• INFORMÁCIE PO CELOŠTÁTNOM TESTOVANÍ
    • INFORMÁCIE PO CELOŠTÁTNOM TESTOVANÍ

    • 05.11.2020 10:25
    • Bez obmedzení ostáva otvorená materská škola, školská jedáleň, pokračujeme v takom režime ako pred testovaním.

     Ako postupujú rodičia dieťaťa materskej školy:

     • Ak má rodič alebo iný člen domácnosti pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ. Po skončení takejto domácej izolácie predkladá zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára - pediatra, že dieťa bolo v domácej izolácii (karanténe).

      

     • Ak rodič nebol na teste, odporúčame nedávať dieťa do materskej školy na dobu 10 kalendárnych dní. Dieťa MŠ rodič ospravedlní z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november) u triedneho učiteľa. Pri nástupe do materskej školy odovzdáva tlačivo o bezinfekčnosti.

      

     • Ak majú rodičia a ostatní členovia dománosti negatívny test, dieťa môže nastúpiť do materskej školy. Pri prvom príchode do materskej školy po testovaní rodič odošle elektronicky cez Edupage vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je už sprístupnené na stránke. Ak túto možnosť nemá, vytlačí si vyhlásenie zo stránky školy, alebo oň požiada 3.11. pri vchode do budovy školy - bez neho nebude dieťaťu umožnený vstup do budovy materskejškoly.

      

     • Pri  príchode do materskej školy sa rodič (sprevádzajúca osoba (aj deťa nad 10 rokov)) musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku testu - bez neho nebude dieťaťu umožnený vstup do budovy materskej školy.

      

     Dodržiavajme R-O-R, ostaňme zdraví!!! wink

     NA STIAHNUTIE: vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_od_1.1.2020(1).pdf
     https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1132


     Aktuálne usmernenia pre školy

    • viac
    • ÚHRADA MESAČNÉHO PRÍSPEVKU MATERSKÁ ŠKOLA
    • ÚHRADA MESAČNÉHO PRÍSPEVKU MATERSKÁ ŠKOLA

    • 16.09.2020 13:43
    • VÝŠKU MESAČNÉHO PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA  NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAJOV ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE URČIL ZRIAĎOVATEĽ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝM NARIADENÍM Č. 1/2019 V SÚLADE S USTANOVENÍM § 28 ODS. 3 ZÁKONA 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON).

     • ZA JEDNO DIEŤA 8
     • PRI NÁVŠTEVE VIAC DETÍ Z JEDNEJ RODINY, ZA JEDNO DIEŤA 6
     • DIEŤA V HMOTNEJ NÚDZI – PRÍSPEVOK NEUHRÁDZA
     • DIEŤA, KTORÉ K 31.08.2020 DOSIAHLO VEK 5 ROKOV – PRÍSPEVOK SA NEUHRÁDZA
     • PRÍSPEVOK SA UHRÁDZA VOPRED DO 10. DŇA V KALENDÁRNOM MESIACI.

     ČÍSLO ÚČTU – IBAN: SK68 5600 0000 0071 3759 7006

     VARIABILNÝ SYMBOL: MESIAC /9,10,11,12/

             -  V PRÍPADE ÚHRADY VIAC MESIACOV SPOLU, JE MOŽNÉ UHRADIŤ IBA MESIACE DO                  KONCA  KALENDÁRNEHO ROKA

     POZNÁMKA: MENO DIEŤAŤA (PRE KONTROLU ÚHRADY)

    • viac
    • Informacie pre rodičov školský rok 2020/2021

    • 31.08.2020 23:20
    • 1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom
     COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
     2. Prevádzka MŠ od 06:30 hod. – 16:30 hod.
     3. Deti sú rozdelené do troch skupín - tried. (zoznam na nástenke pri vstupe do
     budovy).
     4. Preberanie detí v čase od 06:30 hod. – 08:00 hod., prosíme rodičov o trpezlivosť
     počas preberania detí, bezpečnostné rozostupy a minimalizovať čas v šatni iba na
     prezliekanie detí. Prevzatie dieťaťa z MŠ je možné po obede 11:50 hod. (po dohode
     s triednym pedagógom), po olovrante od 14:45 – 16:30 hod.
     5. Pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a
     pokynmi RÚVZ , na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky.
     6. Do budovy vstupuje jedna sprevádzajúca osoba a dieťa (v prípade súrodencov jedna
     sprevádzajúca osoba a dve deti) – iba s rúškami, rodič odloží rúško dieťaťa, spolu s náhradným rúškom do skrinky dieťaťa (každé dieťa musí mať v skrinke dve rúška, ktoré každé ráno rodič prinesie, odloží do skrinky a popoludní zoberie – v skrinke zostávajú iba prezúvky dieťaťa z dôvodu dezinfekcie). Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch šatne pohybuje vždy v rúšku.
     7. Pri vstupe do budovy používajú všetky osoby (rodič aj dieťa) dezinfekčný prostriedok na
     ruky.
     8. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich detí do MŠ / z MŠ vo vonkajších a
     vnútorných priestoroch MŠ sa minimalizuje na nevyhnutné minimum prezlečenia
     dieťaťa, s dodržiavaním bezpečnostných odstupov, maximálne dve sprevádzajúce
     osoby a dve deti v šatni (v prípade súrodencov tri deti v šatni).

