 písm. h) - školský špeciálny pedagóg sú uvedené v prílohe č. 8 tejto vyhlášky

    Požadované doklady:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania,
    • profesijný životopis,
    • doklady o ukončenom vzdelaní,
    • súhlas so spracovaním osobných údajov,
    • v prípade úspešnosti vo VK/VP odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a preukázanie zdravotnej spôsobilosti

    Dátum uzatvorenia pracovného pomeru môže byť najskôr od 1.1.2021.

    Voľné pracovné miesto Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu:
    ZŠ s MŠ Kozárovce, č. 927, 935 22 Kozárovce
    Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania ZŠ – neotvárať“.

    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu zamestnanca tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady a požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú informovaní o spôsobe a termíne výberového konania.


    V Kozárovciach, dňa 23.11.2020
    Mgr. Richard Demian
    riaditeľ školy