• Otvorenie Základnej školy s materskou školou Kozárovce od 1. júna 2020 - informácie pre rodičov
     • Otvorenie Základnej školy s materskou školou Kozárovce od 1. júna 2020 - informácie pre rodičov

     • Materská škola

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo dokument „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 (aktualizácia 22. 5. 2020“) ako pomocný materiál pri otváraní materských škôl, v ktorom odporúča organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. Umožňuje zriaďovateľom rozhodnúť o otvorení materských škôl od 01. 06. 2020 vzhľadom na ich podmienky, personálne, materiálne a priestorové možnosti.

      Obec Kozárovce, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, rozhodla o zabezpečení postupných krokov na obnovenie celodennej prevádzky materskej školy (ďalej MŠ).

      • Po dohode s riaditeľom a zástupkyňou pre materskú školu bude v prevádzke denne 9 hodín v čase od 7,00 h do 16,00 h.
      • zástupkyňa riaditeľa pre MŠ zistí záväzný počet detí, ktorých rodičia sa na báze dobrovoľnosti rozhodli, že deti do materskej školy nastúpia. Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti budú do materských škôl prednostne umiestňované
       • deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických a odborných zamestnancov v školstve
       • deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
       • deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,
       • o ďalšom poradí bude rozhodovať vek dieťaťa (počnúc najstaršími deťmi)
      • priestory materskej školy budú dezinfikované,
      • materská škola zabezpečí každý deň ranný zdravotný filter vrátane merania teploty bezdotykovým teplomerom  a dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy,
      • deti budú rozdelené do skupín podľa priestorových kapacít MŠ. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede,
      • vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ zváži v prípade nízkeho počtu detí zmenu skupiny až v nasledujúcom týždni,
      • zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hravých aktivitách, vzdelávaní i oddychu.
      • pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, predloží rodič písomné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivo v prílohe oznamu), 
      • rodič pri odovzdávaní dieťaťa každodenne podpisom potvrdí Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu (tlačivo v prílohe oznamu), 
      • dieťa do materskej školy prichádza a odchádza len s osobami, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti (súrodenec musí byť starší ako 10 rokov),
      • rodič do priestorov šatne nevstupuje.  Pedagóg MŠ zabezpečí dezinfekciu rúk, ranný filter, meranie teploty a po podpísaní tlačiva rodičom (Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa), preberá dieťa pedagóg MŠ od rodiča pri vchodových dverách.
      • sprevádzajúca osoba zabezpečí odovzdanie rezervného rúška svojho dieťaťa pedagógovi MŠ,
      • deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri nemusia nosiť rúško, rúško budú nosiť v priestoroch mimo svojej skupiny,
      • deti nebudú používať uteráky, ale jednorazové papierové utierky, ktoré zabezpečí materská škola, nebudú si umývať chrup, posteľná bielizeň sa bude vymieňať 1x týždenne bežným spôsobom,
      • deti v triede predškolákov nemusia absolvovať povinný odpočinok na lôžku (podľa podmienok MŠ),
      • rodičia, ktorí nepošlú deti do materskej školy, budú mať naďalej nárok na OČR,
      • škola bude zabezpečovať školské stravovanie, deti sa budú stravovať v miestnosti, v ktorej sa zdržujú počas dňa,
      • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

       

      Základná škola

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo dokument „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 (aktualizácia 22. 5. 2020)“ ako pomocný materiál pri otváraní základných škôl, v ktorom odporúča organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. Umožňuje zriaďovateľom rozhodnúť o otvorení ZŠ od 01. 06. 2020 vzhľadom na ich podmienky, personálne, materiálne a priestorové možnosti.

      Obec Kozárovce, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, rozhodla o zabezpečení postupných krokov na obnovenie prevádzky základnej školy (ďalej ZŠ), vrátane školského klubu detí (ďalej ŠKD) a stravovania.

      • Po dohode s riaditeľom základná škola bude v prevádzke denne 9 hodín v čase od 7,00 h do 16,00 h.
      • riaditeľ zistí záväzný počet žiakov, ktorých rodičia sa na báze dobrovoľnosti rozhodli, že žiaci do školy nastúpia,
      • priestory školy budú dezinfikované,
      • škola zabezpečí každý deň ranný zdravotný filter vrátane merania teploty a dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy,
      • žiaci budú rozdelení do skupín v max. počte 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede,
      • vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ ZŠ v ročníkoch 1 – 5 a žiakov so ŠVVP v ročníkoch 6 - 9 zváži v prípade nízkych počtov žiakov zmenu skupiny (vždy od začiatku nasledujúceho týždňa)
      • pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno – vzdelávacom procese.
      • pri prvom nástupe, alebo prerušení dochádzky na viac ako 3 dni, predloží rodič vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (tlačivo v prílohe oznamu)
      • zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,
      • žiaci pri výučbe v rámci skupiny nebudú musieť nosiť rúško,
      • žiak nosí rúško (zabezpečia rodičia) v priestoroch mimo svojej skupiny, žiaci nebudú používať uteráky, ale jednorazové papierové utierky, ktoré zabezpečí škola,
      • sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú,
      • žiaci, ktorí do školy nepôjdu, budú vzdelávaní dištančnou formou (zasielanie pokynov prostredníctvom portálu edupage)
      • rodičia, ktorí nepošlú deti do školy, budú mať naďalej nárok na OČR,
      • škola bude zabezpečovať školské stravovanie v bežnej podobe pre žiakov, ktorí sa zúčastnia vyučovacieho procesu a sú riadne prihlásení,
      • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

      Ďalšie konkrétnejšie informácie budú rodičom detí prihláseným do školy poskytované v tomto týždni cez portál edupage.

