• Profil školy

    •  

      Charakteristika školy
     Základná škola s materskou školou Kozárovce je úplnou základnou školou s 1. až 9. ročníkom a s 2 až 3 triedami v materskej škole, s právnou subjektivitou od 1.7.2003. V každom ročníku máme jednu triedu. Počet žiakov v súčasnosti je približne 170, pričom kapacita školy je cez 300 žiakov. Škola je umiestnená v kľudnejšej časti obce mimo hlavnú cestu, v areáli školy sa okrem športového areálu nachádza  park tvorený z rôznych druhov drevín a bylín.      

      Zameranie školy
     Základná škola s materskou školou Kozárovce je úplnou základnou školou s 1. až 9. ročníkom a s 2 až 3 triedami v materskej škole. V každom ročníku máme jednu triedu. Počet žiakov v súčasnosti je približne 170, pričom kapacita školy je cez 300 žiakov.

     Pozitíva:

     1. Máme vybudované jazykové laboratórium so slúchadlovou zostavou pre 18 žiakov, dvoch kvalifikovaných vyučujúcich cudzích jazykov, preto jednou z priorít je zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov.
     2. Veľmi dobré personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky na vyučovanie telesnej výchovy a rôznych športových aktivít : traja kvalifikovaní učitelia TV, veľká telocvičňa, malá telocvičňa, posilňovňa, 2 tenisové kurty, asfaltové viacúčelové ihrisko, volejbalové ihrisko na plážový volejbal, atletická dráha, doskočisko na skok do diaľky.
     3. Zriadená učebňa výpočtovej techniky s dataprojektorom a keramickou tabuľou.  
     4. Vytvorená špeciálna trieda pre žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami a asistent učiteľa ako pomoc pri práci s týmito žiakmi.
     5. Vysoká kvalifikovanosť a odbornosť pedagógov

      

      

     Z týchto dôvodov chceme školu zamerať na :

     • výuku cudzích jazykov od prvého ročníka
     • podporu zdravého životného štýlu zvýšením počtu vyučovacích hodín TV, zameranie sa na rozvíjanie talentovaných športovcov, ale aj na zdravotnú TV
     • viesť žiakov k využívaniu informačných a komunikačných technológií, podporovať zavádzanie a využívanie výpočtovej techniky do všetkých predmetov 

     -   chceme, aby žiaci získavali také vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré budú dobre využitelné v živote, menej encyklopedických vedomostí, učiť sa na základe získavania skúseností a riešenia problémov.

     -         nechceme preferovať iba intelektuálne nadanie, ale chceme rovnako podporovať žiakov aj s iným nadaním, ako je výtvarné, hudobné, pohybové, manuálne, estetické a pod.

     -         rozumne začleňovať žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami do tried základnej školy spolu s ostatnými žiakmi

     -        chceme se zameriavať aj na žiakov nadaných, chceme im vytvoriť podmienky na ich  rozvoj a tým obmedziť ich odchod na iné školy. Z metód práce chceme u týchto žiakov preferovať samostatnú prácu, skupinovú prácu, projektové vyučovanie apod. Taktiež sa chceme zúčastňovať rôznych súťaží, kde títo žiaci sa môžu prezentovať a hlavne pri príprave na tieto podujatia sa rozvíja ich nadanie. Chceme ďalej rozvíjať silné stránky školy a maximálne eliminovať a naprávať to, čo považujeme za nedostatky.