• ORGANIZAČNÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V MŠ

      Realizácia výchovy a vzdelávania v materskej škole sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych denných aktivít, ich súčasťou sú cielené - riadené vzdelávacie aktivity, realizované najmä metódou hry, spravidla didaktickej hry s rôznym obsahovým zameraním. Ďalšími organizačnými formami sú časové úseky venované hrám a činnostiam podľa výberu detí, zdravotným cvičeniam, pobytu vonku, záujmovým činnostiam, odpočinku a činnostiam spojeným so životosprávou (stravovanie, odpočinok, osobná hygiena).

     DENNÉ AKTIVITY V MŠ:

     • HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ – všetky aktivity, ktoré sa vykonávajú od príchodu detí do MŠ, ranný kruh
     • ZDRAVOTNÉ CVIČENIA
     •  VZDELÁVACIE AKTIVITY – aktivity plánované a zamerané na jednu vzdelávaciu oblasť, alebo sa v nich kombinujú viaceré vzdelávacie oblasti koncentrované na spoločnú tému. V rámci cielených vzdelávacích aktivít sa vytvára nosný priestor na postupné dosahovanie vzdelávacích štandardov, ktoré sú uvedené v Štátnom vzdelávacom programe pre MŠ.

      

     VZDELÁVACIE OBLASTI:

     1. JAZYK A KOMUNIKÁCIA
     2. MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
     3. ČLOVEK A PRÍRODA
     4. UMENIE A KULTÚRA
     5. ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
     6. ČLOVEK A SVET PRÁCE
     7. ZDRAVIE A POHYB

      

     • POBYT VONKU – plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu, pri pobyte vonku prevládajú najmä spontánne pohybové aktivity, v priebehu dňa sa môže realizovať aj viac ako jedenkrát. V prípade nepriaznivého počasia zabezpečíme podmienky na pohybovú aktivitu v triede alebo v telocvični ZŠ
     • KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ – podľa aktuálnej ponuky MŠ
     • ČINNOSTI SPOJENÉ SO ŽIVOTOSPRÁVOU – osobná hygiena, stravovanie, odpočinok

     HARMONOGRAM DENNÝCH AKTIVÍT

     1. 6:30 – 8:00 HOD.
     • PRÍCHOD DETÍ DO MŠ
     1. 6:30 – 8:30 HOD.
     • HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ
     • ZDRAVOTNÉ CVIČENIE
     • RANNÝ KRUH
     1. 8:30 – 9:00 HOD.
     • ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU
     • OSOBNÁ HYGIENA, DESIATA
     1. 9:00 – 11:30HOD.
     • VZDELÁVACIE AKTIVITY
     • POBYT VONKU
     1. 11:30 – 12:00 HOD.
     • ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU
     • OSOBNÁ HYGIENA, OBED
     1. 12:00 – 15:00 HOD.
     • ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU
     • OSOBNÁ HYGIENA, ODPOČINOK
     • OSOBNÁ HYGIENA, OLOVRANT
     1. 15:00 – 16:30 HOD.
     • HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ
     • KRÚŽKOVÉ ČINNOSTI
     • POPOLUDŇAJŠÍ POBYT VONKU