• Svetový deň rodiny
     • Svetový deň rodiny

     • 15.5.2020 sme si pripomenuli Svetový deň rodiny.

      Svetový deň rodiny  bol vyhlásený v roku 1993 Organizáciu spojených národov (OSN).

      Význam tohto dňa je pripomenutie si dôležitosti rodiny ako základnej jednotky spoločnosti.

      Život nám prináša množstvo prekvapení. Možno na ne nie sme pripravení, možno čakáme na niečo vytúžené .. Život ako hnacia sila v motoroch diania každodenných udalostí. Vnímajme ho ako neurčitosť, ktorá nám prináša prekvapenia, kde každé jedno nás niekam posunie. Stále však vpred !

      Prekvapenie, ktoré zmení našu optiku na svet. Keď sa na nás usmeje, dotkne sa nás, keď vidíme hĺbku pri pohľade do malých, nevinných očí – našich detí. Dnes samostatných bytostí, budujúcich si základy, na ktorých v budúcnosti postavia to, čo pre nás rodičov znamená v týchto chvíľach všetko. RODINU. Blízkych našim srdciam, pre ktorých žijeme.

      Nikto nevie predpovedať ako presne to bude vyzerať. Načo je to aj potrebné? Žime pre prítomnosť a koncentrujme sa na to, čo vidíme práve tu a teraz, ako sa vieme spoločne tešiť z maličkostí, zabávať sa a smiať. Ako dokážeme pri sebe stáť v tých najťažších hodinách. V časoch aktuálneho diania, kedy nás pokúša nepoznané, vštepujme okoliu lásku a spolupatričnosť, pokoru a úctu. To všetko sa nám jedného dňa vráti. Bude to ten najlepší pocit, keď budeme pozerať na svoje deti ako vyrástli v dôstojné ľudské bytosti. Bytosti, ktoré si s nástrahami života poradia tak, ako sme si s nimi poradili MY. RODIČIA.

       

      Práve pri príležitosti Svetového dňa rodiny sme sa rozhodli vzdať úctu všetkým rodičom aspoň pár slovami, ktoré nás nútia zamyslieť sa nad hodnotami v našich životoch. Sme ľudia, každý niečim pre ostatných vzácny. Jedinečný. Bytosti, ktoré dokážu odovzdať kus zo seba. Preto jednou z najlepších vecí, ktoré môžeme pre druhých urobiť, je ukázať im niečo krásne o nich samotných. Ľudia, totiž zvyčajne sami svoju krásu nevidia.

      Chceme dokázať svetu, že práve vy, rodičia, osoby, ktoré sa o svoje ratolesti staráte ste ich budúcnosťou, ktorá sa úročí. Ďakujeme, že investujete všetku svoju silu do rozvoja osobnosti svojich detí, ďakujeme, že s nimi sedíte nad domácimi úlohami, že im varíte, hráte sa s nimi, že sa s nimi bavíte, spoznávate, aké to je byť rodičom na plný úväzok. Ďakujeme, že ste nás nenechali v štichu a spoločne nasledujeme hlas vlastného svedomia dokázať svetu, že všetky deti budú tiež budúcnosťou pre ďalšiu generáciu, ktorá sa im zúročí. Ďakujeme vám, rodinám. 

       

      Ako vidia svoje rodiny naši prváci ?

      Tu si môžete pozrieť ich krásne výtvory

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • V nedeľu tento rok 10.5.2020, majú sviatok všetky mamičky.

      Začiatkom 20. storočia sa stal tento sviatok populárnym v USA a v Československu sa začal oslavovať od roku 1923 vďaka Alici Masarykovej – dcére prezidenta. Po roku 1989 patrí aj u nás vždy druhá májová nedeľa všetkým mamám.

      Mamičky a staré mamy za všetko, čo pre nás robíte, Vám zo srdiečka ďakujeme. Veľmi Vás ľúbime, kvietky a  božtek na líčka posielame. Vaše deti z MŠ a ZŠ Kozárovce

      ​​​​​​​K želaniu pridávame aj pesničku :)

      Darček pre mamičku

      Rozmýšľal som celý deň, čo ti mamka darujem.
      Otvoril som pokladničku, chytil som sa za hlavičku,
      korunky som všetky minul, na sladkosti na zmrzlinu,
      v tom ručičky moje vravia, že ti pekný darček spravia.
      Šikovné sú, veď  to vieš, dnes si darček pozrieť smieš.
      Spravil som ho z lásky, mama, veď to dobre vieš.

       

       

      Darček pre svoje mamičky posielajú aj žiaci 1.A

       Za všetko, čo pre nich  mamičky s láskou robia, im z úprimného detského srdiečka ďakujú :)

    • Zápis do materskej školy
     • Zápis do materskej školy

     • Milí rodičia,

      do zápis do materskej školy bude prebiehať v dňoch od 4. mája do 22. mája 2020 elektronicky (bez účasti detí) na webovej stránke školy. V časti Materská škola nádeje elektronickú prihlášku.