      Prílohy:

    • Svetový deň rodiny
     • Svetový deň rodiny

     • 15.5.2020 sme si pripomenuli Svetový deň rodiny.

      Svetový deň rodiny  bol vyhlásený v roku 1993 Organizáciu spojených národov (OSN).

      Význam tohto dňa je pripomenutie si dôležitosti rodiny ako základnej jednotky spoločnosti.

      Život nám prináša množstvo prekvapení. Možno na ne nie sme pripravení, možno čakáme na niečo vytúžené .. Život ako hnacia sila v motoroch diania každodenných udalostí. Vnímajme ho ako neurčitosť, ktorá nám prináša prekvapenia, kde každé jedno nás niekam posunie. Stále však vpred !

      Prekvapenie, ktoré zmení našu optiku na svet. Keď sa na nás usmeje, dotkne sa nás, keď vidíme hĺbku pri pohľade do malých, nevinných očí – našich detí. Dnes samostatných bytostí, budujúcich si základy, na ktorých v budúcnosti postavia to, čo pre nás rodičov znamená v týchto chvíľach všetko. RODINU. Blízkych našim srdciam, pre ktorých žijeme.

      Nikto nevie predpovedať ako presne to bude vyzerať. Načo je to aj potrebné? Žime pre prítomnosť a koncentrujme sa na to, čo vidíme práve tu a teraz, ako sa vieme spoločne tešiť z maličkostí, zabávať sa a smiať. Ako dokážeme pri sebe stáť v tých najťažších hodinách. V časoch aktuálneho diania, kedy nás pokúša nepoznané, vštepujme okoliu lásku a spolupatričnosť, pokoru a úctu. To všetko sa nám jedného dňa vráti. Bude to ten najlepší pocit, keď budeme pozerať na svoje deti ako vyrástli v dôstojné ľudské bytosti. Bytosti, ktoré si s nástrahami života poradia tak, ako sme si s nimi poradili MY. RODIČIA.

       

      Práve pri príležitosti Svetového dňa rodiny sme sa rozhodli vzdať úctu všetkým rodičom aspoň pár slovami, ktoré nás nútia zamyslieť sa nad hodnotami v našich životoch. Sme ľudia, každý niečim pre ostatných vzácny. Jedinečný. Bytosti, ktoré dokážu odovzdať kus zo seba. Preto jednou z najlepších vecí, ktoré môžeme pre druhých urobiť, je ukázať im niečo krásne o nich samotných. Ľudia, totiž zvyčajne sami svoju krásu nevidia.

      Chceme dokázať svetu, že práve vy, rodičia, osoby, ktoré sa o svoje ratolesti staráte ste ich budúcnosťou, ktorá sa úročí. Ďakujeme, že investujete všetku svoju silu do rozvoja osobnosti svojich detí, ďakujeme, že s nimi sedíte nad domácimi úlohami, že im varíte, hráte sa s nimi, že sa s nimi bavíte, spoznávate, aké to je byť rodičom na plný úväzok. Ďakujeme, že ste nás nenechali v štichu a spoločne nasledujeme hlas vlastného svedomia dokázať svetu, že všetky deti budú tiež budúcnosťou pre ďalšiu generáciu, ktorá sa im zúročí. Ďakujeme vám, rodinám. 

       

      Ako vidia svoje rodiny naši prváci ?

      Tu si môžete pozrieť ich krásne výtvory

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • V nedeľu tento rok 10.5.2020, majú sviatok všetky mamičky.

      Začiatkom 20. storočia sa stal tento sviatok populárnym v USA a v Československu sa začal oslavovať od roku 1923 vďaka Alici Masarykovej – dcére prezidenta. Po roku 1989 patrí aj u nás vždy druhá májová nedeľa všetkým mamám.

      Mamičky a staré mamy za všetko, čo pre nás robíte, Vám zo srdiečka ďakujeme. Veľmi Vás ľúbime, kvietky a  božtek na líčka posielame. Vaše deti z MŠ a ZŠ Kozárovce

      ​​​​​​​K želaniu pridávame aj pesničku :)

      Darček pre mamičku

      Rozmýšľal som celý deň, čo ti mamka darujem.
      Otvoril som pokladničku, chytil som sa za hlavičku,
      korunky som všetky minul, na sladkosti na zmrzlinu,
      v tom ručičky moje vravia, že ti pekný darček spravia.
      Šikovné sú, veď  to vieš, dnes si darček pozrieť smieš.
      Spravil som ho z lásky, mama, veď to dobre vieš.

       

       

      Darček pre svoje mamičky posielajú aj žiaci 1.A

       Za všetko, čo pre nich  mamičky s láskou robia, im z úprimného detského srdiečka ďakujú :)

    • Napájadlo pre hmyz a vtáčiky - projekt žiakov 4.A z prírodovedy
     • Napájadlo pre hmyz a vtáčiky - projekt žiakov 4.A z prírodovedy

     • Aj počas súčasného netradičného vyučovania naši žiaci nezaháľajú. Okrem nadobúdania nových vedomostí si zdokonaľujú aj svoje zručnosti. No a keď to spoja, môžu z toho vzniknúť aj takéto nádherné dielka. Sú výsledkom projektu, ktorý zadanie žiaci dostali na hodine prírodovedy. Keďže zatiaľ prežívame dosť suchý rok, ich úlohou bolo vytvoriť napájadlo pre hmyz a vtáčiky. Veríme, že sa o napájadlá budú vzorne starať, aby v nich nikdy nechýbala voda :).