     9. Od sprevádzajúcej osoby preberá dieťa ráno triedny učiteľ dieťaťa – zoznam detí
     podľa zaradenia do tried, je na informačnej tabuli pri vchode do budovy. Sprevádzajúca osoba sa pohybuje iba vo vyznačenom priestore šatne, nevstupuje do ďalších priestorov MŠ, po prezlečení ohlási pedagóga zvončekom v šatni.
     10. Po vstupe do budovy Vám bude zmeraná teplota bezdotykovým teplomerom, (dieťaťu aj
     sprevádzajúcej osobe) zamestnancom ZŠ s MŠ. Ak je pri prvom meraní nameraná teplota
     medzi 37 – 37,5 st. C, meranie sa opakuje po 5 minútach, ak bude opäť 37 – 37,5 st. C, zopakuje sa meranie po 5 minútach opäť. Ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 st. C, nebude umožnený dieťaťu vstup do budovy MŠ. Materská škola zabezpečí každý deň ranný zdravotný filter dieťaťa.
     11. Zákonný zástupca, predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné
     prehlásenie (príloha č. 1)zdravotny_dotaznik.pdf, po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2). vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf
     12. Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa do MŠ nepreberie.
     13. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti, nasadiť mu rúško a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
     16. Dieťa z MŠ odchádza so zákonným zástupcom, alebo s osobami, ktoré zákonný zástupca
     dieťaťa písomne splnomocnil k prevzatiu z MŠ (súrodenec musí byť starší ako 10 rokov),
     (príloha č. 3) SPLNOMOCNENIE_-_priloha_c._3.pdf.
     17. Deti sa budú stravovať v miestnosti, v ktorej sa zdržujú počas dňa – v triede, kde im
     kuchárka ku dverám privezie stravu – desiata, obed, olovrant – stravu deťom rozdávajú triedny
     pedagógovia.
     18. Deti nebudú používať uteráky, ale jednorazové papierové utierky, antibakteriálne mydlo,
     ktoré zabezpečí MŠ, nebudú si umývať zuby.
     19. Posteľnú bielizeň zabezpečí MŠ - 1x týždenne, každý piatok, zoberie rodič bielizeň domov vyprať, v pondelok je potrebné vypraté prádlo priniesť, aby dieťa dostalo svoju posteľnú bielizeň – vo vrecúšku označenom menom dieťaťa.
     20. Každý pondelok ráno, odovzdá rodič triednemu pedagógovi ráno v jednom látkovom
     vrecúšku označenom menom dieťaťa posteľné prádlo, pyžamo, v druhom látkovom
     vrecúšku označenom menom dieťaťa náhradné oblečenie, ktoré každý piatok zoberie
     rodič vyprať.
     21. Do MŠ je zakázané nosiť vlastné hračky, predmety, sladkosti, nápoje a iné
     materiály z domu.
     22. V zariadení sa neorganizujú žiadne spoločenské akcie – koncerty a iné hromadné
     podujatia, pri ktorých dochádza k združovaniu väčšieho počtu osôb.
    • viac
    • Milí rodičia, milé deti.
    • Milí rodičia, milé deti.

    • 30.08.2020 22:30
    • Od začiatku septembra , nového školského roku nás už delí iba pár dní. Materská škola opäť privíta všetky deti 02.09. 2020 (streda). Na všetky deti sa už veľmi tešíme.
     Kolektív MŠ Kozárovce.
    • viac
    • DIEŤA DO MŠ POTREBUJE
    • DIEŤA DO MŠ POTREBUJE

    • 30.08.2020 22:18
    • 1. PREZÚVKY, IBA S PEVNOU PODRÁŽKOU (NIE NA ZAPÍNANIE A ŠNUROVANIE) - PODPÍSANÉ,
     2. PYŽAMO – V PODPÍSANOM LÁTKOVOM VRECÚŠKU
     3. NÁHRADNÉ OBLEČENIE - V PODPÍSANOM LÁTKOVOM VRECÚŠKU,
     4. POSTEĽNÉ NÁVLEČKY – IBA RODIČIA, KTORÍ NÁVLEČKY NEODOVZDALI PO SKONČENÍ LETNEJ PREVÁDZKY MŠ
     5. PLASTOVÝ POHÁR NA VODU – PODPÍSANÝ,
     6. HREBEŇ - PODPÁSANÝ
     7. RÚŠKO, V KTOROM DIEŤA RÁNO PRÍDE DO MŠ A JEDNO ČISTÉ ZABALENÉ RÚŠKO – PODPÍSANÉ
     8. HYGIENICKÉ POTREBY PROSÍME ODOVZDAŤ SPOLU VO VRECÚŠKU OZNAČENOM MENOM DIEŤAŤA DO 11.09. 2020 – TOALETNÝ PAPIER 4 KUSY, VLHČENÉ UTIERKY 1 BALENIE, HYGIENICKÉ VRECKOVKY 1 BALÍK – 10 KUSOV, SERVÍTKY 2 BALENIA. ĎAKUJEME.
    • viac