      Ak nemáte možnosť zapísať Vaše dieťa elektronicky, môže ho rodič zapísať dňa 25. mája 2020 od 9:00 - 11:00 hod. alebo 26. mája 2020 od 15:00 - 17:00 hod. bez prítomnosti dieťaťa v budove materskej školy. Vtedy si nezabudnite priniesť rodný list dieťaťa. Vstup do budovy školy iba s rúškom, rukavicami a priniesť si vlastné pero.  

      Kontrola rodných listov detí, ktorí využijú elektronický zápis a nebudú ho mať priložený v elektronickej prihláške, bude prebiehať na začiatku septembra 2020.

    • Oznam o nehodnotení predmetov
     • Oznam o nehodnotení predmetov

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Kozárovciach  na základe „Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020„ (aktualizácia) vydanom ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislavom Gröhlingom a po prerokovaní pedagogickou radou ZŠ s MŠ, Kozárovce 927,

      Oznamuje všetkým zákonným zástupcom a žiakom, že predmety:

      telesná a športová výchova

      výtvarná výchova

      hudobná výchova

      občianska náuka

      náboženská výchova

      etická výchova

      pracovné vyučovanie

      technika

      vecné učenie

      informatika v triedach pre žiakov so ŠVVP

      vlastiveda v triedach pre žiakov so ŠVVP

      biológia v triedach pre žiakov so ŠVVP

      geografia v triedach pre žiakov so ŠVVP

      fyzika v triedach pre žiakov so ŠVVP

      dejepis v triedach pre žiakov so ŠVVP

       

      ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou budú v 2. polroku šk. roka 2019/2020 nehodnotené.

    • Napájadlo pre hmyz a vtáčiky - projekt žiakov 4.A z prírodovedy
     • Napájadlo pre hmyz a vtáčiky - projekt žiakov 4.A z prírodovedy

     • Aj počas súčasného netradičného vyučovania naši žiaci nezaháľajú. Okrem nadobúdania nových vedomostí si zdokonaľujú aj svoje zručnosti. No a keď to spoja, môžu z toho vzniknúť aj takéto nádherné dielka. Sú výsledkom projektu, ktorý zadanie žiaci dostali na hodine prírodovedy. Keďže zatiaľ prežívame dosť suchý rok, ich úlohou bolo vytvoriť napájadlo pre hmyz a vtáčiky. Veríme, že sa o napájadlá budú vzorne starať, aby v nich nikdy nechýbala voda :).

    • Deň Zeme 2020
     • Deň Zeme 2020

     • Aj keď sme si deň Zeme (21.4.) tento rok nemohli pripomenúť tradičnými spoločnými aktivitami, venovali sme sa tejto téme aj počas online vyučovania. A výsledkom sú aj spontánne práce detí, ktoré si nechceme nechať len pre seba. A dúfame, že na našu Zem nezabudnete ani Vy počas vášho najbližšieho výletu do prírody :)

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Vážení stravníci (rodičia), prosím Vás, aby ste si od 1.4.2020 pozastavili trvalé príkazy na úhradu stravného.

      Stravníci, ktorí uhrádzajú stravu cez internetbanking resp. šekom, aby tieto platby nerealizovali.

      Platbu za stravu neuhrádzajte do odvolania.

       

      Ďakujem

      Marcela Furdová, vedúca ŠJ Kozárovce

    • Informácia pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú školu (MŠ)
     • Informácia pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú školu (MŠ)

     • Žiadame rodičov detí, ktoré navštevujú Materskú školu, aby mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov MŠ – mesačný poplatok, k dnešnému dňu 01.04. 2020 neuhrádzali. V prípade úhrady poplatkov do konca školského roka, budú poplatky presunuté na mesiace ďalšieho školského roka. 

    • Informácia pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich školský klub detí (ŠKD)
     • Informácia pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich školský klub detí (ŠKD)

     • Vážení rodičia, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o prerušení vyučovania od 30.3.2020 do odvolania, Vás žiadame o zastavenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí od 1.4.2020 až do odvolania tohto opatrenia. Už zrealizované platby budú presunuté na nasledujúce mesiace tohto, pripadne nasledujúceho školského roka.

      Ďakujeme za porozumenie. 

    • Dôležitý oznam - prerušenie vyučovania - až do odvolania
     • Dôležitý oznam - prerušenie vyučovania - až do odvolania

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Prerušenie vyučovania pokračuje od 30. marca až do odvolania.

      Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl je zrušené.

      Prosíme žiakov a rodičov, aby pravidelne kontrolovali náš hlavný komunikačný kanál - Edupage -, kde žiaci dostávajú pokyny od svojich učiteľov k domácej výučbe. 

      V prípade, ak niekto z rodičov ešte stále nemá vytvorené svoje konto, aby sa ozval na školský mail -  skola@zskozarovce.sk, príp. kontaktoval triedneho učiteľa.

    • Preventívne opatrenia
     • Preventívne opatrenia

     • Vážení rodičia, vedenie školy v rámci preventívnych opatrení ruší do 20.3.2020 popoludňajšiu záujmovú činnosť žiakov (krúžky), ostatné popoludňajšie aktivity, ako aj účasť žiakov na súťažiach mimo školy. 

