• Školský psychológ

     • V aktuálnej situácií mám ako školský psychológ ZŠ v Kozárovciach zriadenú online linku denne v časoch:

      Pondelok         10:00 – 13:00

      Utorok            10:00 – 13:00

      Streda             10:00 – 13:00

      Pre potrebu riešenia osobnej krízy, osobnej nepohody, problémoch spôsobených vládnymi opatreniami týkajúcich sa vášho prežívania v karanténe, či spolunažívania s členmi rodiny spojeného s problematickými vzorcami správania a podobne, ma prosím neváhajte kontaktovať emailom na adresu:

      ucnikova@zskozarovce.sk

      alebo kolegov z Výskumného ústavu detskej patológie a patopsychológie na adresu:

      koronavirus@vudpap.sk (nonstop), či na telefónnu Zelenú linku: 0800-864833 (9:00-14:30)

       

      FUNGOVANIE POČAS BEŽNEJ PREVÁDZKY ŠKOLY

      V prípade potreby konzultácie som tu pre žiakov, rodičov, či zákonných zástupcov, pedagógov a zamestnancov školy v kabinete č. 44 na prvom poschodí v nasledujúcich pracovných dňoch :

       

                                         PONDELOK 7:30 – 15:30

                                         UTOROK       7:30 – 15:30

                                         STREDA        7:30 – 11:30   

                 

      Kontaktovať ma môžete prostredníctvom telefónneho čísla školy 036/634 04 80 alebo emailom na ucnikova@zskozarovce.sk.

       

      Milí rodičia,

      so zreteľom na špecifické prostredie a zabezpečenie súkromia je potrebné každú návštevu vopred ohlásiť prostredníctvom uvedených kontaktov. Viem tak zabezpečiť, aby nás nikto nerušil pri vzájomnej komunikácií v prospech vášho dieťaťa.

       

      Ďakujem                                                                

      Mgr. Martina Učníková, DiS.

      školský psychológ

         

     •                 Zmeny v spoločenskej, politickej, sociálnej a ekonomickej oblasti, ktoré sa v posledných rokoch v našej krajine uskutočňujú, výrazne ovplyvňujú všetky oblasti života. Mnohé z týchto zmien sa preniesli aj do celého školského systému a výchovno-vzdelávacieho, edukačného procesu.

                  Všeobecne je ukotvené v povedomí širokej verejnosti, že v školách pribúdajú neustále problémy s napĺňaním náročných a zložitých úloh, ktoré sú následkom nárastu problémov v správaní a učení sa žiakov. Pozorujeme tak výraznú zmenu atmosféry a sociálnej klímy v školách, zmeny vo vzťahoch učiteľ-žiak alebo rodič-dieťa, ktoré nie sú vždy pozitívne. Práve naopak, od učiteľov, či rodičov možno počuť, že sú dnešné deti „nevychované, arogantné, drzé, nedisciplinované, nemotivované, lenivé, nechce sa im učiť a pod.“

                  Viem, že pre niektorých pedagógov môže takáto situácia komplikovať výchovu a vzdelávanie detí, ktorých zvládnutie vyžaduje množstvo času, tolerancie a trpezlivosti. Taktiež aj tí najvzornejší a najpozornejší rodičia, ktorí sú často pracovne veľmi vyťažení, nedokážu náročnú výchovu svojich detí zvládnuť. Rozumiem preto potrebám oboch strán, ktoré sa snažia pre dieťa dosiahnuť progres a viesť ho správnou cestou k lepšej budúcnosti.

                  Práve preto som tu pre vás vždy vtedy, keď je to potrebné. Služby psychológa môže využiť každý, od pedagógov, cez rodičov, či zákonných zástupcov až po samotného žiaka. Mojim hlavným poslaním je poskytovať odborné psychologické služby školskému zariadeniu  v záujme efektívneho a optimálneho fungovania školy ako systému s dôrazom na psychické zdravie a rozvoj osobnosti žiakov a pedagógov v školských podmienkach, humanizáciu škôl a aplikáciu humanistických princípov, najmä do medziľudských vzťahov na školách.

      Činnosti, ktoré na škole vykonávam:

      • odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie
      • individuálne aj skupinové služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom, rodičom, zamestnancom školy a pedagogickým zamestnancom
      • odborná psychologická starostlivosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom s poruchami správania, či učenia
      • aktívne podieľanie sa na preventívnych aktivitách základnej školy
      • poskytnutie individuálnej a skupinovej psychologickej starostlivosti žiakom v krízových situáciách a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi
      • spolupráca s odbornými zamestnancami iných inštitúcií
      • spolupráca pri neformálnom vzdelávaní
      • skupinová aj individuálna odborná činnosť so zameraním na budovanie osobnosti, zdokonalenie kognitívnych procesov, skvalitnenie medziľudských vzťahov a kariérny rast
      • skupinová činnosť zameraná na skvalitnenie sociálnej klímy a atmosféry v školskej triede, budovanie zručností so zreteľom na efektívne riešenie náročných životných situácií, rezilienciu, zvládanie stresu, umenie komunikovať a iné ..