• Školský rok 2020/2021
     • Školský rok 2020/2021

      • Vyučovanie v školskom roku 2020/2021 začína 2.9.2020.
      • Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
      • V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je používanie rúšok v interiéri pre žiakov II.stupňa povinné.
      • Pre žiakov I.stupňa je používanie rúšok v interiéri odporúčané.
      • Telocvičňa sa do 20.9.2020 nevyužíva.
      • Zákonný zástupca predkladá :
       • pri prvom nástupe žiaka do základnej školy po prázdninách dotazník s vyhlásením (Dotaznik s vyhlasenim pri nastupe)
       • po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlasenie o bezinfekcnosti)

      Tlačivo potrebné k prvému nástupu bude k dispozícii pred budovou základnej školy v tlačenej podobe od 24.8.2020 do 28.8.2020.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. Záujemcovia si ich môžu pozrieť TU.

      Podrobnejšie informácie, najmä o organizácii prvého školského dňa, ešte budú zverejnené.

    • Prihlášky na stravovanie a výška stravného za mesiac september 2020
     • Prihlášky na stravovanie a výška stravného za mesiac september 2020

     • Vážení rodičia,

      s blížiacim sa začiatkom školského roka sme aktualzovali informácie v časti Školská jedáleň. 

      Prihlášky si môžete vyzdvihnúť / odovzdať v kancelárii vedúcej ŠJ od 24.8.2020 - denne do 13:30.

      Prihláška na stravovanie

       

      MŠ celodenná strava + réžia:  31,00 €

      Zamestnanci: 23,80 €

      Dôchodcovia: 70.00 €

       

      MŠ predškoláci:  20,00 € (zábezpeka - z ktorej sa odráta réžia za mesiace september až december)

      ZŠ I.stupeň: 20,00 € (zábezpeka - z ktorej sa odráta réžia za mesiace september až december)

      ZŠ II. stupeň: 20,00 € (zábezpeka - z ktorej sa odráta réžia a čiastočná úhrada rodiča za mesiace september až december)

       

      Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najneskôr do 25.8.2020.

      IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

      BIC kód banky: KOMASK2X

       

      V prípade neprítomnosti dieťaťa v škole nezabudnite na včasné odhlásenie.

      V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možné prísť si v prvý deň pre obed. Stravu je možné odobrať (do jednorazového obalu, ktorý dostanete v škole za poplatok 0,40 €) v čase od 12:00 – 13:15 hod. 

      Viac aktuálnych informácií. Pozri TU.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • ZBER PAPIERA

      v ZŠ s MŠ Kozárovce prebieha od 16. 6. 2020 do 30. 6. 2020.

      Kontajner sa nachádza pri kotolni. Zbierajú sa noviny, časopisy a kartón. Samoobsluha pri vážení a zapisovaní do zošita.

    • Obnovenie vyučovania pre 6. až 9. ročník
     • Obnovenie vyučovania pre 6. až 9. ročník

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Kozárovciach  na základe ROZHODNUTIA zriaďovateľa obce Kozárovce a v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 22. júna 2020

      obnovuje školské vyučovanie v ZŠ s MŠ v Kozárovciach pre 6. až 9. ročník od 29. 6. 2020.

      V režime:

      29.6.2020 vyučovanie v čase od 8:00 do 11:00 – odovzdávanie učebníc a triednická hodina

      30.6.2020 vyučovanie v čase od 8:00 do 10:00 – odovzdávanie vysvedčení a triednická hodina

       

      • Pre 6. až 9. ročník sa nebude poskytovať obed.
      • Pre 1. až 5. ročník vyučovanie prebieha v režime platnom od 1. 6. 2020.
      • Pre žiakov školy, ktorí sa nezúčastnili vzdelávania od 1.6.2020 platí, že 30.6.2020 si môžu prísť prevziať vysvedčenie s podpísaným vyhlásením o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      • Vyhlásenie podpísané zákonným zástupcom tiež prinesú aj žiaci 6. až 9. ročníka (Príloha - Vyhlasenie_o_zdravotnom stave)
    • Návšteva z parlamentu
     • Návšteva z parlamentu

     • Dňa 8. 6. 2020 navštívil našu ZŠ s MŠ Kozárovce pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. PhDr. Ján Herák, ktorý sa zaujímal o študijné výsledky, voľnočasové aktivity a dochádzku našich žiakov, tiež o žiakov zo SZP.

