• Šarkaniáda
     • Šarkaniáda

     • Dňa 24. 10. 2020 žiaci 1.A triedy pri Dome kultúry v Kozárovciach vypustili všetkých šarkanov až do oblakov. Okrem vetra vo vlasoch sme sa tešili aj zo slnečných lúčov.

                                                                                                   Mgr. Beáta Sedláková

    • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE – 2. stupeň (od 26.10.2020)
     • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE – 2. stupeň (od 26.10.2020)

     • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE – 2. stupeň (od 26.10.2020) - pokyn riaditeľa školy

      Na dištančné vzdelávanie prechádzajú od 26. 10. 2020 všetci žiaci 2. stupňa – teda triedy 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 8.B, 9.A.

      Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

      • Dištančná forma vzdelávania prebieha formou elektronickej komunikácie žiakov s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:
       • prioritne prostredníctvom školského portálu edupage
       • online vyučovanie prostredníctvom aplikácie ZOOM (žiaci ju poznajú z jarného dištančného vzdelávania)
       • prostredníctvom emailovej komunikácie
      • Učitelia jednotlivých predmetov budú realizovať online vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín, zadávať žiakom úlohy v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:
       • nové učivo formou online vyučovania (napr. študijné texty, prezentácie, …),
       • úlohy na precvičenie učiva,
       • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, ...),
       • projekty na samostatnú prácu.
      • Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu.
      • Učiteľ dodržiava požiadavku primeranosti.
      • Učiteľ realizuje online hodinu v rozsahu 40 min. prípadne podľa vzniknutých podmienok.
      • Úlohy zadané učiteľom budú povinné a žiak ich vypracuje a splní do daného termínu.
      • Učitelia zadávajú žiakom úlohy v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 14.00 hod. Spätnú väzbu k zadaným úlohám môžu učitelia zadať aj v inom čase.
      • Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní zúčastňovať sa online vyučovania (ak sú na to vytvorené technické podmienky), študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení a podobne.
      • Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného zhodnotenia alebo klasifikuje známkou.
      • Dochádzka na online hodinách sa bude evidovať ako pri prezenčnom vyučovaní.
      • Pri hodinách, kde budú deti dostávať iba zadania cez edupage (napr. INF,TSV, HUV,VYV, ...), dochádzka sa bude evidovať podľa vypracovaných zadaní. (Až keď žiak pošle vypracované zadanie, bude označený na hodine ako prítomný.)
      • Pri vážnych zdravotných alebo technických problémoch môžu rodičia žiaka ospravedlniť cez edupage.
      • Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, komunikovať, spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť problémy spoločne.
      • V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho.
      • Zákonného zástupcu žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie alebo nevypracováva zadania, kontaktuje triedny učiteľ a zisťuje príčinu. V prípade, že žiak nemá prístup k internetu, odporúčame využiť telefonický kontakt, resp. SMS aspoň pre zadania úloh.
      • Žiaci, zákonní zástupcovia aj učitelia sú povinní každý deň sledovať aktualizácie na edupage, resp. webovej stránke školy.
      • V prípade zmeny formy hodnotenia predmetov bude táto zmena prerokovaná na pedagogickej rade a o spôsobe hodnotenia budú následne informovaní zákonní zástupcovia dieťaťa.
      • Od 26. 10. 2020 platí zákaz vychádzania, to znamená, že žiaci sa nezdržiavajú v uliciach obce, nenavštevujú športoviská a nezdržiavajú sa ani v areáli školy.
      • Jesenné prázdniny: 30. októbra a 2. novembra 2020 (pondelok a piatok). Pridané školské prázdniny: 6. novembra a 9. novembra 2020  (pondelok a piatok).
      • Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej výučbe.

      Prílohy:

      Dištančný_rozvrh_2020_2021

      Pripojenie na online hodinu cez edupage – návod (tam budú vložené linky z programu ZOOM) 

    • Zber gaštanov pre lesné zvieratá
     • Zber gaštanov pre lesné zvieratá

     • Pagaštan konský poznáme aj vďaka tomu, že jeho plody sú osožné pre ľudí a tiež pre lesnú zver. Vyrábajú sa z nich liečivé tinktúry a masti a slúžia aj ako prirodzená potrava pre zvieratá.

      Pagaštan konský patrí medzi jadrové krmivá. Slúži ako potrava, ale aj na liečenie zveri. Danielej a jelenej zveri sa dávkujú celé plody, pre srnčiu zver sa musia podrviť.

      Plody zo stromov opadávajú v septembri a októbri. „Úroda bola tento rok veľmi dobrá, bolo by škoda to nevyužiť.“

      Aj žiaci našej školy sa rozhodli gaštany v areáli školy vyzbierať a ponúkli ich poľovníckemu združeniu v Kozárovciach. Do zberu sa zapojili žiaci  1.A, 2.A, 3.A,  ako aj deti z ŠKD. Poľovníci boli vďační a žiaci boli šťastní, že môžu pomôcť zvieratkám v lese.

    • Október - mesiac úcty k starším
     • Október - mesiac úcty k starším

     • V decembri, roku 1990, bol mesiac október vyhlásený valným zhromaždením OSN za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších.

