• Zápis do materskej školy
     • Zápis do materskej školy

     • Milí rodičia,

      do zápis do materskej školy bude prebiehať v dňoch od 4. mája do 22. mája 2020 elektronicky (bez účasti detí) na webovej stránke školy. V časti Materská škola nádeje elektronickú prihlášku.

      Ak nemáte možnosť zapísať Vaše dieťa elektronicky, môže ho rodič zapísať dňa 25. mája 2020 od 9:00 - 11:00 hod. alebo 26. mája 2020 od 15:00 - 17:00 hod. bez prítomnosti dieťaťa v budove materskej školy. Vtedy si nezabudnite priniesť rodný list dieťaťa. Vstup do budovy školy iba s rúškom, rukavicami a priniesť si vlastné pero.  

      Kontrola rodných listov detí, ktorí využijú elektronický zápis a nebudú ho mať priložený v elektronickej prihláške, bude prebiehať na začiatku septembra 2020.

    • Oznam o nehodnotení predmetov
     • Oznam o nehodnotení predmetov

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Kozárovciach  na základe „Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020„ (aktualizácia) vydanom ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislavom Gröhlingom a po prerokovaní pedagogickou radou ZŠ s MŠ, Kozárovce 927,

      Oznamuje všetkým zákonným zástupcom a žiakom, že predmety:

      telesná a športová výchova

      výtvarná výchova

      hudobná výchova

      občianska náuka

      náboženská výchova

      etická výchova

      pracovné vyučovanie

      technika

      vecné učenie

      informatika v triedach pre žiakov so ŠVVP

      vlastiveda v triedach pre žiakov so ŠVVP

      biológia v triedach pre žiakov so ŠVVP

      geografia v triedach pre žiakov so ŠVVP

      fyzika v triedach pre žiakov so ŠVVP

      dejepis v triedach pre žiakov so ŠVVP

       

      ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou budú v 2. polroku šk. roka 2019/2020 nehodnotené.

    • Deň Zeme 2020
     • Deň Zeme 2020

     • Aj keď sme si deň Zeme (21.4.) tento rok nemohli pripomenúť tradičnými spoločnými aktivitami, venovali sme sa tejto téme aj počas online vyučovania. A výsledkom sú aj spontánne práce detí, ktoré si nechceme nechať len pre seba. A dúfame, že na našu Zem nezabudnete ani Vy počas vášho najbližšieho výletu do prírody :)

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Vážení stravníci (rodičia), prosím Vás, aby ste si od 1.4.2020 pozastavili trvalé príkazy na úhradu stravného.

      Stravníci, ktorí uhrádzajú stravu cez internetbanking resp. šekom, aby tieto platby nerealizovali.

      Platbu za stravu neuhrádzajte do odvolania.

       

      Ďakujem

      Marcela Furdová, vedúca ŠJ Kozárovce

    • Informácia pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú školu (MŠ)
     • Informácia pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú školu (MŠ)

     • Žiadame rodičov detí, ktoré navštevujú Materskú školu, aby mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov MŠ – mesačný poplatok, k dnešnému dňu 01.04. 2020 neuhrádzali. V prípade úhrady poplatkov do konca školského roka, budú poplatky presunuté na mesiace ďalšieho školského roka. 

    • Informácia pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich školský klub detí (ŠKD)
     • Informácia pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich školský klub detí (ŠKD)

     • Vážení rodičia, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o prerušení vyučovania od 30.3.2020 do odvolania, Vás žiadame o zastavenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí od 1.4.2020 až do odvolania tohto opatrenia. Už zrealizované platby budú presunuté na nasledujúce mesiace tohto, pripadne nasledujúceho školského roka.

      Ďakujeme za porozumenie.