    • Prihlasovanie - info pre rodičov
     • Prihlasovanie - info pre rodičov

     • Vážení rodičia, v týchto dňoch škola realizuje prihlasovanie povinne voliteľných predmetov na budúci šk. rok - náboženská výchova / etická výchova pre žiakov 1. - 8. ročníka. Taktiež prebieha prihlasovanie predbežného záujmu o ŠKD pre žiakov 1. - 3. ročníka. Toto prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom portálu Edupage. Prihlasovanie je potrebné uskutočniť do 15.6.2020. Upozorňujeme Vás, že nestačí, ak toto prihlasovanie odklikne žiak zo svojho konta, resp. vy ako rodič, cez žiacke konto. Pre záväznosť zisťovania týchto informácií je potrebné, aby ste prihlasovanie uskutočnili, resp. potvrdili aj vy, cez svoje rodičovské konto. 

      Využívanie Edupage je možné cez internetový prehliadač prihlásením sa na webovej stránke školy alebo cez mobilný telefón či tablet - po stiahnutí a nainštalovaní aplikácie.

      Ak ako rodič stále nemáte aktívne svoje rodičovské konto, kontaktuje triedneho učiteľa, príp. sa ozvite na skola@zskozarovce.sk .

      Návod - ako prihlásiť dieťa

    • Biblia očami detí - cena poroty
     • Biblia očami detí - cena poroty

     • Tento rok prebiehal už 19. ročník výtvarnej časti Biblickej olympiády - Biblia očami detí. Pravidelne sa do tejto súťaže zapájajú aj žiaci našej školy a mnohým sa podarilo získať aj pekné umiestnenia. Nebolo tomu inak ani tento rok. Medzi ocenené práce v 5. kategórii – 7. - 9. ročník ZŠ a príslušné ročníky 8-roč. gymnázií, bola zaradená aj práca našej žiačky s názvom "Záchrana Izraelitov". Lucia Lukácsová, žiačka 9. ročníka, získala cenu poroty. Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Súťaž na škole koordinovala sr. Tarzícia - vyučujúca náboženskej výchovy.

    • Otvorenie Základnej školy s materskou školou Kozárovce od 1. júna 2020 - informácie pre rodičov
     • Otvorenie Základnej školy s materskou školou Kozárovce od 1. júna 2020 - informácie pre rodičov

     • Materská škola

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo dokument „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 (aktualizácia 22. 5. 2020“) ako pomocný materiál pri otváraní materských škôl, v ktorom odporúča organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. Umožňuje zriaďovateľom rozhodnúť o otvorení materských škôl od 01. 06. 2020 vzhľadom na ich podmienky, personálne, materiálne a priestorové možnosti.

      Obec Kozárovce, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, rozhodla o zabezpečení postupných krokov na obnovenie celodennej prevádzky materskej školy (ďalej MŠ).

