• CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

     Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie sa a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

     Našim hlavným cieľom je vytvoriť v materskej škole adekvátne podmienky pre každé dieťa, aby mohli prežiť šťastné detstvo.

     Ciele Školského vzdelávacieho programu „LIENKA“ sme zamerali na štyri okruhy - symbol „štvorlístok“:

     1. Rodinu:
     • spolupracovať s rodinou;
     • citlivo vnímať rodinu, jej dôležitosť pre dieťa a spoločnosť;

          vytvoriť pocit bezpečia, jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru, pri vytváraní škôlkárskej rodiny.

      

     Naša materská škola sa zameriava na spoluprácu s rodinou rôznymi aktivitami, ktoré spoločne organizujeme – „tekvicové strašidielka, popoludnie so starými rodičmi, vianočné popoludnie, karneval, deň matiek, deň otcov, rozlúčka s predškolákmi“, a aj takouto formou upevňujeme vzťahy medzi rodinou a materskou školou. Jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru vytvárame ďalšími aktivitami, ktoré sú už neodmysliteľnou súčasťou života v MŠ – „pyžamová párty, Mikuláš, rôzne divadelné a hudobno-výchovné predstavenia, návšteva planetária v MŠ, zachovávanie regionálnych tradícií pomocou projektu Regionálny folklór v MŠ - Morena, Zelená vŕba, farebný týždeň, detská olympiáda, MDD“. Citlivým a láskavým prístupom vytvárame pre deti pocit bezpečia v našej „škôlkárskej rodine“, ktorú každý školský rok predstavujú usmiate deti a pedagógovia.

      

     1. Zdravie:
     • detskú pozornosť upriamiť na vlastné zdravie, prevenciu a na prvú pomoc pri drobných zraneniach.

      

     Prostredníctvom zdravotno-výchovnej hry „Evička nám ochorela“, projektom „Starám sa o svoje telo“  zameriavame pozornosť detí na vlastné zdravie, prevenciu a na prvú pomoc pri drobných zraneniach. Svoje vedomosti a poznatky prezentujú na prehliadke „Malí zdravotníci“. Spoluprácou s vedúcou školskej jedálne dbáme na zdravé stravovanie detí „Deň jablka, Deň mlieka“, dodržiavanie pitného režimu a pravidelne spolupracujeme aj s odborníkmi – detský pediater, špeciálny pedagóg. Trvalý vzťah detí k športu upevňujeme dennými pohybovými aktivitami, spájaním športu s kultúrou, výchovou a vzdelávaním prostredníctvom športových a olympijských aktivít, zapájaním sa do „Olympijského festivalu na Slovensku“. Pomocou projektu „Dopravná výchova v MŠ“ učíme deti hravou formou o bezpečnosti na ceste, o dodržiavaní pravidiel cestnej premávky.

      

     1. Prírodu:
     • vytvárať pozitívny vzťah k životnému prostrediu zážitkovým učením;
     • naučiť deti žiť v prírode, s prírodou a pre prírodu.

      

     Projektom enviromentálnej výchovy „Poznaj a chráň našu prírodu“, utvárame základy vzťahu k prírode, pozornosť zameriavame na riešenie praktických úloh v prostredí prírody, ktoré umožňujú deťom samostatne premýšľať a objavovať okolitý svet. Organizujeme športovo-turistické vychádzky do blízkeho okolia, využívame aktuálne dni „Deň vody, Deň Zeme“. Pomocou zážitkového učenia deti získavajú nové poznatky o prírode, jej kráse a jedinečnosti. Nezastupiteľné miesto majú v prírode aj zvieratá, deti vedieme k starostlivosti o zvieratá v zime, prostredníctvom krúžkovej činnosti „Koníky deťom“ sa stretávajú s koníkmi priamo v materskej škole, učia sa o nich starať, deti jazdia na koníkoch. Zážitkovou formou „motýlia záhrada“ pozorujú deti život a premeny motýľov, ktoré vypustia do prírody.

