• Informácia pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú školu (MŠ)
     • Informácia pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú školu (MŠ)

     • Žiadame rodičov detí, ktoré navštevujú Materskú školu, aby mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov MŠ – mesačný poplatok, k dnešnému dňu 01.04. 2020 neuhrádzali. V prípade úhrady poplatkov do konca školského roka, budú poplatky presunuté na mesiace ďalšieho školského roka. 

    • Informácia pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich školský klub detí (ŠKD)
     • Informácia pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich školský klub detí (ŠKD)

     • Vážení rodičia, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o prerušení vyučovania od 30.3.2020 do odvolania, Vás žiadame o zastavenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí od 1.4.2020 až do odvolania tohto opatrenia. Už zrealizované platby budú presunuté na nasledujúce mesiace tohto, pripadne nasledujúceho školského roka.

      Ďakujeme za porozumenie. 

    • Dôležitý oznam - prerušenie vyučovania - až do odvolania
     • Dôležitý oznam - prerušenie vyučovania - až do odvolania

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Prerušenie vyučovania pokračuje od 30. marca až do odvolania.

      Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl je zrušené.

      Prosíme žiakov a rodičov, aby pravidelne kontrolovali náš hlavný komunikačný kanál - Edupage -, kde žiaci dostávajú pokyny od svojich učiteľov k domácej výučbe. 

      V prípade, ak niekto z rodičov ešte stále nemá vytvorené svoje konto, aby sa ozval na školský mail -  skola@zskozarovce.sk, príp. kontaktoval triedneho učiteľa.

    • Preventívne opatrenia
     • Preventívne opatrenia

     • Vážení rodičia, vedenie školy v rámci preventívnych opatrení ruší do 20.3.2020 popoludňajšiu záujmovú činnosť žiakov (krúžky), ostatné popoludňajšie aktivity, ako aj účasť žiakov na súťažiach mimo školy. 

      Zároveň Vás prosíme, ak vám to Vaše povinnosti dovolia, aby ste si deti z ŠKD a MŠ popoludní vyzdvihovali v čo najskorších časoch. 

      Ďakujeme za pochopenie.

       

      Mgr. Richard Demian

      riaditeľ školy

    • Divadielko Danka a Janka
     • Divadielko Danka a Janka

     • Žiaci materskej školy a 1. až 3. ročníka mali 3. marca 2020 obohatené vyučovanie o malé divadielko Danka a Janka. Takto mohli "naživo" stretnúť hrdinky známej detskej knihy a inou formou prežiť s nimi ich príbehy. Veríme, že pre tých, ktorí túto známu knihu ešte nečítali, bude správnou motiváciou, aby po nej siahli. Veď je práve marec - mesiac knihy :).

    • Prezentácia Spojenej školy Nová Baňa v špec. triede
     • Prezentácia Spojenej školy Nová Baňa v špec. triede

     • Dňa 3.3.2020 do špeciálnej triedy, ktorú navštevujú naši najstarší žiaci prišla návšteva zo Spojenej školy v Novej Bani, ktorá im popri rôznych tvorivých dielňach aj predstavila možnosť ďalšieho štúdia práve na ich škole.

    • Riaditeľské voľno (4. marca 2020)
     • Riaditeľské voľno (4. marca 2020)

     •      Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Kozárovce 927, podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      p o s k y t u j e 

      z prevádzkových dôvodov – plánované prerušenie distribúcie elektriny

      jeden deň voľna - streda 04. 03. 2020

      deťom MŠ a žiakom navštevujúcim Základnú školu s materskou školou v Kozárovciach.