      • Po dohode s riaditeľom a zástupkyňou pre materskú školu bude v prevádzke denne 9 hodín v čase od 7,00 h do 16,00 h.
      • zástupkyňa riaditeľa pre MŠ zistí záväzný počet detí, ktorých rodičia sa na báze dobrovoľnosti rozhodli, že deti do materskej školy nastúpia. Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti budú do materských škôl prednostne umiestňované
       • deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických a odborných zamestnancov v školstve
       • deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
       • deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,
       • o ďalšom poradí bude rozhodovať vek dieťaťa (počnúc najstaršími deťmi)
      • priestory materskej školy budú dezinfikované,
      • materská škola zabezpečí každý deň ranný zdravotný filter vrátane merania teploty bezdotykovým teplomerom  a dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy,
      • deti budú rozdelené do skupín podľa priestorových kapacít MŠ. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede,
      • vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ zváži v prípade nízkeho počtu detí zmenu skupiny až v nasledujúcom týždni,
      • zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hravých aktivitách, vzdelávaní i oddychu.
      • pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, predloží rodič písomné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivo v prílohe oznamu), 
      • rodič pri odovzdávaní dieťaťa každodenne podpisom potvrdí Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu (tlačivo v prílohe oznamu), 
      • dieťa do materskej školy prichádza a odchádza len s osobami, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti (súrodenec musí byť starší ako 10 rokov),
      • rodič do priestorov šatne nevstupuje.  Pedagóg MŠ zabezpečí dezinfekciu rúk, ranný filter, meranie teploty a po podpísaní tlačiva rodičom (Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa), preberá dieťa pedagóg MŠ od rodiča pri vchodových dverách.
      • sprevádzajúca osoba zabezpečí odovzdanie rezervného rúška svojho dieťaťa pedagógovi MŠ,
      • deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri nemusia nosiť rúško, rúško budú nosiť v priestoroch mimo svojej skupiny,
      • deti nebudú používať uteráky, ale jednorazové papierové utierky, ktoré zabezpečí materská škola, nebudú si umývať chrup, posteľná bielizeň sa bude vymieňať 1x týždenne bežným spôsobom,
      • deti v triede predškolákov nemusia absolvovať povinný odpočinok na lôžku (podľa podmienok MŠ),
      • rodičia, ktorí nepošlú deti do materskej školy, budú mať naďalej nárok na OČR,
      • škola bude zabezpečovať školské stravovanie, deti sa budú stravovať v miestnosti, v ktorej sa zdržujú počas dňa,
      • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

       

      Základná škola

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo dokument „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 (aktualizácia 22. 5. 2020)“ ako pomocný materiál pri otváraní základných škôl, v ktorom odporúča organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. Umožňuje zriaďovateľom rozhodnúť o otvorení ZŠ od 01. 06. 2020 vzhľadom na ich podmienky, personálne, materiálne a priestorové možnosti.

      Obec Kozárovce, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, rozhodla o zabezpečení postupných krokov na obnovenie prevádzky základnej školy (ďalej ZŠ), vrátane školského klubu detí (ďalej ŠKD) a stravovania.

      • Po dohode s riaditeľom základná škola bude v prevádzke denne 9 hodín v čase od 7,00 h do 16,00 h.
      • riaditeľ zistí záväzný počet žiakov, ktorých rodičia sa na báze dobrovoľnosti rozhodli, že žiaci do školy nastúpia,
      • priestory školy budú dezinfikované,
      • škola zabezpečí každý deň ranný zdravotný filter vrátane merania teploty a dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy,
      • žiaci budú rozdelení do skupín v max. počte 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede,
      • vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ ZŠ v ročníkoch 1 – 5 a žiakov so ŠVVP v ročníkoch 6 - 9 zváži v prípade nízkych počtov žiakov zmenu skupiny (vždy od začiatku nasledujúceho týždňa)
      • pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno – vzdelávacom procese.
      • pri prvom nástupe, alebo prerušení dochádzky na viac ako 3 dni, predloží rodič vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (tlačivo v prílohe oznamu)
      • zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,
      • žiaci pri výučbe v rámci skupiny nebudú musieť nosiť rúško,
      • žiak nosí rúško (zabezpečia rodičia) v priestoroch mimo svojej skupiny, žiaci nebudú používať uteráky, ale jednorazové papierové utierky, ktoré zabezpečí škola,
      • sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú,
      • žiaci, ktorí do školy nepôjdu, budú vzdelávaní dištančnou formou (zasielanie pokynov prostredníctvom portálu edupage)
      • rodičia, ktorí nepošlú deti do školy, budú mať naďalej nárok na OČR,
      • škola bude zabezpečovať školské stravovanie v bežnej podobe pre žiakov, ktorí sa zúčastnia vyučovacieho procesu a sú riadne prihlásení,
      • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

      Ďalšie konkrétnejšie informácie budú rodičom detí prihláseným do školy poskytované v tomto týždni cez portál edupage.

      Prílohy:

    • Svetový deň rodiny
     • Svetový deň rodiny

     • 15.5.2020 sme si pripomenuli Svetový deň rodiny.

