• Informácie výchovného poradcu

    • Výchovný poradca

      Mgr. Silvia Kohútová

      Konzultačné hodiny

      pre žiakov  :  streda  8.30-9.30

      rodičov : streda 13.30-15.00  po dohovore aj iné dni a hodiny

      

     Výchovný poradca poskytuje pedagogické poradenstvo:

     • Prostredníctvom triednych učiteľov vyhľadáva a  robí prehľad  výchovno-vzdelávacích problémov školy – pomáha žiakom pri riešení otázok osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie,
     • poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom,
     • koordinuje výchovný proces školy a sprostredkováva servisné služby škole (pedagogické, psychologické, informačné, proorientačné, sociálono-právne, sociologické a iné),
     • zabezpečuje vyplnenie a odoslanie prihlášok na stredné školy,
     • spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri riešení problémových žiakov,
     • vykonáva konzultácie pre rodičov, žiakov a učiteľov,
     • uskutočňuje individuálne pohovory so žiakmi.

      
     Kde môžete nájsť potrebné informácie :
     www.minedu.sk - ministerstvo školstva, aktuálne vyhlášky a predpisy
     www.statpedu.sk - Štátny pedagogický ústav - informácie o Monitore
     www.svsp.sk- Školské výpočtové stredisko - informácie o stredných školách
     www.ssiba.sk
     - Štátna školská inšpekcia
     www.modernaskola.sk - užitočné informácie o školstve