                                                                                   

                                                   Mgr. Richard Demian

      riaditeľ školy

    • Slávnostná imatrikulácia prvákov
     • Slávnostná imatrikulácia prvákov

     • Už tradične každý rok slávnostne prijímame našich malých prváčikov do cechu školského. Tento rok sa tak stalo 27.2.2020. Týmto slávnostným aktom sa prváci oficiálne zaradili medzi žiakov našej základnej školy. Nemali to však jednoduché. Najskôr ich čakalo 5 stanovíšť, kde žiaci deviateho ročníka preverili ich vedomosti  z toho, čo sa doposiaľ naučili z matematiky, čítania, písania, prvouky, samostatnosti pri obliekaní a vyzliekaní a vyskúšali aj ich obratnosť. Za splnené úlohy im do žiackych knižiek udelili pečiatky. Tú po ukončení ukázali pánovi riaditeľovi. No a to najdôležitejšie prišlo následne potom, keď  museli zložiť sľub prváka, ktorý je doslova a do písmena zaväzujúci...

      Pri jeho odriekaní sa prváčikom nemohli zamotať jazýčky, inak by bol sľub neplatný a pán riaditeľ by ich nemohol spokojne pasovať a prijať  do cechu školského.

      "SĽUB PRVÁČIKOV"

      JA PRÁK SĽUBUJEM VÁM,

      ŽE NA HODINÁCH POZOR DÁM,

      PRIPRAVÍM SA RIADNE,

      DESIATU ZJEM KAŽDOPÁDNE.

      PÍSMENKÁ A ČÍSLA ÚHĽADNE NAPÍŠEM PEROM,

      A NAKLONÍM ICH VŽDY SPRÁVNYM SMEROM.

      PRAVIDLÁ SLUŠNÉHO SPRÁVANIA DODRŽÍM RÁD,

      AK CHCEM BYŤ S TRIEDOU KAMARÁT.

      USILOVAŤ SA BUDEM ZVLÁDNUŤ TO SÁM,

      TAK NA SVOJU PRVÁCKU ČESŤ PRISAHÁM!

       

      Tento sľub potvrdili odtlačkom svojho prsta.

      Slávnostne imatrikulovaných bolo spolu 19 žiakov z 1. A – 15 žiakov a z 1.B - 4 žiaci.

      Odmenou pre všetkých imatrikulovaných prvákov bola kniha : „Prvák z najmenšej lavice“ a ešte k tomu sladká odmena.

    • Detská policajná akadémia - 2. stretnutie
     • Detská policajná akadémia - 2. stretnutie

     • Dňa 25.02.2020 sa žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ zúčastnili 2. stretnutia Projektu: ,,Detská policajná akadémia´´. Stretnutie bolo zamerané na Bezpečnosť na internete /Bezpečne na sieti, Svet internetu a zákon, Počítač a závislosti/. 

      Ďakujeme pani policajtke mjr. Mgr. E. Čakajdovej z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre, ktorá stretnutie viedla.

      Napísala: Mgr. A. Mikešová – koordinátor dopravnej výchovy                                    

                                         

    • Karneval 2020
     • Karneval 2020

     • Fašiangy sme ukončili veselým karnevalom 22.2.2020 v kutúrnom dome, kde sa o skvelú zábavu postaral šašo Roman. 

    • Technická novinka v našej škole – FUNTRONIC
     • Technická novinka v našej škole – FUNTRONIC

     • Čo je Funtronic?

      Interaktívna podlaha Funtronic je kompaktný integrovaný systém, ktorý obsahuje projektor, počítač a snímač pohybu. Zariadenie je možné použiť v akejkoľvek miestnosti s premietaním na podlahu alebo na stôl.

      Funtronic sa používa pri vyučovaní v školských zariadeniach, zábave, či rehabilitácií ľudí so špecifickými potrebami všetkých vekových kategórií.

      Interaktívna podlaha Funtronic uľahčuje prácu učiteľom a motivuje študentov aktívne sa zapájať do vyučovania. Funtronic okrem iného rozvíja logické myslenie, postreh, pohyblivosť, trpezlivosť a vnímanie.