      Svetový deň rodiny  bol vyhlásený v roku 1993 Organizáciu spojených národov (OSN).

      Význam tohto dňa je pripomenutie si dôležitosti rodiny ako základnej jednotky spoločnosti.

      Život nám prináša množstvo prekvapení. Možno na ne nie sme pripravení, možno čakáme na niečo vytúžené .. Život ako hnacia sila v motoroch diania každodenných udalostí. Vnímajme ho ako neurčitosť, ktorá nám prináša prekvapenia, kde každé jedno nás niekam posunie. Stále však vpred !

      Prekvapenie, ktoré zmení našu optiku na svet. Keď sa na nás usmeje, dotkne sa nás, keď vidíme hĺbku pri pohľade do malých, nevinných očí – našich detí. Dnes samostatných bytostí, budujúcich si základy, na ktorých v budúcnosti postavia to, čo pre nás rodičov znamená v týchto chvíľach všetko. RODINU. Blízkych našim srdciam, pre ktorých žijeme.

      Nikto nevie predpovedať ako presne to bude vyzerať. Načo je to aj potrebné? Žime pre prítomnosť a koncentrujme sa na to, čo vidíme práve tu a teraz, ako sa vieme spoločne tešiť z maličkostí, zabávať sa a smiať. Ako dokážeme pri sebe stáť v tých najťažších hodinách. V časoch aktuálneho diania, kedy nás pokúša nepoznané, vštepujme okoliu lásku a spolupatričnosť, pokoru a úctu. To všetko sa nám jedného dňa vráti. Bude to ten najlepší pocit, keď budeme pozerať na svoje deti ako vyrástli v dôstojné ľudské bytosti. Bytosti, ktoré si s nástrahami života poradia tak, ako sme si s nimi poradili MY. RODIČIA.

       

      Práve pri príležitosti Svetového dňa rodiny sme sa rozhodli vzdať úctu všetkým rodičom aspoň pár slovami, ktoré nás nútia zamyslieť sa nad hodnotami v našich životoch. Sme ľudia, každý niečim pre ostatných vzácny. Jedinečný. Bytosti, ktoré dokážu odovzdať kus zo seba. Preto jednou z najlepších vecí, ktoré môžeme pre druhých urobiť, je ukázať im niečo krásne o nich samotných. Ľudia, totiž zvyčajne sami svoju krásu nevidia.

      Chceme dokázať svetu, že práve vy, rodičia, osoby, ktoré sa o svoje ratolesti staráte ste ich budúcnosťou, ktorá sa úročí. Ďakujeme, že investujete všetku svoju silu do rozvoja osobnosti svojich detí, ďakujeme, že s nimi sedíte nad domácimi úlohami, že im varíte, hráte sa s nimi, že sa s nimi bavíte, spoznávate, aké to je byť rodičom na plný úväzok. Ďakujeme, že ste nás nenechali v štichu a spoločne nasledujeme hlas vlastného svedomia dokázať svetu, že všetky deti budú tiež budúcnosťou pre ďalšiu generáciu, ktorá sa im zúročí. Ďakujeme vám, rodinám. 

       

      Ako vidia svoje rodiny naši prváci ?

      Tu si môžete pozrieť ich krásne výtvory

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • V nedeľu tento rok 10.5.2020, majú sviatok všetky mamičky.

      Začiatkom 20. storočia sa stal tento sviatok populárnym v USA a v Československu sa začal oslavovať od roku 1923 vďaka Alici Masarykovej – dcére prezidenta. Po roku 1989 patrí aj u nás vždy druhá májová nedeľa všetkým mamám.

      Mamičky a staré mamy za všetko, čo pre nás robíte, Vám zo srdiečka ďakujeme. Veľmi Vás ľúbime, kvietky a  božtek na líčka posielame. Vaše deti z MŠ a ZŠ Kozárovce

      ​​​​​​​K želaniu pridávame aj pesničku :)

      Darček pre mamičku

      Rozmýšľal som celý deň, čo ti mamka darujem.
      Otvoril som pokladničku, chytil som sa za hlavičku,
      korunky som všetky minul, na sladkosti na zmrzlinu,
      v tom ručičky moje vravia, že ti pekný darček spravia.
      Šikovné sú, veď  to vieš, dnes si darček pozrieť smieš.
      Spravil som ho z lásky, mama, veď to dobre vieš.