      Zároveň Vás prosíme, ak vám to Vaše povinnosti dovolia, aby ste si deti z ŠKD a MŠ popoludní vyzdvihovali v čo najskorších časoch. 

      Ďakujeme za pochopenie.

       

      Mgr. Richard Demian

      riaditeľ školy

    • Divadielko Danka a Janka
     • Divadielko Danka a Janka

     • Žiaci materskej školy a 1. až 3. ročníka mali 3. marca 2020 obohatené vyučovanie o malé divadielko Danka a Janka. Takto mohli "naživo" stretnúť hrdinky známej detskej knihy a inou formou prežiť s nimi ich príbehy. Veríme, že pre tých, ktorí túto známu knihu ešte nečítali, bude správnou motiváciou, aby po nej siahli. Veď je práve marec - mesiac knihy :).

    • Prezentácia Spojenej školy Nová Baňa v špec. triede
     • Prezentácia Spojenej školy Nová Baňa v špec. triede

     • Dňa 3.3.2020 do špeciálnej triedy, ktorú navštevujú naši najstarší žiaci prišla návšteva zo Spojenej školy v Novej Bani, ktorá im popri rôznych tvorivých dielňach aj predstavila možnosť ďalšieho štúdia práve na ich škole.

    • Riaditeľské voľno (4. marca 2020)
     • Riaditeľské voľno (4. marca 2020)

     •      Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Kozárovce 927, podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      p o s k y t u j e 

      z prevádzkových dôvodov – plánované prerušenie distribúcie elektriny

      jeden deň voľna - streda 04. 03. 2020

      deťom MŠ a žiakom navštevujúcim Základnú školu s materskou školou v Kozárovciach.

                                                                                   

                                                   Mgr. Richard Demian

      riaditeľ školy

    • Slávnostná imatrikulácia prvákov
     • Slávnostná imatrikulácia prvákov

     • Už tradične každý rok slávnostne prijímame našich malých prváčikov do cechu školského. Tento rok sa tak stalo 27.2.2020. Týmto slávnostným aktom sa prváci oficiálne zaradili medzi žiakov našej základnej školy. Nemali to však jednoduché. Najskôr ich čakalo 5 stanovíšť, kde žiaci deviateho ročníka preverili ich vedomosti  z toho, čo sa doposiaľ naučili z matematiky, čítania, písania, prvouky, samostatnosti pri obliekaní a vyzliekaní a vyskúšali aj ich obratnosť. Za splnené úlohy im do žiackych knižiek udelili pečiatky. Tú po ukončení ukázali pánovi riaditeľovi. No a to najdôležitejšie prišlo následne potom, keď  museli zložiť sľub prváka, ktorý je doslova a do písmena zaväzujúci...

      Pri jeho odriekaní sa prváčikom nemohli zamotať jazýčky, inak by bol sľub neplatný a pán riaditeľ by ich nemohol spokojne pasovať a prijať  do cechu školského.

      "SĽUB PRVÁČIKOV"

      JA PRÁK SĽUBUJEM VÁM,

      ŽE NA HODINÁCH POZOR DÁM,

      PRIPRAVÍM SA RIADNE,

      DESIATU ZJEM KAŽDOPÁDNE.

      PÍSMENKÁ A ČÍSLA ÚHĽADNE NAPÍŠEM PEROM,

      A NAKLONÍM ICH VŽDY SPRÁVNYM SMEROM.

      PRAVIDLÁ SLUŠNÉHO SPRÁVANIA DODRŽÍM RÁD,

      AK CHCEM BYŤ S TRIEDOU KAMARÁT.

      USILOVAŤ SA BUDEM ZVLÁDNUŤ TO SÁM,

      TAK NA SVOJU PRVÁCKU ČESŤ PRISAHÁM!

       

      Tento sľub potvrdili odtlačkom svojho prsta.

      Slávnostne imatrikulovaných bolo spolu 19 žiakov z 1. A – 15 žiakov a z 1.B - 4 žiaci.

      Odmenou pre všetkých imatrikulovaných prvákov bola kniha : „Prvák z najmenšej lavice“ a ešte k tomu sladká odmena.

    • Detská policajná akadémia - 2. stretnutie
     • Detská policajná akadémia - 2. stretnutie

     • Dňa 25.02.2020 sa žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ zúčastnili 2. stretnutia Projektu: ,,Detská policajná akadémia´´. Stretnutie bolo zamerané na Bezpečnosť na internete /Bezpečne na sieti, Svet internetu a zákon, Počítač a závislosti/. 

      Ďakujeme pani policajtke mjr. Mgr. E. Čakajdovej z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre, ktorá stretnutie viedla.

      Napísala: Mgr. A. Mikešová – koordinátor dopravnej výchovy                                    

                                         

    • Karneval 2020
     • Karneval 2020

     • Fašiangy sme ukončili veselým karnevalom 22.2.2020 v kutúrnom dome, kde sa o skvelú zábavu postaral šašo Roman.