• Odborný zamestnanec v ZŠ - školský psychológ

   • Úväzok:
    0,5 % pracovný úväzok
    Dátum nástupu:
   • Požiadavky:
    Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927
    935 22 KOZÁROVCE
    Telefonický kontakt: 036 634 04 80
    __________________________________________________

    OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

    V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
    Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Kozárovce, č. 927, 935 22 Kozárovce

    Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec v ZŠ - školský psychológ - (0,5 % pracovný úväzok)

    Predpoklady: Príloha č. 2 k vyhláške č. 437/2009 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 20. októbra 2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

    Časť I. Školský psychológ
    Kvalifikačné predpoklady
    A.
    Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
    1. v študijnom programe psychológia
    2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

    Pracovný pomer na dobu: určitú, počas trvania NP

    Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Požadované doklady:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania,
    • profesijný životopis,
    • doklady o ukončenom vzdelaní,
    • súhlas so spracovaním osobných údajov,
    • v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

    Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 25.06.2019 do 12:00 hod na adresu:
    ZŠ s MŠ Kozárovce, č. 927, 935 22 Kozárovce
    Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania ZŠ (OZ) – neotvárať“.

    Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na ZŠ s MŠ Kozárovce, č. 927, 935 22 Kozárovce. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberu zamestnanca zaradené.

    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu zamestnanca tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.

    Osobný pohovor sa uskutoční dňa 27.06. 2019 v budove Základnej školy s materskou školou Kozárovce a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.



    V Kozárovciach, dňa 03.06.2019.
    Mgr. Richard Demian
    riaditeľ školy