       

       

      Darček pre svoje mamičky posielajú aj žiaci 1.A

       Za všetko, čo pre nich  mamičky s láskou robia, im z úprimného detského srdiečka ďakujú :)

    • Zápis do materskej školy
     • Zápis do materskej školy

     • Milí rodičia,

      do zápis do materskej školy bude prebiehať v dňoch od 4. mája do 22. mája 2020 elektronicky (bez účasti detí) na webovej stránke školy. V časti Materská škola nádeje elektronickú prihlášku.

      Ak nemáte možnosť zapísať Vaše dieťa elektronicky, môže ho rodič zapísať dňa 25. mája 2020 od 9:00 - 11:00 hod. alebo 26. mája 2020 od 15:00 - 17:00 hod. bez prítomnosti dieťaťa v budove materskej školy. Vtedy si nezabudnite priniesť rodný list dieťaťa. Vstup do budovy školy iba s rúškom, rukavicami a priniesť si vlastné pero.  

      Kontrola rodných listov detí, ktorí využijú elektronický zápis a nebudú ho mať priložený v elektronickej prihláške, bude prebiehať na začiatku septembra 2020.

    • Oznam o nehodnotení predmetov
     • Oznam o nehodnotení predmetov

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Kozárovciach  na základe „Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020„ (aktualizácia) vydanom ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislavom Gröhlingom a po prerokovaní pedagogickou radou ZŠ s MŠ, Kozárovce 927,

      Oznamuje všetkým zákonným zástupcom a žiakom, že predmety:

      telesná a športová výchova

      výtvarná výchova

      hudobná výchova

      občianska náuka

      náboženská výchova

      etická výchova

      pracovné vyučovanie

      technika

      vecné učenie

      informatika v triedach pre žiakov so ŠVVP

      vlastiveda v triedach pre žiakov so ŠVVP

      biológia v triedach pre žiakov so ŠVVP

      geografia v triedach pre žiakov so ŠVVP

      fyzika v triedach pre žiakov so ŠVVP

      dejepis v triedach pre žiakov so ŠVVP

       

      ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou budú v 2. polroku šk. roka 2019/2020 nehodnotené.

    • Napájadlo pre hmyz a vtáčiky - projekt žiakov 4.A z prírodovedy
     • Napájadlo pre hmyz a vtáčiky - projekt žiakov 4.A z prírodovedy

     • Aj počas súčasného netradičného vyučovania naši žiaci nezaháľajú. Okrem nadobúdania nových vedomostí si zdokonaľujú aj svoje zručnosti. No a keď to spoja, môžu z toho vzniknúť aj takéto nádherné dielka. Sú výsledkom projektu, ktorý zadanie žiaci dostali na hodine prírodovedy. Keďže zatiaľ prežívame dosť suchý rok, ich úlohou bolo vytvoriť napájadlo pre hmyz a vtáčiky. Veríme, že sa o napájadlá budú vzorne starať, aby v nich nikdy nechýbala voda :).

    • Deň Zeme 2020
     • Deň Zeme 2020

     • Aj keď sme si deň Zeme (21.4.) tento rok nemohli pripomenúť tradičnými spoločnými aktivitami, venovali sme sa tejto téme aj počas online vyučovania. A výsledkom sú aj spontánne práce detí, ktoré si nechceme nechať len pre seba. A dúfame, že na našu Zem nezabudnete ani Vy počas vášho najbližšieho výletu do prírody :)

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Vážení stravníci (rodičia), prosím Vás, aby ste si od 1.4.2020 pozastavili trvalé príkazy na úhradu stravného.

      Stravníci, ktorí uhrádzajú stravu cez internetbanking resp. šekom, aby tieto platby nerealizovali.

      Platbu za stravu neuhrádzajte do odvolania.

       

      Ďakujem

      Marcela Furdová, vedúca ŠJ Kozárovce