      Tak ako končí leto a začína jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť, je výzva. Starnutie je postupný proces v našom živote, a preto úcta k starším ľuďom by mala byť prirodzenou súčasťou nášho života.Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú mladším. Prejavujme im ju, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život a najlepším učiteľom sú jeho najbližší, rodina, rodičia či starí rodičia. Ani my v škole sme na nich nezabudli a spolu so žiakmi im pripravili krásne pozdravy, ktoré určite potešia nejedno babičkino či deduškovo srdiečko.

      Starí rodičia to je dar z neba,

      dávajú viac ako nám treba.

      Sú to naši anjeli, ktorí nás vždy chránia,

      vďaka nim sa nebojíme žiadneho skúšania.

      Aj keď nás zabolí päťka z diktátu,

      vždy nás chránia od rodičovského záchvatu.

      Za to Vám ďakujem babka i dedko,

      že ste mi z lásky vždy dali všetko...

    • Výrobky z darov Zeme (október 2020)
     • Výrobky z darov Zeme (október 2020)

     • Jar, leto, jeseň, zima. Každé ročné obdobie ponúka množstvo príležitostí na tvorenie. Jeseň je bohatá na gaštany, orechy, šišky, šípky, ktoré nám padajú priamo pod nohy. Stačí ich len pozbierať a pridať do venca, misy, kvetináča či koša a vyrobiť si príjemný jesenný aranžmán. Pre hravé a šikovné ruky našich mamičiek, starých mám, ale i detské rúčky, ani v tento upršaný jesenný čas nebolo nič také ťažké čo by nevedeli vyrobiť, ba naopak. Ich fantázia, kreativita a najmä chuť vytvoriť niečo čo tu ešte nebolo, je výsledkom neskutočných výrobkov, ktoré krášlia vestibul našej školy a všetkým, ktorí prechádzajú okolo na tvárach vyčarujú úsmev a spríjemňujú sychravé jesenné dni.

      Kolektív pedagógov zo ZŠ s MŠ ďakujú všetkým rodičom, starým rodičom,  či deťom za krásne výrobky z darov Zeme, ktoré obohatili a spestrili výstavku prác našich žiakov vo vstupnej hale ZŠ s MŠ.

    • Malé deti s veľkým srdcom ...
     • Malé deti s veľkým srdcom ...

     • V jeden pekný slnečný októbrový deň sme sa spolu s našou pani učiteľkou vybrali na šípky . Celý deň sme sa tešili, kedy tá chvíľa príde. Všetky nazbierané šípky sme darovali do Kláštornej čajovne v Hronskom Beňadiku, ktorá funguje pre turistov, pútnikov a všetkých ľudí  dobrej vôle.  

                                                                                                                                               Žiaci 1.A triedy

    • Svetový deň výživy
     • Svetový deň výživy

     • Aj na našej škole si 16.10.2020 pripomenuli tento deň zdravými výrobkami, plagátmi, prezentáciami, či diskusiami so žiakmi o zdravej výžive.

      Svetový deň vyzýva k spolupráci, aby  sa základné ľudské právo, právo na potraviny, zabezpečilo všetkým obyvateľom planéty.

      Výživa je významný faktor zdravého životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Výživa sa spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou podieľa na výslednom výživovom stave jedinca.

      Úlohou zdravého stravovania je zabezpečenie vitality, pocitu spokojnosti so sebou samým, dobrej nálady, pevného zdravia a dlhovekosti.

    • Aktuálne informácie a opatrenia
     • Aktuálne informácie a opatrenia

     • Vážení rodičia,

      na základe aktuálnych rozhodnutí a pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vám poskytujeme nasledovné informácie:

      • s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania sa
      • mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou, (v prípade, ak bude niektorý krúžok prebiehať dištančne, budete včas informovaní)
      • v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä výlety a exkurzie, športové výcviky a školské športové súťaže, pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode, kurzy na ochranu života a zdravia, kurzy pohybových aktivít v prírode, saunovanie, dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.
      • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
      • Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.
      • Telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (ako napríklad pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a športového správania).
      • Školský klub detí (ranný aj poobedný) môžu byť prevádzkované, za predpokladu, že nedochádza k premiešavaniu medzi jednotlivými triedami detí.
      • Nástup žiakov I. stupňa do školy je ráno možný od 7:00 hod.
      • Nástup žiakov II. stupňa do školy je ráno možný od 7:30 hod.


      PREVÁDZKA ŠKD OD 13.10.2020 V ZŠ s MŠ KOZÁROVCE

      • Kvôli dodržaniu aktuálne platných pokynov a možností našej školy sa upravuje prevádzka ŠKD nasledovne:
      • Ranná prevádzka ŠKD sa nerealizuje.
      • Poobedná prevádzka ŠKD sa realizuje len pre žiakov 1.A, 2.A a 3.A. (Ruší sa prevádzka ŠKD pre žiakov 2.B, 4.A a 5.A).
      • Prevádzka ŠKD popoludní bude prebiehať v troch samostatných oddeleniach do 16:30 hod.

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti (potrebné pri nástupe, ak dieťa nebolo v škole viac ako 3 dni vrátane víkendov a sviatkov - napr. piatok, sobota, nedeľa, pondelok)