      

     1. Šťastie:
     • vytvárať v materskej škole atmosféru pohody, pokoja a celkový pocit bezpečia;
     • formou hry a zážitkového učenia dosiahnuť pozitívne zmeny v správaní sa detí;
     • pri rozvíjaní osobnosti, klásť na každé dieťa primerané a splniteľné požiadavky.

      

     Našim hlavným cieľom je pripraviť na život šťastné dieťa. V materskej škole vytvárame atmosféru pohody a pokoja, ktorú charakterizuje dôvera, otvorenosť, spolupráca a celkový pocit bezpečia. Pomocou hier a aktivít, pedagogického pozorovania a formovania dieťaťa, deti prejavujú prosociálne správanie. Osobnostný rozvoj dieťaťa a jeho prosociálnosť podporujeme tým, že každé dieťa berieme také, aké je a na základe poznania, kladieme na dieťa primerané a splniteľné požiadavky. Deti si samé utvárajú svoju predstavu o živote v hrách, preto citlivým prístupom hru analyzujeme a usmerňujeme, aby splnila svoj cieľ a rozvíjala celkovú osobnosť každého dieťaťa.

     Čo je to šťastie? Aj to je jednou z množstva otázok, ktoré kolujú v detskej hlavičke a hľadajú tú správnu odpoveď. Našim poslaním je nájsť spolu s deťmi tú správnu odpoveď, vytvoriť veľkú škôlkársku rodinu a tak v zdraví, v prírode, prežívať každý deň spolu šťastie.

      

     Každé dieťa je jedinečná osobnosť, ktorá cíti a koná cez svoj svet. Chceme, aby každé dieťa v našej materskej škole prežívalo pocit úspechu a šťastia. Vytváraním rodinného prostredia, prostredníctvom spolupráce s rodičmi, chceme dať možnosť všetkým deťom prežiť šťastné detstvo, vytvárať príjemné a priateľské prostredie, kde je na prvom mieste dieťa, šťastie, láska.

     Názov nášho školského vzdelávacieho programu „LIENKA“ symbolizuje šťastie. Lienka je považovaná za ochrankyňu detí, je symbolom šťastia a usilovnosti, deťom prináša štvorlístok, ktorý je tiež považovaný za symbol šťastia a lásky. Každé dieťa má právo byť šťastné:

      

     „Chcem mať šťastie, dobré zdravie,

     dýchať vzduch, čo z lesa vanie.

     Vidieť slnko, počuť vtáčky,

     mať v triede knižky, hračky.

     Chcem sa s lienkou každý deň smiať,

     s kamarátmi v škôlke hrať.“

      

     Rozvoj detí podporujeme aj v krúžkovej činnosti – oboznamovanie s anglickým jazykom, folklórny krúžok „Vretienko“, športový krúžok, tanečný, logopedický a hipoterapia „koníky deťom. Spolupracujeme s rôznymi organizáciami – Základná škola v Kozárovciach, Obecný úrad v Kozárovciach, Jednota dôchodcov, Obecná knižnica, Poľnohospodárske družstvo v Kozárovciach, Rada rodičov, Rada školy. Zapájame sa do rôznych aktivít a súťaží v rámci nášho regiónu – Malí zdravotníci, Čriepky slovenského folklóru, výtvarné súťaže – Vesmír očami detí, Svet okolo nás, Dielo tvojich rúk. Deti sa aktívne podieľajú na aktivitách organizovaných v spolupráci s obcou – počas vianočných sviatkov navštevujeme starších osamelých spoluobčanov s malými darčekmi, pripravujeme kultúrne vystúpenia – Vianoce, jarmok, karneval.

     Súčasťou našej obce je tiež marginalizovaná rómska komunita, zapojili sme sa do projektu MRK 2, pretože každé dieťa má rovnaký nárok na vzdelávanie. Prostredníctvom projektu sa nám podarilo zvýšiť počet rómskych detí, ktoré navštevujú materskú školu, vytvárame prostredie, v ktorom sú splnené ich individuálne potreby, aby každé dieťa malo možnosť plnohodnotne sa začleniť do výchovno-vzdelávacieho procesu.

     Zameranie našej materskej školy súvisí s názvom nášho ŠkVP „LIENKA“, pretože našim   hlavným cieľom je pripraviť na život šťastné dieťa.