      Mimo vzdelávacieho procesu Funtronic ponúka používateľom všetkých vekových kategórií nezvyčajné trávenie času spojené s pohybom. Funtronic je patentovaný produkt, vyrábaný v Európe a spĺňa tie najprísnejšie kritériá na kvalitu.

      Viac informácií na http://funtronic.unikor.sk/

      Ako prvé si Funtronic v našej škole počas štyroch vyučovacích hodín vyskúšali žiačky špeciálnej triedy 5.B, 7.B, 8.B.

    • Dopravná výchova v 9. ročníku
     • Dopravná výchova v 9. ročníku

     • Dňa 05.02.2020 sa žiaci 2. stupňa ZŠ (9. roč.) zúčastnili besedy zameranej na šikanovanie, kyberšikanovanie a trestnoprávnu zodpovednosť.

      Ďakujeme príslušníkovi Policajného zboru kpt. Ing. Petrovi Polákovi z Okresného riaditeľstva v Leviciach za ochotu prísť medzi nás a porozprávať sa s nami o tejto problematike.

      Napísala: Mgr. Andrea  Mikešová – koordinátor dopravnej výchovy

    • Výška stravného na marec 2020
     • Výška stravného na marec 2020

     • MŠ celodenná strava + réžia:   34,10 €

      MŠ desiata + obed + réžia:  28,82 €

      MŠ predškoláci doplatok strava + réžia:  7,70 €

       

      Stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu školskej jedálne najneskôr do 25.2.2020.

      IBAN: SK86 5600 0000 0071 3759 6003

      BIC kód banky: KOMASK2X

       

      V príprade neprítomnosti dieťaťa v škole nezabudnite na včasné odhlásenie.

      V prípade choroby dieťaťa/žiaka je možné prísť si v prvý deň pre obed.

      Viac informácií. Pozri TU.

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Upozorňujeme stravníkov v školskej jedálni a ich rodičov, že v prvý deň choroby je možné prísť si po stravu, ktorá sa však vydáva výlučne do VLASTNÝCH NÁDOB. Zároveň Vás prosíme o dôsledné a včasné odhlasovanie z obeda v prípade neprítomnosti žiaka, nakoľko v týchto dňoch evidujeme už viacero stravníkov, ktorí práve z dôvodu neodhlásenia, majú vyčerpanú finančnú zábezpeku.

    • Rozprávky sú pre všetky deti
     • Rozprávky sú pre všetky deti

     • Dňa 12.2.2020 sa v školskej knižnici v Kozárovciach uskutočníila tvorivá dielňa na motívy rozprávky Ján Šándora - Čierna ruža - Rómske rozprávky. O podujatí ste mohli vidieť aj príspevok vo večerných správach RTVS.

    • Krajské kolo vo florbale žiakov
     • Krajské kolo vo florbale žiakov

     • Dňa 22.1.2020 sa naši žiaci zúčastnili Krajského kola vo florbale,

      ktoré sa konalo v športovej hale SPU Nitra.

      Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev t.j. za každý okres jedna škola.

      Hralo sa v dvoch skupinách : prvý v skupine hral o 1 a 2 miesto

                                                     druhý o 3 a 4 miesto

      Naše výsledky v skupine  :   Komárno - Kozárovce   1 : 5

                                                   Zlaté Moravce - Kozárovce  1 : 3

                                                   Hájske : Kozárovce 1 : 1

      Vyhrali sme skupinu a vo finále sme sa stretli so ZŠ Nitra, ktorej sme podľahli 5 : 1

      takže sme obsadili krásne 2. miesto na MAJSTROVSTVÁCH NITRIANSKEHO KRAJA.

      Reprezentovali nás : Demian G./9.r./, Janovický D. /9.r./, Červenák D. /9r./, Krištof T. /9r./,

                                          Kotora S. /8r./, Fabian T. /8r./, Lackovič O./8r./, Havran L./8r./

                                          Gregor J. /7r./ a Solčánsky Š. /7r./

      Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy